Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta

Talousarvioesitys 2019

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

Selvitysosa:Puolustusvoimat ylläpitää sellaista sotilaallista puolustuskykyä, joka kyetään sopeuttamaan muuttuviin uhkatilanteisiin ja jolla hallitaan eriasteiset kriisitilanteet sekä pystytään torjumaan Suomen alueelle suunnatut eritasoiset sotilaalliset toimenpiteet. Päämäärän toteuttamiseksi ylläpidetään turvallisuusympäristöä vastaava strategisen iskun ennaltaehkäisy- ja torjuntakyky. Laajemman sotilaallisen voimankäytön ennaltaehkäisy- ja torjuntakyky ylläpidetään uhkaa vastaavalla tasolla. Lisäksi parannetaan edellytyksiä osallistua kriisinhallintaan osana eurooppalaisia kriisinhallintajoukkoja.

Puolustusjärjestelmän kehittämisen painopistealueet ovat johtamisjärjestelmä, maavoimien valmiusyhtymät, ilmapuolustus, sotilaallinen kriisinhallintakyky sekä koti- ja ulkomaan elinkeinoelämään verkottunut logistiikka- ja huoltojärjestelmä.

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuuden supistamista jatketaan siten, että vuonna 2008 enimmäisvahvuus on 350 000 sotilasta.

Puolustusvoimien kehittäminen edellyttää keskittymistä ydintoimintoihin ja rakennemuutoksen jatkamista. Kehittämisessä tarvittavien resurssien luomiseksi puolustusvoimissa toteutetaan johtamis- ja hallintojärjestelmän uusiminen, jatketaan rakennemuutosta ja parannetaan tukitoimintojen tuottavuutta kumppanuus- ja palvelukeskushankkeilla sekä oman toiminnan kehittämisellä. Vuosina 2006—2007 kustannuspaineet hallitaan voimakkain sisäisin säästötoimenpitein.

Sotilaallisen maanpuolustuksen menojen ja henkilötyövuosien arvioitu jakauma tulosalueittain
    2005 2006 2007
    toteutuma ennakoitu arvio
    milj. € htv milj. € htv milj. € htv
               
  Tulosalue:            
1. Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ja johtaminen 64 505 64 500 63 492
2. Tutkimustoiminta ja kehittäminen 87 444 95 439 94 433
3. Asevelvollisten ylläpito ja koulutus 415 5 544 432 5 341 419 5 184
4. Puolustusvoimien palkatun henkilöstön koulutus 77 849 84 841 84 827
5. Puolustusvoimien materiaalinen valmius (materiaalin käyttö, huolto, ylläpito, hankinta, kehittäminen ja luopuminen) 1 034 6 722 1 093 6 657 1 052 6 545
6. Maanpuolustustahdon ylläpito ja yhteiskuntasuhteet 32 153 28 152 33 149
7. Tilannekuvan ylläpito, aluevalvonta ja sotilastiedustelu sekä virka-apu 155 2 005 160 1 986 168 1 953
8. Kansainvälinen yhteistyö 20 84 16 174 15 297
  Yhteensä 1 884 16 306 1 972 16 090 1 938 15 880
               
Taulukko sisältää momentit 27.10.16 (Puolustusmateriaalihankinnat) ja 27.10.21 (Puolustusvoimien toimintamenot)

Sotilaallisen maanpuolustuksen menojen jakauma tulosyksiköittäin (milj. euroa)
  2005 2006 2007
  toteutuma ennakoitu arvio
       
Maavoimat 938 1 106 946
— Puolustusmateriaalihankinnat 236 434 268
— Toimintamenot 702 672 678
Merivoimat 212 221 199
— Puolustusmateriaalihankinnat 55 67 44
— Toimintamenot 157 154 155
Ilmavoimat 356 391 384
— Puolustusmateriaalihankinnat 35 77 65
— Toimintamenot 321 314 319
Pääesikunta 240 246 262
— Puolustusmateriaalihankinnat 80 65 64
— Toimintamenot 160 181 198
Yhteiset menot 138 8 137
— Puolustusmateriaalihankinnat 135 - 137
— Toimintamenot 3 8 -
Yhteensä 1 884 1 972 1 938
— Puolustusmateriaalihankinnat 541 643 581
— Toimintamenot 1 343 1 329 1 357

