Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2019

10.2. Valtion kokonaistase 30.6.2018PDF-versio

Valtion kokonaistase on kasvanut 30.6.2017 ja 30.6.2018 välillä 175 milj. euroa, mikä näkyy vieraan pääoman ja esimerkiksi rahoitusomaisuuden kasvuna.

Kokonaistaseen omaisuusrakenne poikkeaa valtion talousarviotalouden taseen omaisuusrakenteesta. Liikelaitosten omaisuuserät, kuten rakennukset ja maa-alueet, näkyvät talousarviotalouden taseessa sijoituksina liikelaitosten peruspääomiin, kun taas kokonaistaseessa ne raportoidaan omaisuuserän luonteen mukaisesti.

Valtion kokonaistase 30.6.2018 (1 000 euroa)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitokset Eliminoinnit 30.6.2018 30.6.2017
             
VASTAAVAA            
KANSALLISOMAISUUS        
Maa- ja vesialueet 47 464   971 992   1 019 456 995 196
Rakennusmaa- ja vesialueet 16 124   37 817   53 941 50 143
Rakennukset 416 269   195 411   611 680 521 741
Muu kansallisomaisuus 50 478       50 478 48 878
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 26 582       26 582 107 616
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET            
Aineettomat oikeudet 32 263 1 267 222   33 752 42 063
Muut pitkävaikutteiset menot 551 782   16 600   568 382 490 557
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 258 524   5 426   263 949 233 061
             
AINEELLISET HYÖDYKKEET        
Maa- ja vesialueet 9 076 1 182 2 881 760   2 892 018 2 902 009
Rakennusmaa- ja vesialueet 1 097 858   458 451   1 556 308 1 562 726
Rakennukset ja rakennelmat 216 342   3 049 265   3 265 607 3 267 105
Rakenteet 18 062 637   26 748   18 089 385 17 865 651
Koneet ja laitteet ja kalusteet 567 759 16 319 6 719   590 798 601 410
Muut aineelliset hyödykkeet 12 009 15 150 89 265   116 425 132 067
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 927 177   211 830 8 925 1 130 082 1 196 751
             
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
Käyttöomaisuusarvopaperit 20 829 876 497 973 6 443 6 020 179 15 314 113 15 494 493
Euromääräiset sijoitukset 1 993 497 15 941 208     17 934 705 17 957 411
Valuuttamääräiset sijoitukset   3 865 384     3 865 384 3 256 226
Osuudet omistusyhteysyrityksissä1)     212 490   212 490 213 544
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä1)     63 000   63 000 65 000
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 44 558 799 20 338 484 7 028 220   65 896 398 65 280 074
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS            
VAIHTO-OMAISUUS          
Aineet ja tarvikkeet 436 009 5 753     441 763 440 092
Keskeneräinen tuotanto 4 677       4 677 4 905
Valmiit tuotteet/Tavarat 41 476 1 332 725 12 938   1 387 140 1 360 466
             
PITKÄAIKAISET SAAMISET            
Pitkäaikaiset saamiset 5 708 422 26 330 75 686 1 018 563 4 791 875 4 873 540
             
LYHYTAIKAISET SAAMISET            
Myyntisaamiset 75 757 42 981 60 371 11 528 167 581 151 735
Lainasaamiset 240 782 1 684 082 10 931 171 676 1 764 120 1 640 235
Siirtosaamiset 35 558 67 590 5 482 17 108 613 130 967
Muut lyhytaikaiset saamiset 261 872 76 498 42 799 27 571 353 598 394 279
Ennakkomaksut 790 986 465     791 451 881 818
             
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET          
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot   162 903     162 903 686 708
Muut euromääräiset sijoitukset 700 000       700 000 750 000
Valuuttamääräisten joukkovelkakirjojen ostot   199 665     199 665 500 054
             
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 3 100 162 3 765 786 79 826 3 319 725 3 626 049 3 164 906
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 11 395 701 7 364 778 288 033   14 499 433 14 979 705
             
