Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. Palkkaturva
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 943 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuoden 2019 alusta lukien.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta, minkä mukaisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) hallinta siirtyy Patentti- ja rekisterihallitukselle vuoden 2019 alusta.

Momentilta maksetaan 730 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 260 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Patentti- ja rekisterihallitukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:

Vaikuttavuus
  • — PRH:n rekisterien tiedot ovat tehokkaasti yhteiskunnan käytössä ja viraston palvelut tukevat innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Työn tuottavuus (tuottavuuden muutos, %) 5,8 > 1,0 > 1,0
Taloudellisuus (yksikkökustannusten muutos, %) -6,9 < 2,0 < 2,0
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys (1—5) 3,9 > 4,0 > 4,0
Sähköinen asiointi      
— Patenttihakemukset (%) 95,7 > 92 > 92
— Tavaramerkkihakemukset (%) 85,5 > 90 > 90
— Kaupparekisteri-ilmoitukset (%) 51,2 > 60 > 65
— Yhdistysrekisteri-ilmoitukset (%) 81,5 > 83 > 80
Keskimääräiset käsittelyajat      
— Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,5 < 2,4 < 2,4
— PCT-tutkimukset määräajassa (%) 89,3 > 90 > 90
— Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 2,6 < 3,0 < 2,5
— Sähköiset kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) 1,9 < 2 < 2
— Yhdistysrekisteri-ilmoitus (pv) 4 < 5 < 5
Henkilötyövuosien kehitys 393 397 390
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,8 3,7 3,8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 51 157 46 000 46 000
— muut tuotot  379 - -
Tuotot yhteensä 51 536 46 000 46 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 41 887 45 747 44 443
— osuus yhteiskustannuksista 9 398 9 500 9 500
Kustannukset yhteensä 51 285 55 247 53 943
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 251 -9 247 -7 943
Kustannusvastaavuus, % 100 83 85

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 48 471 55 247 53 943
Bruttotulot 51 536 46 000 46 000
Nettomenot -3 065 9 247 7 943
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 435    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 946    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edunsaajarekisterin perustaminen -1 000
JHTT-valvonnan kattaminen palvelumaksuilla -145
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) -950
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) (siirto momentilta 28.10.01) 1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -14
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -7
Toimintamenojen tuottavuussäästö -10
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -178
Vuokramenojen indeksikorotus 5
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -5
Yhteensä -1 304

2019 talousarvio 7 943 000
2018 talousarvio 9 247 000
2017 tilinpäätös 2 445 896