Puolustusministeriö asettaa alustavasti sotilaalliselle maanpuolustukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2007:

Kehittämisohjelmia koskevat tavoitteet

 • Maavoimat saavuttaa strategisen iskun ennaltaehkäisyn ja torjunnan kyvyn vuonna 2008. Kolme valmiusprikaatia on varustettu pääosin valmiusyhtymäkonseptin mukaisesti prikaati 2005 -järjestelmillä.
 • Maavoimien iskukyvyn kehittäminen ja jalkaväkimiinojen korvaaminen aloitetaan hankkimalla raskaita raketinheittimiä asevaikutuksen ulottamiseksi vastustajan operatiiviseen syvyyteen.
Maavoimien kehittäminen    
Kumulatiivinen määrärahojen käyttö (milj. euroa) 2006
(suunn.)
2007
(suunn.)
     
Puolustusmateriaalihankintamäärärahat 232,5 476
Toimintamenomäärärahat 6 14

 • Ilmavoimat kehittää suorituskykyään varustamalla ja kouluttamalla kokoonpanoiltaan ja sotavarustukseltaan uudistetut sodanajan joukot sekä parantamalla tähän liittyen valmiustukikohtien taistelunkestävyyttä kehittämällä passiivista puolustusta ja kykyä toimintakyvyn palauttamiseen. Vuonna 2007 siirtymiskykyiset tukikohdan johtopaikat on otettu käyttöön. Yksi hävittäjälentolaivue on varustettu päivitetyllä kyvyllä.
Ilmavoimien kehittäminen    
Kumulatiivinen määrärahojen käyttö (milj. euroa) 2006
(suunn.)
2007
(suunn.)
     
Puolustusmateriaalihankintamäärärahat 58,8 130,1
Toimintamenomäärärahat 1,7 3,7

 • Vuosina 2007 ja 2008 jatketaan pitkän ja keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmän sekä ammusilmatorjunnan hankinnan valmisteluja. Lisäksi kehitetään pääkaupunkiseudun ja valmiusprikaatien ilmatorjunnan tulenkäytön johtokeskuksia ja aloitetaan ItO 90 -ohjusjärjestelmän modernisointi.
Ilmatorjunnan kehittäminen    
Kumulatiivinen määrärahojen käyttö (milj. euroa) 2006
(suunn.)
2007
(suunn.)
     
Puolustusmateriaalihankintamäärärahat 109,7 137,3
Toimintamenomäärärahat 0,8 2,1

 • Merivoimat saavuttaa vuonna 2007 Laivue 2000:n kaikilla aluksilla operatiivisen valmiuden. Miinalaiva Hämeenmaalla on materiaalinen toimintavalmius, ja meritorjuntaohjusjärjestelmä 85:n modernisointi saatetaan kokonaan päätökseen.
Merivoimien kehittäminen    
Kumulatiivinen määrärahojen käyttö (milj. euroa) 2006
(suunn.)
2007
(suunn.)
     
Puolustusmateriaalihankintamäärärahat 69,4 127,6
Toimintamenomäärärahat 3,2 7,6

 • Eurooppalaisia kriisinhallintatavoitteita vastaavan kyvyn kehittämistä jatketaan ottaen huomioon EU:n kriisinhallinnan kehittämistä koskevat päätökset.

Johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamista ja resurssien käyttöä koskevat tavoitteet

Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistaminen valmistellaan siten, että uusittu, strategisen suunnitelman vaatimuksia vastaava johtamis- ja hallintojärjestelmä otetaan käyttöön kokonaisuudessaan 1.1.2008. Tähän liittyen vuonna 2007

 • saatetaan loppuun Pääesikunnan uudelleen organisointi.
 • saatetaan loppuun Merivoimien Esikunnan siirtäminen Turkuun sekä puolustusvoimien Turun alueen toimintojen yhdistäminen.
 • lakkautetaan Maavoimaesikunta ja sen tilalle perustetaan itsenäinen puolustushaaraesikunta, Maavoimien Esikunta.
 • lakkautetaan nykyiset maanpuolustusalueet ja sotilasläänit. Maavoimien alueellisiksi johtoportaiksi perustetaan seitsemän sotilasläänin esikuntaa. Asevelvollisuusasioiden hoitamista varten ja maavoimien paikallisiksi johtoportaiksi perustetaan aluetoimistot.
 • toteutetaan varikoiden yhdistäminen ja varastoinnin keskittäminen vuoden 2004 selonteon toimeenpanosta annetun puolustusministeriön ohjauskirjeen mukaisesti 1.1.2008 mennessä.

Puolustusvoimien henkilöstövoimavaroja kehitetään puolustushallinnon henkilöstöpoliittisen ohjelman ja vuoden 2004 selonteon toimeenpanosta annetun puolustusministeriön ohjauskirjeen linjausten perusteella. Puolustusvoimien henkilöstön määrä, rakenne ja osaaminen mukautetaan palvelemaan tehtävien toteuttamista ja puolustusjärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä. Henkilöstöjohtamisen edellytykset turvataan kehittämällä puolustusvoimien koulutusjärjestelmää, työskentely- ja opiskeluympäristöjä sekä osaamisen hallintaa ja ohjausta. Puolustusvoimien henkilöstön toimintakykyä vahvistetaan edistämällä oikeudenmukaista, terveellistä ja turvallista työ- ja toimintakulttuuria sekä tukemalla työelämän monimuotoisuutta. Puolustusvoimien henkilöstömenot käännetään laskuun kohti vuoden 2004 tasoa vuoteen 2008 mennessä.

Uskottavan materiaalisen suorituskyvyn turvaamiseksi noin kolmannes puolustusbudjetista käytetään puolustusmateriaalihankintoihin.

Tulostavoite/tunnusluku 2005
toteutuma
2006
ennakoitu
2007
tavoite
       
Laadultaan ja määrältään riittävä rauhan- ja sodanajan henkilöstö ja yhteiskunnan koulutusjärjestelmään sopiva koulutusjärjestelmä   arvio arvio
Palkatun sotilashenkilöstön kenttäkelpoisuus (1—5) 3,9 3,9 3,9
Henkinen työkyky (1—7) -- 5,1 5,1
Johtaminen (1—5) -- 3,7 3,7
Tiedottaminen (1—5) 3,7 3,7 3,7
Puolustusvoimien ulkoinen työnantajakuva (1—5) 3,2 3,2 3,2
Määrällisesti ja laadullisesti riittävä ajanmukainen sotavarustus   arvio arvio
Puolustusmateriaalihankintojen suunnittelun luotettavuutta parannetaan ja hankintojen toteuttamista tehostetaan siten, että puolustusmateriaalin hankintamäärärahojen siirtyvien erien osuus käytettävissä olevista määrärahoista on enintään, % 25,4 13 12
Käytettävissä olevien puolustusmateriaalin hankintamäärärahojen sitomaton osuus on 31.12. korkeintaan, % 4,7 5 5
Tilausvaltuuksien kokonaismääristä tulee olla sidottu valtuuden myöntämisvuonna vähintään, % 48,7 85 90
Puolustusvoimien käytettävissä olevien toimitilojen määrää (milj. htm2) vähennetään 3,60 3,51 3,49
Puolustusvoimien maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään 111 104 105

16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 580 932 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusmateriaalin sekä puolustusvoimien muun kaluston ja välineistön hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja hankintaan välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan, järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen. Määrärahasta saa käyttää 464 536 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista ja niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 45 980 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Sen johdosta, että aikaisemmissa talousarvioissa hyväksyttyjen tilausvaltuuksien perusteella ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuoden 2007 aikana tehdä sopimuksia Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä HTH -tilausvaltuuden rahoitussuunnitelmassa esitettyjä rahamääriä.

