Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelutPDF-versio

Selvitysosa:Ilmatieteen laitoksen tuottamalla tiedolla ilmakehästä ja meristä sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluilla edistetään turvallisuutta, hyvinvointia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja poikkihallinnollisesti. Laitos on myös keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa.

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 983 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.

Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on muun muassa

  • — tuottaa sääpalveluita ja fysikaalisia meripalveluita maan yleisen turvallisuuden, liikenteen, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin
  • — hankkia ja ylläpitää luotettavaa tietoa ilmakehän ja merien fysikaalisesta tilasta ja kemiallisesta koostumuksesta sekä niiden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla ja kansainvälisesti
  • — tehdä ja edistää ilmatieteellistä tutkimusta, ilmastonmuutostutkimusta, fysikaalista merentutkimusta, polaarialueiden ja avaruuden tutkimusta sekä muuta alaan läheisesti liittyvää tutkimusta.

Ilmatieteen laitoksen rooli hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa ja painopisteiden toteuttamisessa on edistää sää-, olosuhde- ja varoituspalveluillaan erityisesti liikenteen ja viestinnän sujuvuutta, toimintavarmuutta ja turvallisuutta, tukea avoimen datan tuotannolla innovatiivisten sää- ja ilmastodataan perustuvien palvelumarkkinoiden syntymistä sekä luoda edellytyksiä reaaliaikaisten, laadukkaiden, turvallisten, ennakoitavien ja esteettömien palvelujen tuottamiselle.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2019 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut      
Siirrämme painopistettä ennusteissa vaikuttavuuteen asiakkaille.      
Ilmatieteen laitoksen palvelut tuottavat lisäarvoa päätöksenteon tueksi (kyselytutkimus asteikko 1—5) 4,0 3,9 3,9
Ilmatieteen laitos on toimialallaan ensisijaiseksi koettu tiedontarjoaja. Ennusteiden laatu on kiistatta paras Suomessa.      
Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,1 4,0 4,0
2. Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet      
Avointa dataa ja lähdekoodia sekä pilvipalvelujamme hyödynnetään tehokkaasti tutkimuksessa, palveluiden ja erityisesti automaattiliikenteen kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan tukena.      
Valtioneuvoston periaatepäätöstä massadatan hyödyntämisestä liiketoiminnassa toteutetaan avoimen datan ja lähdekoodin käytöllä. Ilmatieteen laitos on laatinut avoimen datan markkinointi- ja viestintäsuunnitelman ja on osallistunut hallinnonalan yhteisiin avoimen datan kehittämistoimiin. On aloitettu tietotilinpäätöksen laatiminen. On laadittu tekninen tiekartta uudistuvan INSPIRE-vaatimusten täyttämiseksi. On saatu ensimmäiset ulkopuoliset avoimen lähdekoodin hyödyntäjät. On laadittu toimenpidesuunnitelma vaikuttavuuden parantamiseksi ja aloitetaan toteutus. Pilotoidaan tutkimusaineistojen avaamista ja laaditaan suunnitelma avoimista tutkimusaineistoista. Tietotilinpäätös on otettu käyttöön. Vaikuttavuuden toimenpidesuunnitelman toteutus on käynnissä.
Tutkimuksemme on vaikuttavaa ja palvelee tietoon perustuvaa päätöksentekoa.      
Viittausten lkm web of science -tietokannassa. 12 763 12 000 12 500
Älykkään robotisaation ja automaation periaatepäätöksen toimeenpano sekä hallinnonalan yhteisen liikenteen automaation tiekartan toimeenpano.      
On tuotettu uutta tietoa kytkeytyvän ja automaattisen liikenteen sääpalveluista ja -tiedoista. Tietoa on hyödynnetty palvelujen kehityksessä esim. tavarankuljetuksessa ja palveluilla on lisätty erityisesti tavarankuljetusten turvallisuutta ja ennakoitavuutta.   Tiekartta on valmis. On tuotettu ensimmäinen pilottipalvelu, jossa hyödynnetään tutkimustuloksia. Tiekarttaa päivitetään tutkimustulosten perusteella. On saatu uusia tutkimusavauksia robotisaatioon: yhden autonomisen droonisääluotausaseman pilotointi. Uusien havaintomenetelmien kuten mobiilihavaintojen hyödyntäminen laajenee.
3. Liikenne- ja viestintäverkot      
Suomessa on koko maan kattava pohjoismaiset synergiamahdollisuudet huomioiva säätutkaverkosto.      
Tutkastrategia Uusinta on toteutettu ja uudet tutkahankkeet etenevät suunnitellusti. Uusi tutka-asema on toiminnassa Kuusamossa. Kainuun tutka-aseman paikka on kartoitettu. Kainuun ja Lappiin rakennettavan tutkalaitteiden kilpailutus on tehty ja toimittaja valittu v. 2018 loppuun mennessä. Koillismaan/Kainuun tutka-asemista ensimmäinen on otettu operatiiviseen käyttöön.
Suomi on 5G teknologian kärkimaa.      
1. Ilmatieteen laitoksen osallistuminen hallinnonalan 5G-hankkeen testausekosysteemin toteuttamiseen hankesuunnitelman mukaisesti. 2. Sodankylän tutkimus- ja testausympäristön sekä älyliikenteen ja tiesääpalveluiden tutkimustoiminnan kehittyminen.   1. Tavoitetaso määräytyy hallinnonalan 5G-hankkeen hankesuunnitelmasta. 2. Sodankylässä referenssidatan kerääminen testausympäristöstä. Luotettavien toimintaprosessien varmistaminen. 1. Tavoitetaso määräytyy hallinnonalan 5G-hankkeen hankesuunnitelmasta. 2. Sodankylässä tutkimus- ja testausympäristö tarjotaan osaksi kansallisten liikenne- ja viestintäviranomaisten (Viestintävirasto, Trafi) vakiintuneita työkaluja ja testausympäristöjä.
ACTRIS-päämaja sijoittuu Helsingin Kumpulaan ICOS-toiminnan oheen.      
Ilmatieteen laitos johtaa yhdessä HY:n kanssa ACTRIS tutkimusinfrastruktuurin eurooppalaista suunnittelua ja rakentamista. EC valmisteluhanke on käynnistetty. ACTRIS legal entity -muoto on valittu ja organisaation perustamiseen tarvittavien asiakirjojen ja budjetin valmistelu on käynnissä. Suomen päämaja-rahoituksen valmistelu on käynnissä. ACTRIS valmisteluhanke on saatettu päätökseen projektisuunnitelman mukaisesti.
4. Korkeatasoinen tutkimus palveluna ja päätöksenteon tukena      
Päätöksenteon tueksi tuotetaan kansainvälisesti vertaisarvioitua tutkimustietoa.      
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, lkm 328 340 350
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 121 102 102
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 100 100 100
Yhteisrahoitteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 61 60 60
Työn tuottavuuden kehittyminen, % -3,76 1 1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % -4,08 2 2

