Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2019

30. SairausvakuutusPDF-versio

Selvitysosa:Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääke- ja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden hankkia terveyspalveluja yksityiseltä sektorilta kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi turvataan riittävä toimeentulo tasaamalla lyhytaikaisesta sairaudesta sekä vanhempainvapaasta aiheutuvaa työtulojen menetystä.

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen.

Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan osa avohoidon lääkemenoista, matkakuluista, ylioppilaiden perusterveydenhuollon kustannuksista sekä Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen kustannuksista. Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan myös osa yksityisen terveydenhuollon lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista.

Työtulovakuutuksesta maksetaan sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, erityishoitorahaa sekä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityisäitiysrahaa sekä työnantajille maksettavaa perhevapaakorvausta. Lisäksi työtulovakuutuksesta korvataan osa työnantajien ja yrittäjien järjestämän työterveyshuollon kustannuksista sekä vanhempainloma-ajalta kertyvistä vuosilomakustannuksista.

Toiminnan laajuus 2017—2019

  2017
toteutunut
2018
arvio
2019
arvio
       
Päivärahat      
Sairauspäivärahan saajat 286 630 285 500 284 700
Vanhempainpäivärahan saajat 149 092 144 300 145 600
Keskimääräinen sairauspäiväraha (€/pv) 54,06 54,30 55,60
Keskimääräinen vanhempainpäiväraha (€/pv) 64,55 65,50 67,00
Sairaus- ja vanhempainpäivärahan vähimmäistaso (€/pv) 23,93 24,64 27,86
       
Lääkkeet      
Lääkkeiden omavastuukerrat (1 000 kpl) 28 800 29 300 29 800
Sairausvakuutuksen korvaama osuus peruskorvatuista lääkkeistä (%) 38,3 40,0 40,0
Lääkkeiden lisäkorvausraja (€) 605,13 605,13 565,00
Lääkkeiden lisäkorvausta saaneet henkilöt 238 958 247 000 281 000
Sairaanhoitokorvaukset      
Vuonna 2017 sairausvakuutus korvasi kustannuksista lääkärinpalkkioiden osalta 16,0 %, hammaslääkärinpalkkioista 14,8 %, tutkimuksen ja hoidon osalta 13,7 % sekä matkojen osalta 76,9 %.      

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 373 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 53 400 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 600 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menoista valtio rahoittaa 44,9 % ja vakuutetut 55,1 %. Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa työtulovakuutuksen menoista vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä vähimmäismääräiset kuntoutusrahat. Lisäksi valtio rahoittaa 3,4 %-osuuden vanhempainpäivärahamenoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Valtio rahoittaa lisäksi kilpailukykysopimuksessa sovitun työnantajan sairausvakuutusmaksun alennuksen. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Vuonna 2019 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuna peritään eläke- ja etuustuloista 1,59 %. Palkkatulosta tai yrittäjän tulosta sairaanhoitomaksua ei peritä. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi vähintään 14 000 euron vuositulon osalta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua palkansaajilta 1,50 % ja yrittäjiltä 1,73 %. Alle 14 000 euroa alittavan vuositulon osalta palkansaajien päivärahamaksua ei peritä ja yrittäjiltä peritään päivärahamaksua 0,23 %. Työnantajien sairausvakuutusmaksu on 0,75 %.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä takuueläkelain muuttamisesta siten, että vähimmäismääräisiä päivärahoja korotetaan työmarkkinatuen tasolle, monikko- ja adoptioperheiden asemaa parannetaan, lääkekorvausten vuosiomavastuurajaa alennetaan sekä sairausvakuutuskorvauksen maksamista julkisissa tiloissa annettuun yksityiseen hoitoon jatketaan vuoden 2021 loppuun saakka. Lisäksi takuueläkelakia ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että takuueläkettä, eläketukea, nuorten kuntoutusrahaa ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa vähimmäispäivärahaa korotetaan. Koskee myös momentteja 33.10.57 ja 33.40.60.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta siten, että nuorten ammatillisen kuntoutuksen kriteereitä lievennetään.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi asumisperusteisen etuuslainsäädännön soveltamisesta rajat ylittävissä tilanteissa.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa.

Hallituksen esitykset huomioon ottaen sairausvakuutuksen menot ja valtionosuudet vuonna 2019 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Työtulovakuutus  
Sairauspäivärahat 820
Vanhempainpäivärahat 1 010
Perhevapaakorvaus 44
Mata-päivärahat 5
Kuntoutusrahat 128
Työterveyshuolto 360
Yrittäjien lisäpäivät 11
Rahaston 8 %:n osuus 4
Yhteensä 2 382
   
Sairaanhoitovakuutus  
Lääkekorvaukset 1 466
Matkat 309
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 50
Lääkäripalkkiot 58
Hammaslääkärinpalkkiot 56
Muut sairaanhoitokorvaukset 70
Kuntoutuspalvelut 400
Rahaston 8 %:n osuus 7
Yhteensä 2 416
Menot yhteensä 4 798
   
Tulot  
Työtulovakuutuksen tuotot  
Vakuutettujen maksut 1 470
Työnantajamaksut 747
Yrittäjien lisäpäivät 11
Valtion rahoitusosuus 225
Vuoden 2017 maksuyli-/alijäämä -160
Yhteensä 2 293
   
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot  
Palkansaajien ja yrittäjien maksut -
Etuudensaajien maksut 326
Valtion rahoitusosuus 2 148
Ulkomailta maksetut EU-korvaukset 9
Vuoden 2017 maksuyli-/alijäämä -20
Yhteensä 2 463
Tulot yhteensä 4 756
   
Valtion osuudet yhteensä 2 373
Työtulovakuutus  
Vanhempainpäivärahat 32
Vähimmäispäivärahat 191
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta 2
Sairaanhoitovakuutus  
Osuus sairaanhoidosta 1 127
Osuus kilpailukykysopimuksesta 980
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 41

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asumisperusteisen sosiaaliturvan muutokset -500
Lääkekorvausten vuosiomavastuurajan alentaminen 5 000
Monimuotoiset perheet 500
Nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen päivärahan korotus 1 100
Tarvearvion muutos 68 010
Työnantajan sairausvakuutusmaksun alennus (Kiky) 159 000
Vähimmäismääräisten päivärahojen korottaminen työmarkkinatuen tasolle 20 400
Yhteensä 253 510

2019 talousarvio 2 373 500 000
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio 2 119 990 000
2017 tilinpäätös 1 942 157 161