Puolustusvoimien tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK) -tilausvaltuuden osalta saadaan purkaa tehtyjä sopimuksia ja sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja vuonna 2007 sitoumuksista maksamatta olevien 26 252 000 euron puitteissa.

Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien integroidun tiedustelun, valvonnan ja johtamisen sekä merivoimien, ilmavoimien ja ilmatorjunnan kehittämiseen liittyen (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen -tilausvaltuus, PVKEH 2007) sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2007—2011 enintään 521 087 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 61 266 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 169 733 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 313 200 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 447 087 000 euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 521 087 000 euroa.

Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, hankevalmisteluun ja sarjahankintaa edeltävään kehitystyöhön sekä protoversioiden hankintaan (TTK-PROTO 2007) liittyen sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2007—2010 enintään 67 423 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 9 150 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 36 673 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 59 523 000 euroa ja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 67 423 000 euroa.

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007)- sekä Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuuksien enimmäismäärien mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2007 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
            Valtuuden
            käytöstä
            aiheutuvat
            kaikki
            menot
  2007 2008 2009 2010 2011— yhteensä1)
             
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 39 400 56 519 18 000     113 919
VYV 1 yhteensä 39 400 56 519 18 000     113 919
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 5 152 5 345       10 497
Vuoden 2007 sitoumukset 12 190 15 604 7 573 6 404 7 030 48 801
HTH yhteensä 17 342 20 949 7 573 6 404 7 030 59 298
Pääkaupunkiseudun puolustuksen kehittäminen (PPK)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 18 500         18 500
PPK yhteensä 18 500         18 500
Pv:n tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 26 252         26 252
TTK yhteensä 26 252         26 252
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 158 500 98 600       257 100
VYV 2 yhteensä 158 500 98 600       257 100
Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittäminen (STALVA)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 33 600 33 600       67 200
STALVA yhteensä 33 600 33 600       67 200
Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky 2004 (IHT 2004)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 31 154 26 798 14 678     72 630
IHT 2004 yhteensä 31 154 26 798 14 678     72 630
Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 31 060 14 850       45 910
PVKEH 2005 yhteensä 31 060 14 850       45 910
Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 8 500 9 600 9 800 11 000   38 900
MLRS yhteensä 8 500 9 600 9 800 11 000   38 900
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 69 178 159 030 109 450 61 900 67 100 466 658
PVKEH 2006 yhteensä 69 178 159 030 109 450 61 900 67 100 466 658
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007)            
Vuoden 2007 sitoumukset 61 266 108 467 143 467 133 887 74 000 521 087
PVKEH 2007 yhteensä 61 266 108 467 143 467 133 887 74 000 521 087
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007)            
Vuoden 2007 sitoumukset 9 150 27 523 22 850 7 900   67 423
TTK-PROTO 2007 yhteensä 9 150 27 523 22 850 7 900   67 423
Valtuudet yhteensä 503 902 555 936 325 818 221 091 148 130 1 754 877

1) Ei sisällä indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia menoja

Momentin mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 1 200 000 euroa siirtona momentille 27.10.21 (Puolustusvoimien toimintamenot) räjähdevarastoinnin turvallisuuden kehittämiseen liittyviin kiireellisiin ja välttämättömiin menoihin.

Tilausvaltuuksien sopimusten mukaisten maksatusten lisäksi tilausvaltuuksiin liittyvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvien lisätarpeiden ja indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvien vähennysten erotuksesta arvioidaan aiheutuvan 31 050 000 euron menot vuonna 2007.