VASTAAVAA YHTEENSÄ 56 511 416 27 703 262 8 521 473 10 578 184 82 157 968 81 983 352
             
VASTATTAVAA            
OMA PÄÄOMA            
Valtion pääoma 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat   -17 396 859     -17 396 859 -16 159 263
Siirrot talousarviotalouteen / liikelaitosten pääomat     6 026 795 6 020 179 6 616  
Talousarviosiirrot   -642 500   -642 500    
Edellisten tilikausien pääoman muutos -31 982 599 44 878 164 698 811 -160 004 13 754 380 15 046 222
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -206 016 793 430 104 654 753 330 -61 263 -1 063 270
             
VÄHEMMISTÖOSUUS            
Vähemmistöosuus     5 003   5 003 5 629
             
RAHASTOJEN PÄÄOMAT            
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 8 951       8 951 8 804
             
VARAUKSET            
Varaukset     5 514   5 514 4 493
             
VIERAS PÄÄOMA            
PITKÄAIKAINEN            
Otetut euromääräiset lainat 96 331 637   1 343 217 1 018 563 96 656 290 93 661 316
Otetut valuuttamääräiset lainat 823 188   5 000   828 188 1 201 031
Pitkäaikaiset siirtovelat 105 049       105 049 57 592
Muut pitkäaikaiset velat 557 020   4 855   561 875 407 725
             
LYHYTAIKAINEN            
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 6 642 944       6 642 944 6 693 272
Lyhytaikaiset lainat 5 511 764 5 000 216 299 3 491 401 2 241 662 3 111 179
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 430 477       430 477 428 291
Saadut ennakot 593 082   28 263 8 925 612 420 675 104
Ostovelat 392 642 2 980 20 768 39 099 377 291 215 946
Siirtovelat 1 481 915 31 188 42 200   1 555 303 1 694 665
Muut lyhytaikaiset velat 5 869 563 31 859 20 095 49 191 5 872 326 6 042 814
             
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 118 739 280 71 028 1 680 696 4 607 179 115 883 824 114 188 935
             
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 56 511 416 27 703 262 8 521 473 10 578 184 82 157 968 81 983 352

1) Osuudet omistusyhteysyrityksissä, Saamiset omistusyhteysyrityksiltä: Sisältää liikelaitoskonsernien tiedot

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten taseiden ulkopuoliset kokonaisvastuut olivat valtion vuoden 2017 tilinpäätöksessä yhteensä 180,4 mrd. euroa. Suurin yksittäinen vastuu oli valtion eläkevastuu, n. 92,6 mrd. euroa.

Voimassa olevat valtiota rasittavat valtiontakaukset ja -takuut olivat 30.6.2018 yhteensä 54,8 mrd. euroa. Kasvua alkuvuodesta oli 2,7 mrd. euroa. Valtiontakausten ja -takuiden käytettävissä oleva enimmäismäärä oli 30.6.2018 yhteensä 93,9 mrd. euroa.

Voimassa olevat valtiontakaukset ja -takuut sekä käytettävissä oleva enimmäismäärä 30.6.2018 (mrd. euroa)

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Voimassa 30.6.2018 Käytettävissä enimmäismäärä
                   
Finnvera 14,0 14,8 14,6 17,5 22,6 22,6 27,7 29,5 48,6
Opintolainat 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 2,7 3,1 3,9
ERVV1) 0,5 5,1 6,2 6,6 6,2 6,3 7,0 6,9 14,0
Suomen Pankki 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 8,0
Valtion rahastot 9,1 10,2 11,2 11,8 12,3 13,2 13,8 14,5 17,0
Muut 1,0 1,2 0,8 0,9 0,6 1,1 0,4 0,4 2,4
Yhteensä 26,8 33,7 35,0 39,2 44,2 46,1 52,1 54,8 93,9

1) Euroopan rahoitusvakausväline