Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regerings proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
         01. Arbetsförvaltningen
         05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program
              61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram
              62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar
         06. Arbetskraftspolitiken
         07. Flykting- och migrationsärenden
         99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2019

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 87 689 000 euro.

År 2004 får nya beslut om beviljande av medel fattas för sammanlagt 73 630 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2003 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2004.

Anslaget får användas till betalning av Finlands betalningsskyldigheter enligt artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG 1260/1999) och artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG 2082/1993).

Anslaget får användas för betalning av statlig medfinansiering av projekt för genomförande av mål 1-, 2- och 3-program och gemenskapsinitiativen Equal, Interreg och Urban samt pilotprojekt vilka finansieras ur Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Anslaget får tillsammans med EU-medfinansieringen under momenten 34.05.61 och 26.98.61 användas för anställande av den tekniska hjälp och personal som behövs för genomförande av de program som nämns ovan samt till betalning av förbindelser enligt EU:s programperiod 1995—1999.

Förklaring: Anslaget utgör finansiering av utveckling av regionerna enligt regionutvecklingslagen.

Anslaget är avsett att användas för finansiering av sysselsättningsprogrammet och företagsamhetsprogrammet.

Av anslaget beräknas 76 550 000 euro användas för statlig medfinansiering av Europeiska socialfondens projekt och 11 139 000 euro för statlig medfinansiering av Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakter föranleder staten (milj. euro)
Bevillningsfullmaktsår 2004 2005 2006 Sammanlagt
     
Förbindelser 200225,528  25,528
Förbindelser 200330,77820,963 51,741
Förbindelser 200431,38335,0757,17273,630
Sammanlagt87,68956,0387,172150,899

Den beräknade fördelningen av bevillningsfullmakten under momentet på fonder (milj. euro)
  Mål 3 Mål 1 Mål 2 Gemenskapsinitiativ Sammanlagt
      
Europeiska socialfonden38,34214,6767,5503,84264,410
Europeiska utvecklingsfonden-2,5915,1091,5209,220
Sammanlagt38,34217,26712,6595,36273,630

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget i olika program (milj. euro)
 De ekonomiska    
 ramarnaFullmakt Anslag 
 i form avbudgeterad åren  budgeterat åren 
 fullmakt2000—2003Bevillnings-2000—2003 
 periodenbudget+fullmaktbudget+Anslag
Program2000—2006 tilläggsb.år 2004tilläggsb. år 2004
      
Europeiska socialfonden (ESF)     
Mål 1, Östra Finland145,29939,2159,51739,28810,790
Mål 1, Norra Finland76,59224,1815,15920,8155,313
Mål 2, Västra Finland79,23920,1334,37021,3355,207
Mål 2, Södra Finland53,96914,9133,18014,5703,470
Mål 3 537,835 167,20738,342145,70342,475
Gemenskapsinitiativet Equal och innovativa åtgärder 67,728 22,4963,84218,4739,295
ESF sammanlagt 960,662 288,14564,410260,18476,550
      
Europeiska utvecklings-
fonden (ERUF)
     
Mål 1, Östra Finland263,7359,4431,62314,0242,122
Mål 1, Norra Finland135,2876,9630,9687,2101,245
Mål 2, Västra Finland225,27114,2592,65611,9502,716
Mål 2, Södra Finland178,11410,2512,4539,4322,507
Gemenskapsinitiativet Interreg 120,7008,0561,2266,4202,039
Gemenskapsinitiativet Urban6,7280,9560,2940,3460,510
ERUF sammanlagt929,83549,9289,22049,38211,139
      
ESF + ERUF
SAMMANLAGT
1 890,497338,07373,630309,56687,689


2004 budget87 689 000
2003 tilläggsb.
2003 budget90 026 000
2002 bokslut68 042 423