Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

Selvitysosa:Keskeisiä hallinnonala- ja virastokohtaisia ICT-hankkeita, joilla kehitetään organisaatioita, prosesseja, palveluja ja tietotekniikkaa, tuetaan momentilta 28.70.20. Kyseiseltä momentilta siirretään määrärahoja hallinnonalojen ja virastojen käyttöön vuosittain talousarviossa.

Valtiovarainministeriön tavoitteena on turvata laadukkaat ja saavutettavat digitaaliset palvelut jokaiselle ja ohjata tulevaisuustyön kautta Suomea kohti ennakointikykyistä digitaalista yhteiskuntaa. Digitalisaatio tuo kansalaiset ja yritykset julkisten palveluiden kehityksen keskiöön ja varmistaa entistä paremmat ja luotettavammat palveluketjut eri elämäntapahtumia varten. Asiakaskeskeisestä muutoksesta viestitään kansalaisille, viranomaisille ja yritykselle. Valtiovarainministeriö ohjaa julkisen hallinnon palvelut ensisijaisesti digitaalisiksi velvoittamalla viranomaiset tarjoamaan asiakkaille palvelua sähköisesti. Toisaalta taataan myös mahdollisuus saada palvelua perinteisessä muodossa sitä haluaville kansalaisille sekä kehitetään digitukea asiointia helpottamaan. Lisäksi yritykset velvoitetaan käyttämään viranomaisten tuottamia sähköisiä palveluita. Sähköisen asioinnin ensisijaisuuden edistäminen etenee niin sähköisen viestinvälittämisen kuin ensisijaisesti digitaalisesti tarjottavien palveluiden kautta. Uudistuva lainsäädäntö tukee digitaalisten palveluiden tarjoamista ja tarkentaa viranomaisten velvoitteita siihen liittyen.

Vuonna 2019 jatketaan julkisten palveluiden tekoälyverkko Auroran toiminnan laajentamista. Aurora luo yhteisen toimintatavan, insentiivit ja teknisen alustan, johon julkisen hallinnon organisaatiot ja tekoälyjä kehittävät yritykset kytkevät omat älykkäät sovelluksensa: chatbotit ja liiketoimintaprosesseja optimoivat tekoälyratkaisut.

Kustannustehokas ja jouheva palveluketju vaatii kykyä siirtää ja vaihtaa tietoa sujuvasti eri viranomaisten välillä. Valtiovarainministeriö varmistaa tämän mahdollistamalla tietojen sujuvan hyödyntämisen ja edistämällä yhteentoimivuutta. Tavoitetilaa tuetaan muodostamalla yhdessä muun julkisen hallinnon kanssa strategista tietopolitiikkaa, jolla luodaan tietoja koskevia linjauksia ja periaatteita. Tiedonhallinnan lainsäädäntö uudistetaan ja sen mukaisten vaatimuksien toimeenpanoa viranomaisissa ohjataan ja tuetaan. Maakuntauudistuksen onnistumisen taustalla vaikuttaa keskeisesti maakuntien palveluiden asiakaslähtöinen digitalisointi, jota rakennetaan yhtenäispolitiikan, arkkitehtuurin ja yhteentoimivuuden avulla.

Digitaalisen toiminnan edellytys on turvallinen digitaalinen ympäristö. Valtiovarainministeriö mahdollistaa digitaalisen toiminnan tehostamalla digitaalista turvallisuutta sekä takaamalla käyttäjille toimintavarmat digitaaliset palvelut ja järjestelmät. Välineitä digitaalisen turvallisuuden tehostamiseksi ovat mm. tietoturvasääntelyn uudistaminen sekä tietoturvaohjeitten selkeyttäminen. Palveluiden toimintavarmuus taataan esimerkiksi laatimalla pilvi- ja tietoliikennelinjaukset sekä kehittämällä mobiilia viranomaisviestintää.

