Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2019

8.2. Kuntien valtionavutPDF-versio

Kuntien valtionavut ovat 10,5 mrd. euroa v. 2019, mikä on 3 % vähemmän kuin v. 2018.

Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut 2017—2019 (milj. euroa) ja muutos 2018—2019 (%)

Momentti   2017 2018 2019 Muutos %
v. 2018 vs. 2019
           
Laskennalliset valtionosuudet 9 539 9 627 9 538 -0,9 %
28.90.30 VM 8 606 8 577 8 491 -1,0 %
useita momentteja OKM 933 1 051 1 047 -0,3 %
  siitä kuntayhtymät 905 988 993 0,5 %
  Muut valtionavut        
25.50.20 OM, Vaalimenot 10 30 27
OM yhteensä 10 30 27
Palosuojelurahasto Kunnille maksettavat avustukset 5 5 5
SM yhteensä 5 5 5
28.70.05 Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus1) 33 141 0
28.90.31 Kuntien yhdistymisavustukset 27 8 4
28.90.32 Valtionavustus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään     30  
VM yhteensä 61 149 34
useita momentteja OKM, harkinnanvaraiset avustukset 231 249 229
  siitä kuntayhtymien osuus 34 35 34
OKM yhteensä 231 249 229
30.20.01 (30.20.03 vuodet 2017—2018) Maaseutuviraston toimintamenot: korvaus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanosta aiheutuvien tehtävien hoitamisesta 0,05 0,05 0,05
30.20.20 Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta: korvaus kuntien järjestämästä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 4 4 4
30.20.41 EU-tulotuki ja EU-markkinatuki: koulujakelujärjestelmä 1 1 1
30.20.46 Koulujakelujärjestelmä     0,2  
MMM yhteensä 6 6 6
31.10.41 Valtionavustus eräiden lentopaikkojen investointi ja ylläpitomenoihin 1 1 1
31.30.63 Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen 35 35 35
31.30.42 Valtionavustus koulutuksesta 1 1 1
LVM yhteensä 37 37 37
32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut / kunnille maksettavan palkkatuen määrä 25 26 27
32.50.40 Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen     3  
32.70.30 Valtion korvaukset kunnille kansainvälistä suojelua saavien palvelujen järjestämisestä 207 214 197
TEM yhteensä 232 240 227
33.03.31 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 22 19 0
33.10.57 Valtionosuus kunnille perustoimeentulotukeen 25 0 0  
33.20.31 Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 27 27 27
33.20.50, 51 ja 52 Kunnille maksettava palkkatuki 62 74 74
33.50.51 Sotilasvammakorvaukset 33 32 31
33.50.56, 57 ja 58 Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot ja valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan 40 41 77
33.60.30 Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin 0,5 1 0,5
33.60.32 Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen 20 21 21
33.60.33 Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin menoihin 94 95 96
33.60.34 Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin 15 15 15
33.60.36 Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 0,5 0,5 0,5
30.60.37 Korvaukset kunnille kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin 0 5 5
33.60.38 Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin 30 99 0
33.60.63 Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan 3 3 3
33.60.64 Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin 6 7 7
33.80.50 Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin 16 16 15
STM yhteensä 389 456 373
Laki öljysuojarahastosta 1406/2004 Korvaukset alueiden pelastustoimille öljyntorjuntavalmiuden hankinta- ja ylläpitokustannuksiin 14 10 10
Valtion asuntorahasto Aiesopimuskuntien kunnallistekniikan rakentamisavustusvaltuus 15 15 15
Valtion asuntorahasto Asuinaluekohtainen avustus 4 0 0
35.10.61 Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen 1 1 1
35.20.30 Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen 0 1 1
YM yhteensä 30 27 27
  Muut valtionavut yhteensä, milj. euroa 1 000 1 199 965 -19,5 %
   
