Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 72 155 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2019 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2017 toteutuma 2018 arvio 2019 arvio
  Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
                 
Tutkimusprosessi 85 416 35 950 937 86 500 38 000 952 88 180 38 800 955
Viranomaisprosessi 25 495 6 025 295 25 200 6 100 293 26 095 6 100 290
Tilastoprosessi 5 508 874 54 5 600 1 000 55 5 695 1 000 55
Yhteensä 116 419 42 849 1 286 117 300 45 100 1 300 119 970 45 900 1 300

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,5—3,0 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
     
Vaikuttavuus      
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl 574 600 630
Luottamus- ja maineindeksi1) 3,42 - 3,45
— suuri yleisö (1—5) - 3,4 -
— päättäjät (1—5) 3,4 - -
— tutkimuskumppanit (1—5) 3,22 3,30 -
— yritykset (1—5) 3,36 3,40 -
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv 91 90 92
       
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl/tutkijahtv 0,9 0,9 1,0
Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkijahtv 0,1 0,2 0,3
Muut julkaisut, kpl/tutkijahtv 1,9 1,6 1,6
Tilastot, kpl/tilastohtv 1,5 1,1 1,1
Tilastojulkistukset, kpl/tilastohtv 4,9 3,1 3,1
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Muut tieteelliset julkaisut, kpl 82 150 165
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl 1 177 1 020 1 010
Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl 20 122 22 000 22 200
Tilastoverkkopalveluiden ja muiden verkkopalveluiden käyttö, käynnit kpl 138 227 136 000 136 000
Annetut lausunnot, kpl 231 215 200
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % (Tilastoviranomaistoiminta) 75 70 70
Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista (Tilastoviranomaistoiminta) 36 53 53
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % palveluntarjoajasta 97 95 95
       
Henkiset voimavarat      
Väitelleiden osuus henkilöstöstä, % 27,3 29,5 31
Työtyytyväisyysindeksin keskiarvo (1—5) - 3,5 3,6

1) Lähde: Mediabarometri.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 117 217 117 504 118 905
Bruttotulot 43 765 47 500 46 750
Nettomenot 73 452 70 004 72 155
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 16 657    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 606    

Bruttotulot ovat yhteensä 46 750 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 29 700 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 1 000 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 7 550 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 157 100 130
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 157 100 130
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 69 60 80
— osuus yhteiskustannuksista 55 40 50
Kustannukset yhteensä 124 100 130
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 33 - -
Kustannusvastaavuus, % 127 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 6 930 13 900 8 370
— muut tuotot -2 - -
Tuotot yhteensä 6 928 13 900 8 370
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 850 7 500 4 500
— osuus yhteiskustannuksista 2 686 4 600 2 970
Kustannukset yhteensä 6 536 12 100 7 470
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 392 1 800 900
Kustannusvastaavuus, % 106 115 112
       
Hintatuki 80 - -
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 472 1 800 900

Määrärahasta käytetään 150 000 euroa Ruokavirastolta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2019 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kalakantojen seurannan ja kalastuksen saalistilastoinnin digitalisointi (DigiKala) (siirto momentilta 30.01.23) 505
Pakurin tutkimus kaupallistamisen edistäminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) -200
Rahoitus hankintamenoihin hallinnonalan palvelukeskukselta (siirto momentilta 30.70.01) 150
Savonlinnan kampuksen henkilöstö- ja toimitilakulut 150
Susitutkimus ja -seuranta 300
Palkkausten tarkistukset 1 875
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -17
Toimintamenojen tuottavuussäästö -365
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -602
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -170
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 568
Vuokramenojen indeksikorotus 48
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -51
Yhteensä 2 151

2019 talousarvio 72 155 000
2018 I lisätalousarvio 566 000
2018 talousarvio 70 004 000
2017 tilinpäätös 72 401 000