Valtiovarainministeriön johdolla laaditaan julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma vuosille 2018—2021. Kehittämisohjelmalla varmistetaan, että julkishallinnon digitaaliset palvelut toimivat ja että niihin luotetaan. Laadittavaan digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaan on valittu kolme painoaluetta, jotka ovat johtaminen ja riskienhallinta, osaava henkilöstö sekä uudet toimintatavat ja palveluiden turvallisuus.

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt selvitystyön koskien suomalaisen henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista. Selvitystyön tavoitteena on vuoden 2019 loppuun mennessä tehdä esitys tuleville vuosikymmenille ulottuvasta kansallisesta toimintamallista henkilöiden yksilöimiseen Suomessa ja kuvata viranomaisten rooli henkilöön liittyvien ydintietojen hallinnassa.

Ohjauksen ja rakenteiden uudistamisessa määritetään tiedonhallinnan, yhteisen ICT:n sekä maakuntien ICT:n ohjausrakenteita. Valtiovarainministeriö ottaa käyttöön investointien ohjaus- ja vaikuttavuusmallin sekä uudistaa väestötietojärjestelmän toimintamalleja valmistautuessa Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien yhdistymistä varten.

01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen

6) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

7) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä valtion ICT:n ohjaamista tukevaan ostopalvelujen hankintaan kaupallisilta ja hallinnon sisäisiltä palveluntuottajilta.

Määrärahoja on tarkoitus käyttää myös mobiilin viranomaisviestinnän kehittämiseen. Mobiilin viranomaisviestintä -hankkeen kustannukset vuosina 2019—2025 ovat arviolta yhteensä 18,5 milj. euroa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Digitaaliset palvelut kaikille Käynnistetään digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain toimeenpano.

Käynnistetään julkisen hallinnon yhteinen tekoälyohjelma.
Strategisen tietopolitiikan muodostaminen Käynnistetään tiedonhallintalain toimeenpano.

Henkilötunnuksen ja valtion takaaman identiteetin uudistamisesitys valmistuu.
Turvallinen digitaalinen yhteiskunta Toimeenpannaan Digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaa.

Varaudutaan laajoihin kyberhäiriöihin.

Mobiili viranomaisverkko -hankkeessa on valmisteltu teleoperaattorikilpailutus ja lainsäädännölliset perustelut ovat voimassa.
Ohjauksen ja rakenteiden kehittäminen Uusi ohjaus- ja vaikuttavuusmalli otetaan käyttöön ja kehitetään edelleen.

Yhteisen ICT:n ja tiedonhallinnan rakenteiden uudistamisen toimenpiteet valmistuvat.

Käynnistetään maakuntien ICT:n ohjausmalli.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 28.90.20 2 475
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -1 900
Yhteensä 575

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio 4 700 000
2018 I lisätalousarvio 1 176 000
2018 talousarvio 4 125 000
2017 tilinpäätös 6 000 000

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen kuten Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittämiseen ja hankintojen digitalisointiin liittyviin tietojärjestelmäpalveluihin, ml. sähköinen tilaamisen ja laskujenkäsittelyn järjestelmä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää vähäisessä määrin myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Järjestelmän vuosittaiset ylläpitomenot maksetaan momentilta 28.01.01.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittäminen sekä valtioneuvoston budjetointi- ja kehysjärjestelmä 1 500 000
Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano 3 500 000
eOppiva-palvelukokonaisuuden palveluostot 500 000
Yhteensä 5 500 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
eOppiva-palvelukokonaisuuden palveluostot 500
Yhteensä 500

2019 talousarvio 5 500 000
2018 talousarvio 5 000 000
2017 tilinpäätös 6 800 000

05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 211 015 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta, valmistelun ohjauksesta ja koulutuksesta sekä valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten perustamiseen ja toimintaan sekä maakuntien toimintaan ja uudistuksen edellyttämään toteuttamiseen

3) maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten perustamisen valmisteluun ja toimintaan sekä yhteisten palveluiden järjestelyyn ja kehittämiseen

4) avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin kunnille, kuntayhtymille ja palvelukeskuksille sekä oman pääoman maksamiseen palvelukeskuksille

5) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle uudistuksen edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamisesta.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johto-, ohjaus- ja koordinointitehtäviin ministeriöissä. Lisäksi määrärahaa käytetään uudistuksen muutostukeen varmistamaan uudistuksen toimeenpano maakunnissa.

