Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 488 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tehokkuus

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2019 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2019 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet 50 55 55
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,0 4,0 4,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,8 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 5 079 5 412 5 488
Bruttotulot 1 663 2 000 2 000
Nettomenot 3 416 3 412 3 488
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 245    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 2 211    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkemaksurakenteen muutos 20
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -2
Palkkausten tarkistukset 102
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -16
Toimintamenosäästö (HO 2015) -29
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -16
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -9
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 26
Vuokramenojen indeksikorotus 2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -2
Tasomuutos 1
Yhteensä 76

2019 talousarvio 3 488 000
2018 I lisätalousarvio 31 000
2018 talousarvio 3 412 000
2017 tilinpäätös 3 382 000