HTH-tilausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyy materiaalihankintoja, joita koskevia sopimuksia ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vielä vuonna 2006.

TTK-valtuuteen esitetään, että voitaisiin 31.12.2006 jälkeen purkaa tehtyjä sopimuksia ja sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja vuonna 2007. Tutkimusohjelmien eteneminen johtaa tutkimustoiminnan tavoitteiden tarkentumiseen ja täten tarpeeseen kohdentaa rahoitusta uudelleen.

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuuden integroidun johtamisjärjestelmän kehittämisohjelmassa tavoitteena on kaikille puolustushaaroille yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamis- (TVJ) arkkitehtuurin luominen. Maavoimien kehittämisohjelmassa varustetaan suojelukomppaniat ja erikoisjääkäripataljoona. Ilmavoimien kehittämisohjelmassa hankitaan torjuntahävittäjäkaluston ylläpitopäivitys. Ilmatorjunnan kehittämisohjelmassa korvataan nykyinen lähi-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä uudella lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjausjärjestelmällä ja modernisoidaan Ilmantorjuntaohjus 90 -järjestelmä. Huollon ja logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan puolustusvoimien ajoneuvostrategian mukaisia sotavarusteajoneuvoja, taistelijan varustusta sekä logistiikan tilannekuvan kehittämiseen liittyviä palveluita ja materiaalia. Lisäksi puolustusvoimien ilmasta-maahan iskukykyä kehitetään.

Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuuden keskeisenä tavoitteena on parantaa tuleviin tilausvaltuuksiin sisällytettävien hankintojen valmiutta tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja kokeilutoiminnalla.

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007)- ja Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2007—2011 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Ulkomaisten puolustusmateriaalihankintojen osalta vastaostojen yleinen alaraja on 10 000 000 euroa. Mikäli erityiset syyt sitä puoltavat, puolustusministeriö voi kompensaatiotoimikuntaa kuultuaan päättää, että alarajan ylittävissä hankinnoissa ei käytetä vastaostoehtoa.


2007 talousarvio 580 932 000
2006 lisätalousarvio
2006 talousarvio 643 300 000
2005 tilinpäätös 570 847 000

21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 357 049 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen, palvelussuhdeasuntojen vuokrien alentamiseen sekä Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin. Määrärahaa saa käyttää enintään 4 400 000 euroa puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen sekä enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle sekä merkittäville urheilutapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen.

Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 31 900 000 euroa ja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 42 200 000 euroa.

Vuonna 2007 saa tehdä ampumarata- ja maalilaitteistojen hankintasopimuksia sekä edellä mainittujen laitteistojen huoltosopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuosina 2007—2009 enintään 9 000 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 3 000 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 6 000 000 euroa ja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 9 000 000 euroa.

Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämien käyttöajoneuvojen hankintasopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuosina 2007—2010 enintään 28 810 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 6 260 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 13 530 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 19 780 000 euroa ja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 28 810 000 euroa.

Vuonna 2007 saa tehdä taistelijan vaatetusvarustukseen M 05 kuuluvien varusteiden hankintasopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuosina 2007—2009 enintään 6 000 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 2 000 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 4 000 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 6 000 000 euroa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
  2007 2008 2009 2010 2011— Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä
             