Määrärahaa käytetään myös maakuntien tietohallinnon valmisteluun ja perustamiseen, maakuntien ICT-järjestelmien ja -infrastruktuurin muutosten toteuttamiseen ja hankintaan, maakuntien ICT-palvelukeskuksen valmisteluun ja yhteisiin investointeihin sekä valtakunnalliseen toimeenpanoon. Digimuutosohjelmassa kustannuksia muodostuu muun muassa maakuntien muutossuunnitelmien mukaisen toimeenpanon palkkakustannuksista, asiantuntijapalveluiden ja ICT-laitteiden hankinnoista, välttämättömistä tietojärjestelmämuutoksista ja tietojärjestelmien integraatioista, kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden toteutuksesta ja käyttöönotosta sekä uudistuksen edellyttämistä muutoksista valtion viranomaisten tuottamiin tietojärjestelmäpalveluihin ja tietorekistereihin.

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu, että maakuntien väliaikaisilla valmistelutoimielimillä ei ole oikeutta saada palautuksena viranomaistoiminnan ja verottoman toiminnan hankintojen sisältämää arvonlisäveroa, kuten kunnilla ja kuntayhtymillä on. Väliaikaishallinto maksaa arvonlisäveron hankkimistaan palveluista, yksityiseltä sektorilta ostettavien palvelujen lisäksi tämä koskee myös kunnilta tai kuntayhtymiltä ostettavia asiantuntija- tai tilapalveluja.

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä (28.6.2017). Periaatepäätöksessä linjataan eri toimijoiden vastuut ja tehtävät sekä periaatteet maakuntien tietojärjestelmäinvestointien rahoituksesta. Tarkoituksena on, että periaatepäätöksen linjaukset otetaan huomioon maakuntauudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digi-muutosohjelma 98 150
Maakuntien toimeenpanon tuki ja yhteensovitus 4 865
Maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten ja maakuntavaltuustojen toimikauden rahoitus 93 000
Vuoden 2018 rahoitus -180 070
Väliaikaishallinnon ja maakuntien arvonlisäverokustannusten huomioimisesta aiheutuva korotus määrärahaan 15 000
Yhteensä 30 945

2019 talousarvio 211 015 000
2018 I lisätalousarvio 18 900 000
2018 talousarvio 180 070 000
2017 tilinpäätös 53 300 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 25.01.01) -240
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -2 412
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 340
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.10.03) 3 713
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 25.10.03) -4 533
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.30.03) 4 000
HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.30.03) -4 000
Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.02) 657
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.21) 3 142
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 26.40.01) 2 000
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 26.40.01) -2 000
Maaseudun Hyrrä-tukien sähköisen käsittelyketjun kehittämishanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -832
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 1 880
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 25.01.05) -895
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 29.01.02) 700
Poliisihallituksen Monibiometriatunnistus-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 26.10.01) -2 000
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.01) 3 000
Supon SSK-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.02) 4 389
Supon SSK-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 26.10.02) -5 074
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.02) 13 850
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02) -13 590
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.20.01) 1 744
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 3 200
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -1 800
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 980
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -510
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.22) 2 590
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 25.01.22) -2 505
Tasomuutos -16 382
Yhteensä -12 268

2019 talousarvio 11 000 000
2018 I lisätalousarvio -8 377 000
2018 talousarvio 23 268 000
2017 tilinpäätös 49 730 000

(21.) Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 142
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -12 521
Yhteensä -15 663

2018 talousarvio 15 663 000
2017 tilinpäätös 15 828 000

(22.) Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -4 176
Yhteensä -4 176

2018 I lisätalousarvio -1 926 000
2018 talousarvio 4 176 000
2017 tilinpäätös

40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle tai sen tytäryhtiölle.

Selvitysosa:Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viranomaisradioverkon toiminta.


2019 talousarvio 8 100 000
2018 talousarvio 8 100 000