Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 167 058 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Valtuus

Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) 3,7 4,0 4,0
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) 1,3 2,2 2,2
Tullirikosten selvittämistaso (%) 88 89 89
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) 28 18 18
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) 21 23 23
Verojäämä (%)1) 0,09 2,0 2,0
Henkilöstövoimavarat      
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2) 1 890 1 850 1 850
Sairauspoissaolot (pv/htv) 11,8 11 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,37 3,43 3,43

1) Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa rekisteröityjen arvonlisäverovelvollisten verotus siirtyi Tullista Verohallintoon 1.1.2018. Tulli kantaa edelleen tullit ja ALV-rekisteröimättömien toimijoiden arvonlisäverot. Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.

2) Vuoden 2017 alusta vähennetty 205 htv henkilöä siirtona Tullista Verohallintoon johtuen auto- ja valmisteverotuksen siirtämisestä Verohallinnon hoidettavaksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 156 228 167 021 169 101
Bruttotulot1) 2 430 2 503 2 043
Nettomenot 153 798 164 518 167 058
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 240    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 18 279    

1) Momentille yhdistettiin vuoden 2018 alusta momentti 12.28.10 Tullin tulot, jonne kirjattiin maksullisen toiminnan tulot. Osa julkisoikeudellisista suoritteista (tietyt ennakkoratkaisut, tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset ja pienille tuontierille asetetut valvonta- ja tutkimusmaksut) myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2018 rahoitus) -511
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2019 rahoitus) 565
Postilinjaston tullivalvonnan automatisointi -1 500
Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus 587
Siirto momentille 28.10.01 -2 000
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -13 850
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 13 590
Tulliselvitystehtävien ja yhteiskunnan suojaamistehtävien turvaaminen -1 000
Verotustehtävät (siirto momentilta 28.10.01) 40
Viidennen rahanpesudirektiivin mukainen pankki- ja maksutilien rekisteri 3 940
Eläkemaksurakenteen muutos 643
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -27
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -13
Palkkausten tarkistukset 3 603
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -34
Toimintamenojen tuottavuussäästö -774
Toimintamenosäästö (HO 2015) -917
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -560
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -339
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 1 183
Vuokramenojen indeksikorotus 93
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -116
Tasomuutos -63
Yhteensä 2 540

2019 talousarvio 167 058 000
2018 I lisätalousarvio 1 088 000
2018 talousarvio 164 518 000
2017 tilinpäätös 159 837 000