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito-tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 2 468 2 428 1 974 1 973 5 921 14 764
KASI-järjestelmän tilausvaltuus yhteensä 2 468 2 428 1 974 1 973 5 921 14 764
Vuoden 2005 toimintamenojen tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 8 371         8 371
Vuoden 2005 toimintamenojen tilaus-valtuus yhteensä 8 371         8 371
ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 2 290 2 360 2 430     7 080
ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus yhteensä 2 290 2 360 2 430     7 080
Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen -tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 4 105 4 105 4 105 3 079   15 394
Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen -tilausvaltuus yhteensä 4 105 4 105 4 105 3 079   15 394
Vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 30 523 7 946       38 469
Vuoden 2006 toimintamenojen tilaus-valtuus yhteensä 30 523 7 946       38 469
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset   3 000 3 000 3 000 54 000 63 000
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus yhteensä   3 000 3 000 3 000 54 000 63 000
Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus            
Vuoden 2007 sitoumukset   31 900 10 300     42 200
Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä   31 900 10 300     42 200
Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus            
Vuoden 2007 sitoumukset 3 000 3 000 3 000     9 000
Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus yhteensä 3 000 3 000 3 000     9 000
Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuus            
Vuoden 2007 sitoumukset 6 260 7 270 6 250 9 030   28 810
Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuus yhteensä 6 260 7 270 6 250 9 030   28 810
Taistelijan vaatetushankinnat -tilausvaltuus            
Vuoden 2007 sitoumukset 2 000 2 000 2 000     6 000
Taistelijan vaatetushankinnat -tilausvaltuus yhteensä 2 000 2 000 2 000     6 000
Valtuudet yhteensä 59 017 64 009 33 059 17 082 59 921 233 088

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 2 436 300 euroa VEL-eläkemaksun hoitokuluosuutena, 1 200 000 euroa räjähteiden varastoinnin kehittämiseen liittyvien kiireellisten ja välttämättömien menojen siirtona momentilta 27.10.16, 1 000 000 euroa Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan tutkimusmäärärahojen siirtona momentilta 27.01.21 ja 689 000 euroa sotilastehtävien palkkaus- ja muiden toimintamenojen siirtona momentilta 24.01.21. Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu myös huomioon 330 000 euroa valtion virkaehtosopimuksen johdosta sekä uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta 2 767 000 euroa, mistä puolustusvoimien osuus on 2 607 000 euroa ja Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen osuus on 160 000 euroa.

Ampumarata- ja maalilaitteistot on aikaisemmin toteutettu vuotuisilla määrärahoilla. Tilausvaltuus mahdollistaa paremman yhteistyön laitteiden valmistajien kanssa. Ampumarata- ja maalilaitteistojen kunnossapito ja varaosalogistiikka saadaan toimimaan varmalla pohjalla ja saadaan suunnitelmallisesti turvattua laitteistojen hankinnat, huolto- ja kehittämisen rahoitus, koulutusedellytykset sekä lisättyä palvelusturvallisuutta.

Käyttöajoneuvohankinnat on aikaisemmin toteutettu vuotuisilla määrärahoilla. Tilausvaltuus mahdollistaa puolustusvoimien ajoneuvostrategian mukaisen pitkäjänteisen käyttöajoneuvokannan kehittämisen ja useampivuotiset sopimukset ajoneuvojen toimittajien kanssa. Hankittava ajoneuvokalusto korvaa poistuvaa kalustoa, joten toimitilakustannukset ja elinjaksokustannukset eivät nouse nykyisestä.

Vaatetusta koskevalla tilausvaltuudella hankitaan valmiusyhtymille ja muille tärkeimmille operatiivisille joukoille niitä taistelijan vaatetusvarustukseen M 05 kuuluvia tuotteita, jotka eivät ole ensisijaisesti sotilaallisesti käyttöön tarkoitettuja.

Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2007—2011 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Momentin bruttomenojen arvioidaan jakaantuvan seuraavasti: palkkausmenot 722 milj. euroa, varusmiesten päivärahat sekä reserviläispalkat ja -päivärahat 35 milj. euroa, palvelujen ostot 237 milj. euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 147 milj. euroa, vuokrat 132 milj. euroa, muut kulut 70 milj. euroa ja investoinnit 36 milj. euroa. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän tuloja 23 milj. euroa. Bruttomenoihin ja -tuloihin sisältyvät myös palvelussuhdeasunnoista puolustusvoimille aiheutuvat vuokramenot sekä niistä kertyvät vuokratulot.