  Valtionavut yhteensä, milj. euroa 10 539 10 826 10 502 -3,0 %

1) Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuen ja ohjauksen rahoitus on osoitettu maakuntien liitoille eli kuntayhtymille v. 2017 ja v. 2018. V. 2019 rahoitus osoitetaan maakuntien väliaikaisille valmisteluelimille.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ehdotetaan n. 8 491 milj. euroa, joka on 86 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Eniten valtionosuutta vähentää valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus koskien vuotta 2016. Kustannustenjaon tarkistus vähentää valtionosuutta 213,4 milj. euroa. Valtionosuutta vähentävät lisäksi mm. hallitusohjelman liitteen 6 mukaiset esitykset kuntien tehtävien vähentämisestä: erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen, vanhuspalveluiden laatusuositus, omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö kuntien menoissa sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos. Nämä kuntien tehtäviä vähentävät toimenpiteet vähentävät valtionosuutta n. 32,8 milj. euroa verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Lisäksi kilpailukykysopimukseen liittyvä valtionosuudenvähennys kasvaa 29,5 milj. eurolla vuoden 2018 talousarviosta. Valtionosuutta vähentää myös 30 milj. euron siirto kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2019.

Julkisen talouden suunnitelman 2019—2022 mukaista 10 milj. euron siirtoa kriisikuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen ei esitetä, koska vuodelle 2019 ei ole tulossa yhtään kuntaliitosta. Valtionosuudesta on tarkoitus käyttää 10 milj. euroa kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korottamiseen.

Julkisen talouden suunnitelman 2019—2022 mukaan kustannustenjaon tarkistuksesta johtuva kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen ylimääräinen leikkaus koskien v. 2016 kompensoidaan kunnille v. 2020. Samassa yhteydessä kompensoidaan myös vuosien 2017—2019 ylimääräinen lomarahaleikkaus. Yhteensä kompensaatio on siten 237 milj. euroa.

Valtionosuutta lisäävät suhteessa vuoden 2018 talousarvioon muun muassa kuntien verotulomenetysten kompensaatio 223 milj. eurolla, asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos 25,2 milj. eurolla sekä 15 milj. euron lisäys lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotiapuun ja 1 milj. euron lisäys vanhusten kotihoitoon ja veteraanien kotiin vietäviin palveluihin.

Valtionosuusprosentti vuodelle 2019 on 25,37 %. Muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 0,03 prosenttiyksikköä liittyen uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtionosuus on 100 %.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin ehdotetaan 40 milj. euron lisämääräraha v. 2019. Pitkäaikaistyöttömien määräaikaista eläketukea jatketaan. Vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin valinnanvapauspilotteihin 100 milj. euron valtuus. Mikäli vuoden 2018 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia v. 2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Uusi lukiolaki tulee voimaan 1.8.2019. Lain tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Opintojen rakenne mahdollistaa entistä joustavamman opetuksen järjestämisen ja aiempaa laajempien oppiainerajat ylittävien opintokokonaisuuksien tarjoamisen. Lukiolaisten tuki ja ohjaus vahvistuvat ja korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö sekä kansainvälisyys lisääntyvät. Ylioppilaskokeiden uusimisrajoitus poistuu. Vuonna 2019 lukiolain uudistamisesta aiheutuviin kustannuksiin osoitetaan 0,4 milj. euroa. Lisäksi uuden lukiolain toimeenpanoon ja lukiokoulutuksen laadun kehittämiseen ehdotetaan 10 milj. euroa. Valtionosuus uudistuksen kustannuksista on 100 %.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja osallistumisasteen edistämiseen kohdennetaan 10 milj. euroa v. 2019. Avustuksen tavoitteena on pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimiviin päiväkoteihin. Kokeilua viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta jatketaan, ja siihen kohdistetaan 5 milj. euroa v. 2019.

Liikkuva opiskelu -toimintaan ehdotetaan 2,8 milj. euroa v. 2019.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa jatketaan. Sitä tuetaan edelleen 15 milj. eurolla v. 2019.

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vahvistamiseen ehdotetaan 5 milj. euroa v. 2019.

Hallitusohjelman mukaisesti opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2019.