Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2019

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 100 000 euroa.

Selvitysosa:Taiteen edistämiskeskus edistää suomalaisen taiteen laatua, monimuotoisuutta, kansainvälistä tasoa ja uusiutumista sekä lisää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta. Viraston tehtävänä on taiteen ja kulttuurin edistäminen siltä osin kuin se ei kuulu muun viranomaisen tehtävään.

Taiteen edistämistä varten viraston yhteydessä toimii vertaisarviointia tekeviä luottamuselimiä, joita ovat valtion taidetoimikunnat sekä niiden yhteydessä toimivat jaostot, alueelliset taidetoimikunnat sekä Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta ja Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta. Niiden tehtävänä on myöntää apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategian laadintaan. Apurahojen jaossa laadullisten kriteerien lisäksi kiinnitetään huomiota hakijakunnan sukupuoli-, ikä-, kieli- ja alueelliseen jakaumaan sekä erityisesti nuorten taiteilijoiden asemaan apurahan hakijoina ja saajina.

Viraston yhteydessä toimivan taideneuvoston tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä. Taideneuvosto voi tukea kokeilu- ja kehittämishankkeita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Taiteen edistämiskeskukselle seuraavat tavoitteet:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • — Edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä
  • — Lisätään lasten ja nuorten osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin
  • — Lisätään taiteen ja kulttuurin moninaisuuden painoarvoa.
Toiminnallinen tuloksellisuus
  2016
toteutuma
2017
toteutuma
2018
tavoite/arvio
2019
tavoite/arvio
         
Valtionavustus- ja apurahahakemukset 13 500 14 000 14 600 14 500
Myönteiset valtionavustus- ja apurahapäätökset 3 595 3 369 2 800 3 500
Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) 17 15 15 15
Tukimuotojen lukumäärä 20 24 20 23
Lausunnot valtionavustushakemuksista 350 0 100 0
Toimielinten lukumäärä 37 24 24 24
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet 83 87 92 90
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,48 3,52 3,55 Asetetaan vuonna 2018

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 4 326 3 976 4 110
Bruttotulot 129 10 10
Nettomenot 4 197 3 966 4 100
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 821    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 676    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos viraston lisääntyneiden tehtävien perusteella (1 htv) 65
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -9
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -5
Palkkausten tarkistukset 98
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -21
Toimintamenosäästö (HO 2015) -10
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -9
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 27
Vuokramenojen indeksikorotus 2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -3
Yhteensä 134

2019 talousarvio 4 100 000
2018 I lisätalousarvio 29 000
2018 talousarvio 3 966 000
2017 tilinpäätös 4 052 000