Aiemmin myönnettyjen tilausvaltuuksien käytöstä aiheutuu maksuja vuonna 2007 enintään 47 757 000 euroa.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
  2005
toteutuma
2006
varsinainen
talousarvio
2007
esitys
       
Bruttomenot 1 371 525 1 352 132 1 380 266
Bruttotulot 28 483 23 234 23 217
Nettomenot 1 343 042 1 328 898 1 357 049
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 36 161    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 24 773    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2005
toteutuma
2006
varsinainen
talousarvio
2007
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 7 838 6 650 7 545
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 242 6 365 7 220
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -405 285 325
Kustannusvastaavuus, % 95 104 105
       
Hintatuki 343 336 336
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen -62 621 661

Puolustusministeriö asettaa alustavasti puolustusvoimille seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2007:

Tulostavoite/tunnusluku 2005
toteutuma
2006
ennakoitu
2007
tavoite
       
Tulosalue 1:
Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ja johtaminen
     
VNS 2004:n toimeenpano PLM:n ohjauskirjeen mukaisesti   arvio arvio
Tulosalue 2:
Tutkimustoiminta ja kehittäminen
     
Puolustusvoimien tutkimustoiminnan onnistuneisuus   arvio arvio
Tulosalue 3:
Asevelvollisten ylläpito ja koulutus
     
Asevelvollisten koulutusvuorokausimäärä/koulutuksen henkilötyövuosimäärä 1 927 1 820 1 820
Joukkotuotannossa olevien SA-yksiköiden koulutustaso on vähintään (1—5) 3,5 3,5 3,5
SA-joukkoihin koulutetaan ikäluokasta kaikki varusmiespalvelukseen määrätyt, terveydentilansa puolesta palvelukseen soveltuvat miehet 23 842 23 000 23 000
Kertausharjoituksissa koulutettujen määrä suhteessa tarpeeseen (määrä/tarve ml. vapaaehtoiset), % 85 17 17
Asevelvolliskoulutetun vuorokausikustannukset, euroa 40 40 40
Tulosalue 4:
Puolustusvoimien palkatun henkilöstön koulutus
     
Perus- ja jatkokoulutettujen upseerien määrä/koulutuksen henkilötyövuodet 0,4 0,3 0,3
Tulosalue 5:
Puolustusvoimien materiaalinen valmius (materiaalin käyttö, huolto, ylläpito, hankinta, kehittäminen ja luopuminen)
     
Keskeisimmän sotavarustuksen käytettävyys     arvio
Tulosalue 6:
Maanpuolustustahdon ylläpito ja yhteiskuntasuhteet
     
Asevelvollisten maanpuolustustahto on tasolla (1—5) 4 4 4
Palkatun henkilöstön maanpuolustustahto on tasolla (1—5) 5 5 5
Tulosalue 7:
Tilannekuvan ylläpito, aluevalvonta ja sotilastiedustelu sekä virka-apu
     
Puolustusvoimien tilannekuva pidetään ajantasaisena siten, että se mahdollistaa puolustussuunnittelun ja oikea-aikaisen päätöksenteon. Tilannekuvan taso (1—5) 4 4 4
Toteutetaan virka-apuvelvoitteet laadukkaasti   arvio arvio


2007 talousarvio 1 357 049 000
2006 lisätalousarvio 1 450 000
2006 talousarvio 1 328 898 000
2005 tilinpäätös 1 331 654 000

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 650 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään puolustusvalmiutta tukevaan puolustushallinnon ulkopuoliseen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen sekä vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän alue- ja paikallistason toimintaan.

Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemisen alustavat tulostavoitteet vuodelle 2007 ovat seuraavat:

 • Määrärahaa käytetään erityisesti puolustusvalmiutta tukevaan vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen.
 • Pidetään vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen sekä vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän alue- ja paikallistason toiminnan määrä ja laatu vähintään edellisen vuoden tasolla.

2007 talousarvio 1 650 000
2006 talousarvio 1 650 000
2005 tilinpäätös 1 650 000