Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 282 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 96,3 > 100 > 100
Kokonaistuottavuusindeksi 99,1 > 100 > 100

Viraston henkilötyövuodet

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
       
Maksullinen toiminta 198 220 230
Ei-maksullinen toiminta 33 35 35
Yhteensä 231 255 265

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 25 071 27 261 27 782
Bruttotulot 23 162 22 450 24 500
Nettomenot 1 909 4 811 3 282
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 708    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 879    

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Budjettirahoitus 1 909 4 811 3 282
       
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 23 162 22 450 24 500
— julkisoikeudelliset suoritteet 20 789 20 150 22 170
— liiketaloudelliset suoritteet 25 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 2 076 2 050 2 080
Muut tuotot 272 250 250
       
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 3 708 - -
Yhteensä 28 779 27 261 27 782

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 20 814 20 150 22 170
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 11 693 12 157 13 395
— osuus yhteiskustannuksista 7 343 7 993 8 775
Kustannukset yhteensä 19 036 20 150 22 170
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 778 - -
Kustannusvastaavuus, % 109 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 2 076 2 050 2 080
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 033 1 316 1 335
— osuus yhteiskustannuksista 597 734 745
Kustannukset yhteensä 1 630 2 050 2 080
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 446 - -
Kustannusvastaavuus, % 127 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — parannetaan tuottavuutta uudistamalla toimintatapoja ja tehostamalla prosesseja
  • — lisätään lääkitysturvallisuusasioissa yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi
  • — edistetään lääkekehitystä ja -innovaatioita kehittämällä viranomaisneuvontaa entistä paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi, tehostamalla kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä toimintoja, parantamalla kansallisia lääkealan toimintaedellytyksiä ja lisäämällä tietovarantojen hyödynnettävyyttä
  • — lisätään valvontaviranomaisten yhteistyötä ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi
  • — varaudutaan kansallisen ja kansainvälisen (mm. Brexit) toimintaympäristön muutosten mukanaan tuomiin viranomaishaasteisiin ja -mahdollisuuksiin
  • — tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi
  • — kehitetään lääkeinformaatiotoimintaa asiakeskeisesti lääkeinformaatioverkoston avulla
  • — toteutetaan lääkehoitojen arviointitoimintaa verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,65 > 3,5 yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 10,2 < 7,5 alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Laajentuvat EU-tasoiset tehtävät (kertaluonteisen lisäyksen poisto) -1 000
Siirtyvän erän leikkaus -500
Eläkemaksurakenteen muutos 7
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Palkkausten tarkistukset 98
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -20
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -122
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -9
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 27
Vuokramenojen indeksikorotus 2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -2
Tasomuutos -1
Yhteensä -1 529

2019 talousarvio 3 282 000
2018 I lisätalousarvio 30 000
2018 talousarvio 4 811 000
2017 tilinpäätös 2 080 228