Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 984 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2019. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
arvio
       
Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä 263,9 270 270
— Toimintamenomomentti 30.01.01 259,4 266 268
— Muut momentit 4,5 4 2
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,9 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 3,7 3,8
       
Tuotoksetja laadunhallinta      
Hallituksen esitykset (kpl) 9 24 4
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 75 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 26 364 25 790 23 334
Bruttotulot 1 244 1 780 1 350
Nettomenot 25 120 24 010 21 984
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 738    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 802    

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Ruokavirastolta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen siirron palautus (momentilta 30.01.23) 1 300
Luonnonvaratehtävien järjestelyt (2 htv) (siirto momentilta 30.40.22) 130
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -5
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 36
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -3 140
Palkkausten tarkistukset 693
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -6
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö -150
Toimintamenosäästö (HO 2015) -13
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -63
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 192
Yhteensä -2 026

2019 talousarvio 21 984 000
2018 I lisätalousarvio 208 000
2018 talousarvio 24 010 000
2017 tilinpäätös 26 184 000