Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvontaPDF-versio

Selvitysosa:Oikeusministeriö asettaa ulosottolaitokselle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tulostavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi keskeisimmät toimenpiteet vuodelle 2019:

  • — Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä. Keskitytään kansalaisille ja sidosryhmille suunnattujen sähköisten palveluiden kehittämiseen ja asiakaspalvelu saatetaan vastaamaan uutta ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen (URA) mukaista toimintamallia
  • — Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet vähentyvät. Toimitaan tehokkaasti osana rikostorjuntaketjua ja luodaan hyvät toimintatavat ja käytännöt uudelle erityistäytäntöönpanolle
  • — Oikeusturva toteutuu käytännössä. Huolehditaan täytäntöönpanotoimien tasalaatuisuudesta yhtenäistämällä työmenetelmiä. Tehdään realisointiprosessista tehokas ja yhdenmukainen
  • — Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva. Huolehditaan perinnän tuloksellisuudesta ja etupainotteisuudesta URA:n siirtymävaiheessa sekä sidosryhmäyhteistyöstä velkaantumista koskevissa ongelmissa. Rakennetaan toimintamalli ulosotossa tehtävään ylivelkaantumisen ennaltaehkäisevään työhön.

Vaativat tapaukset hoidetaan laadukkaasti ja asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu. Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan. Organisaatiorakenne ja toimipaikkaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa.

Tavoitteiden toteuttamiseksi rakenneuudistuksen toteuduttua otetaan yhden viraston malli ja uusi toimipaikkaverkosto käyttöön, keskitetään toimintoja, otetaan käyttöön kunkin asian laadun ja vaativuuden mukaiset toimintatavat sekä huolehditaan uuden laajan täytäntöönpanon osaamisesta ja resursseista.

Konkurssiasiamiehen toimiston tavoitteina ja keskeisimpinä toimenpiteinä on edesauttaa tehokasta konkurssimenettelyä, kehittää hyvää pesänhoito- ja yrityssaneeraustapaa koulutuksella ja suosituksilla sekä konkursseihin liittyvän talousrikollisuuden torjuntaa tekemällä riittävässä määrin erityistarkastuksia ja julkisselvityksiä.

Tietoja henkilöstöstä

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
       
Valtakunnanvoudinvirasto      
Henkilötyövuodet 45 761) 631)
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,4 6,3 6,4
Työtyytyväisyysindeksi 3,8 3,7 3,7
       
Ulosottovirastot      
Henkilötyövuodet 1 080 1 047 1 114
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 9,7 9,5 10,0
Työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,4 3,3
       
Konkurssiasiamiehen toimisto      
Henkilötyövuodet 10,2 10 10
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,3 4 4
Työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,3 3,4

1) Sisältää URA-hanketoimiston ja keskitetyn heha-henkilökunnan.

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 101 690 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

Selvitysosa:Ulosottoon arvioidaan saapuvan 2,9 milj. asiaa (v. 2017 3,3 milj. asiaa, v. 2018 arviolta 3 milj. asiaa). Vuosittain ulosotossa olevien velallisten määrä on viime vuodet pysynyt melko tasaisena (550 000 eri velallista v. 2016, 560 000 eri velallista v. 2017 ja arvio 545 000 eri velallista v. 2018). Uusia velallisia eli velallisia, joilla ei ole ollut asioita vireillä edeltävän vuoden aikana, oli v. 2017 yhteensä 173 033 (171 855 v. 2016).

Konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen määrät laskivat v. 2017 edellisvuoden tasosta. Vuoden 2018 keväällä konkurssiasiamiehen toimiston valvonnassa oli 3 043 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 478 oli julkisselvityksessä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2019 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 3 173 2 600 2 600
Peritty (milj. euroa) 1 054 1 029 980
Perityn euron kustannukset (euroa) 0,09 0,1 0,1
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 45 42 42
Rahamääristä, % 35 38 40
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,3 7,7 7,7
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 30 39 38
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 3 103 2 250 2 350
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) 24 20 20
Erikoisperinnän selvitettäväksi ottamat velalliset 317 350 350
Konkurssipesien erityistarkastuksia ja hallinnon tarkastuksia 119 110 100
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä 59 55 50
Ulosottokanteluiden määrä 40 50 50
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk 10 6 6

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 73 milj. euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 70 % ulosottovirastojen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 97 295 100 663 101 860
Bruttotulot 358 170 170
Nettomenot 96 937 100 493 101 690
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 937    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 27 271    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 29
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 744
Valtorin palvelumaksujen nousu 358
Velallisten neuvonnan tehostaminen ylivelkaantuneiden aseman kohentamiseksi 1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -25
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -19
Palkkausten tarkistukset 2 669
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -27
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -31
Toimintamenojen tuottavuussäästö -495
Toimintamenosäästö (HO 2015) -720
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -341
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -267
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 829
Vuokramenojen indeksikorotus 54
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -73
Yhteensä 1 197

2019 talousarvio 101 690 000
2018 I lisätalousarvio 829 000
2018 talousarvio 100 493 000
2017 tilinpäätös 103 271 000