Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
            03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
            05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
            06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
            07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot
            08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot
            20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
       50. Veteraanien tukeminen
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
       80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
       90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 179 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — kärkihankkeiden tavoitteiden toteutumisen tukeminen: palvelut asiakaslähtöisiksi, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen, digitalisaatio, kokeilut ja normien purku
  • — reformien toimeenpanoon osallistuminen: sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä, alue- ja keskushallinnon uudistus
  • — valvonnan sisällön ja menetelmien uudistaminen yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston valmistelua
  • — valvonnan painopisteen siirtäminen ennakoivaan ja riskiperusteiseen sekä omavalvontaan ja toiminnan ohjauksen vahvistaminen tähän suuntaan
  • — lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittaminen
  • — normien purkuun osallistuminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä näistä johtuvien lainsäädäntöuudistusten toimeenpano.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja, alkoholielinkeinoon liittyviä maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi aluehallintovirastot suorittavat osan yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilta saamistaan vuosimaksuista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot15 46414 53615 179
Bruttotulot8 8773 7004 000
Nettomenot6 58710 83611 179
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 205  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 380  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot
9 5364 5004 800
— muut tuotot546400400
Tuotot yhteensä10 0824 9005 200
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot1 2051 2001 200
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset yhteensä5 8603 5003 700
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä2 1581 4001 500
Kokonaiskustannukset yhteensä8 0184 9005 200
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)2 064--
Kustannusvastaavuus, %126100100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

 2017
toteutuma
2018
ennuste
2019 ennuste2018/2019
muutos-%
     
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 21 98720 00020 0000,0
Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat laillistamispäätökset37 0001)19 0001)10 000-47,0
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat1 2701 4501 4500,0
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat8339709700,0

1) Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpano

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toimintaympäristön muutokset, erityisesti sote- ja maakuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, ohjaus- ja valvontatoiminnan uudelleen organisointi edellyttävät uudenlaista valvontayhteistyötä ja -osaamista, valvonnan sisällön ja menetelmien kehittämistä sekä valvonnan tietopohjan ja sen hyödynnettävyyden kehittämistä. Valtion uuden lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyen yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa lisätään entisestään. Tämä kaikki edellyttää viraston johdolta ja esimiehiltä hyvää muutosjohtajuutta. Toimintaympäristön muutoksessa on tärkeää säilyttää nykyiset asiantuntijavoimavarat ja tukea niiden edelleen kehittämistä vastaamaan uusia osaamistarpeita. Tätä toteutetaan hyödyntämällä tulos- ja kehityskeskusteluja sekä laatimalla toimintaa tukeva koulutussuunnitelma. Muutosta edesauttaa toimintatapojen ja työmenetelmien uudistaminen mm. digitaalisten työkalujen avulla.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä, virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut sekä muutostilanne ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan. Johto ja esimiehet kiinnittävät kasvavaa huomiota työtehtävien priorisointiin ja henkilöstön tukemiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
EU MD/IVD asetuksen toimeenpano ja tehtävät (4 htv)280
Luovan valmistelun lisäresursointi (-2 htv)-200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-2
Palkkausten tarkistukset317
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-3
Toimintamenojen tuottavuussäästö-54
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-46
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-28
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen87
Vuokramenojen indeksikorotus5
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-8
Yhteensä343

2019 talousarvio11 179 000
2018 I lisätalousarvio95 000
2018 talousarvio10 836 000
2017 tilinpäätös10 762 000