Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta

Talousarvioesitys 2019

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa:

Toimintaympäristön kuvaus

Kansallisen suvereniteetin puolustamisen lisäksi asevoimien suorituskykyä suunnataan laaja-alaisten turvallisuusuhkien sekä kansainvälisen kriisinhallinnan edellyttämien tehtävien toteuttamiseen. Suomen turvallisuuteen vaikuttavat yhä enemmän paitsi sotilaallinen myös taloudellinen ja poliittinen kehitys Euroopassa ja lähialueillamme sekä maailmanlaajuisesti. Tästä johtuen kansallinen turvallisuus perustuu enenevässä määrin perinteisen kansallisen puolustuskyvyn lisäksi yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiskykyyn kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa sekä kykyyn reagoida ja ehkäistä kansainvälisten kriisien ja turvallisuusuhkien syntymistä kansainvälisen kriisinhallinnan ja yhteistoiminnan avulla.

Toimintaympäristömme säilynee vakaana. Vaikka lähitulevaisuudessa maatamme vastaan ei kohdistune välitöntä sotilaallista uhkaa, Venäjä ylläpitää lähiympäristössämme edelleen merkittävää sotilaallista potentiaalia, joka on laadullisesti kehittynyt viime vuosina. Tämä edellyttää Suomen sotilaallisen puolustuskyvyn ylläpitämistä ja pitkäjänteistä kehittämistä.

Puolustusministeriön hallinnonalan suorituskykyjen kehittämisen haasteena tulee säilymään tulevina vuosina toiminnan ylläpitoon tarvittavien resurssien riittävyys sekä teknologian hankinnan, käytön ja ylläpidon kallistuminen. Toiminnan ja talouden tasapainottamiseen tähtääviä hallinnonalan sisäisiä toimia joudutaan tästä johtuen jatkamaan kustannuspaineiden hallitsemiseksi sekä toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja laadun ylläpitämiseksi.

Talousarvioesityksen lähtökohdat

Suomen puolustuksen päämääränä on kaikissa tilanteissa taata maan itsenäisyys sekä turvata kansalaisten elinmahdollisuudet ja valtiojohdon toimintavapaus. Suomen puolustuskyky mitoitetaan siten, että koko maata puolustetaan. Tätä varten ylläpidetään yleistä asevelvollisuutta ja puolustus rakentuu alueellisen puolustusjärjestelmän pohjalle. Kehittämällä sotilaallista yhteensopivuutta jatketaan valmiuksien luomista kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön erilaisissa kriisitilanteissa. Puolustuksen kehittämisen lähtökohtana on kansallinen puolustus, joka mahdollistaa liittoutumisen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

  2008 tavoite
Vaikuttavuus asteikolla 1—5
2009 tavoite
Vaikuttavuus asteikolla 1—5
     
Suomen etujen mukaisen puolustuspolitiikan toteuttaminen 4,0 4,0
Kansallisen puolustuksen ylläpito ja kehittäminen 3,4 3,4
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen yhteensovittaminen ja puolustusministeriön hallinnonalan osallistuminen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ja kohteiden turvaamiseen 3,5 3,5
Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan 3,2 3,2

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan asteikolla 1—5 ottamalla huomioon eri painokertoimin puolustusministeriön ja sen alaisten virastojen toiminnan vaikuttavuus edellä mainittujen yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumisessa. Arviointiasteikossa 1=huono, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä ja 5=erinomainen.

Vaikuttavuustavoitteisiin liittyvät menot (milj. euroa)1)
  2006
toteutunut
2007
toteutunut
2008
ennakoitu
2009
arvio
         
Puolustuspolitiikka 10 11 11 11
Kansallinen puolustus 1 894 1 920 2 083 2 210
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen 2 1 8 124
Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan 64 88 73 80
Yhteensä 1 970 2 020 2 175 2 425

1) Vuosien 2006—2007 osalta kassaperusteinen toteutuma. Ei sisällä arvonlisäveromenoja eikä UM:n pääluokkaan budjetoituja kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoja.

Puolustusministeriön hallinnonalalla sitoudutaan hallitusohjelman mukaisesti edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikessa päätöksenteossa huomioiden hallinnonalan erityispiirteet kansallisen ja kansainvälisen puolustuspolitiikan, sotilaallisen maanpuolustamisen ja turvallisuuden toimijana. Tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi on puolustusvoimissa laadittu valtakunnallinen tasa-arvosuunnitelma, joka on kytketty osaksi vuosittaista suunnitteluprosessia, työhyvinvointi- ja työsuojelutoimintaa sekä varusmiestoimikuntien toimintaa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kunnioittavan toimintakulttuurin periaatteet huomioidaan suunnittelussa, toiminnassa ja johtamisessa.

Tuottavuusohjelman vaikutukset

Puolustusministeriön hallinnonalalla toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti tuottavuustoimia, joiden yhteenlaskettu henkilöstötarvetta vähentävä vaikutus vuonna 2009 on 619 henkilötyövuotta.

Hallinnonalan valtuudet momenteittain (milj. euroa)
    2008
varsinainen
talousarvio
2009
esitys
       
27.10.01 Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)    
  — tilausvaltuus 164 687
27.10.18 Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)    
  — tilausvaltuus 1 462 2 304
27.10.19 Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)    
  — tilausvaltuus 31 -

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2007—2009

    v. 2007
tilinpäätös
1000 €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2009
esitys
1000 €

Muutos 2008—2009
    1000 € %
             
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 247 012 264 186 410 461 146 275 55
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 627 20 201 13 826 - 6 375 - 32
02. Puolustushallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 100 100
23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 122 400 122 400 0
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 233 385 243 885 274 135 30 250 12
10. Sotilaallinen maanpuolustus 1 897 402 2 106 471 2 233 697 127 226 6
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 368 802 1 449 858 1 518 110 68 252 5
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 515 290 623 763 713 937 90 174 14
(19.) Hornet 413 -koneen korjaus (siirtomääräraha 3 v) 1 500
(19.) Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 10 000 31 000 - 31 000 - 100
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 810 1 850 1 650 - 200 - 11
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 58 893 48 238 54 684 6 446 13
(01.) Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kotimaan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 494
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 55 390 48 228 54 674 6 446 13
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 9 10 10
  Yhteensä 2 203 307 2 418 895 2 698 842 279 947 12

  Henkilöstön kokonaismäärä 16 850 16 470 15 780