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 72 679 71 125 68 783
Bruttotulot 26 638 25 580 25 800
Nettomenot 46 041 45 545 42 983
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 008    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 151    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Tuotot      
Julkisoikeudelliset suoritteet 1 576 1 480 1 480
Liiketaloudelliset suoritteet 4 846 4 265 4 540
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet 4 150 4 335 4 280
Tuotot yhteensä 10 572 10 080 10 300
       
Kustannukset      
Julkisoikeudelliset suoritteet 1 570 1 480 1 480
Liiketaloudelliset suoritteet 4 021 4 200 4 460
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet 4 306 4 335 4 280
Kustannukset yhteensä 9 897 10 015 10 220
       
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)      
Julkisoikeudelliset suoritteet 6 - -
Liiketaloudelliset suoritteet 825 65 80
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet -156 - -
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä 675 65 80
       
Kustannusvastaavuus, %      
Julkisoikeudelliset suoritteet 100 100 100
Liiketaloudelliset suoritteet 121 102 102
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet 96 100 100
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 107 101 101

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 7 911 9 300 9 300
— EU:lta saatava rahoitus 4 903 3 700 3 700
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 3 218 2 500 2 500
Tuotot yhteensä 16 032 15 500 15 500
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 26 270 25 800 25 800
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -10 238 -10 300 -10 300
Omarahoitusosuus, % 39 40 40

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2019 2020 2021 2022— Yhteensä vuodesta 2019 lähtien
           
Vuonna 2019 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset 155 160 155 244,5 714,5
Menot yhteensä 155 160 155 244,5 714,5

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
METNET/MOI, määrärahatarpeen tarkistus 8
Suurteholaskennan uusiminen, lisäyksen poisto -2 000
Tutkaverkoston korvausinvestoinnit, lisäyksen poisto -1 000
Eläkemaksurakenteen muutos 119
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -20
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -10
Palkkausten tarkistukset 876
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -8
Toimintamenojen tuottavuussäästö -210
Toimintamenosäästö (HO 2015) -190
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -271
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -81
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 232
Vuokramenojen indeksikorotus 24
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -31
Yhteensä -2 562

2019 talousarvio 42 983 000
2018 I lisätalousarvio 264 000
2018 talousarvio 45 545 000
2017 tilinpäätös 45 184 000