Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2019

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 71 861 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) ja talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (813/2017) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ja talous- ja velkaneuvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen sekä kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin arvioidaan saapuvan 53 000 asiaa (v. 2017 47 942 asiaa ja v. 2018 arvio 53 000 asiaa). Oikeusaputoimistojen jonotusajan tavoite on keskimäärin 11 päivää v. 2019 (v. 2017 11 päivää ja v. 2018 11 päivää). Oikeusaputoimistoihin v. 2017 saapuneista asioista 86 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja 14 % rikosasioita.

Yleisen edunvalvonnan palveluja ostetaan kunnilta ja yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ostopalvelun osuus on noin 10 % v. 2019.

Kuluttajariitalautakuntaan arvioidaan saapuvan 6 600 asiaa (v. 2017 6 402 ja v. 2018 arvio 6 600 asiaa). Tavoitteena on, että valitusten kokonaiskäsittelyaika on alle 9 kuukautta.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävät siirtyvät aluehallintovirastoilta ja kunnilta valtion oikeusaputoimistoihin 1.1.2019. Palvelulle asetettavat toiminnalliset tulostavoitteet ja tulosmittarit tarkentuvat siirryttäessä valtakunnallisesti yhtenäiseen palveluprosessiin ja yhtenäisiin toiminta- ja menettelytapoihin. Talous- ja velkaneuvonnassa hoidetaan vuosittain yli 40 000 toimenpidettä. Henkilömäärä on noin 175 htv v. 2019.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusapu- ja edunvalvontapiireille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019:

Oikeusapu

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Käsitellyt asiat, kpl 48 872 53 000 53 000
Oikeusapuohjaus, kpl 7 511 8 000 8 500
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 26 029 26 000 26 000
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 129 122 122
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 418 465 465

Yleinen edunvalvonta

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 40 262 41 185 42 000
— oikeusaputoimisto edunvalvojana 36 012 36 923 37 700
— edunvalvonta ostopalveluna 4 250 4 262 4 300
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 735 761 765
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 66 67 67

Kuluttajariitalautakunta

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 6 007 6 800 6 900
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 388 363 363
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 172 184 186
Kokonaiskäsittelyaika, kk 11,2 9,2 9,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 65 841 70 252 77 061
Bruttotulot 4 796 5 200 5 200
Nettomenot 61 045 65 052 71 861
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 22 066    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 22 173    

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 503 3 700 3 700
— muut tuotot 18 - -
Tuotot yhteensä 3 521 3 700 3 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 763 7 600 7 600
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 242 -3 900 -3 900
Kustannusvastaavuus, % 45 49 49

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 308 1 620 1 500
— muut tuotot 5 - -
Tuotot yhteensä 1 313 1 620 1 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 549 1 800 1 670
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -236 -180 -170
Kustannusvastaavuus, % 85 90 90

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 26 000 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 70 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 18
Siviilitiedustelulainsäädännön vaikutus asiamääriin 100
Talous- ja velkaneuvonnan laajentaminen ylivelkaantuneiden aseman kohentamiseksi 5 000
Talous- ja velkaneuvonnan siirtoon liittyvä lisärahoitus 3 000
Talous- ja velkaneuvonta (siirto momentilta 32.40.31) 4 731
Talous- ja velkaneuvonta (v. 2018 kertaluonteinen rahoitus tietojärjestelmämenoihin) -4 000
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva -3 879
Valtorin palvelumaksujen nousu 283
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto; maastapoistamisen täytääntöönpanon valvonta (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.03) 60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -45
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -11
Palkkausten tarkistukset 1 875
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -17
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -16
Toimintamenojen tuottavuussäästö -294
Toimintamenosäästö (HO 2015) -90
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -225
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -172
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 504
Vuokramenojen indeksikorotus 38
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -51
Yhteensä 6 809

2019 talousarvio 71 861 000
2018 I lisätalousarvio 557 000
2018 talousarvio 65 052 000
2017 tilinpäätös 61 152 000