Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              98. Valtionapujen palautukset
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaPDF-versio

02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 1 600 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, tupakkalain (693/1976) 25 §:n mukaisia käsittelymaksuja, terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 28 a §:ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuja sekä valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisia geenitekniikkalain (377/1995) tarkoittamia tarkastusmaksuja.


2019 talousarvio 1 600 000
2018 talousarvio 1 600 000
2017 tilinpäätös 1 819 213

03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 300 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 7 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.

Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.03.04 ja 33.70.20.


2019 talousarvio 300 000
2018 talousarvio 300 000
2017 tilinpäätös

90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta

Momentille arvioidaan kertyvän 494 650 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 18 §:n mukaisia tuottoja. Tuloja vastaavasti momentilta 33.90.50 myönnetään 361 850 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.50.52, 55 ja 56 yhteensä 99 900 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. Edelleen viitaten momentin 33.50.51 perusteluihin tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon 30 000 000 euroa kunnille ja kuntayhtymille korvattavien avohuoltokustannusten kattamiseen. Tuloja vastaavasti momentilta 33.01.01 katetaan 2 900 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen hallinnollisia menoja.

Tuloarviosta 440,2 milj. euroa on Veikkaus Oy:n tuottoarvion mukaista vuoden 2019 tuottoa ja 54,5 milj. euroa on lakkautetun Raha-automaattiyhdistyksen jakamatta jääneiden varojen purkua sosiaali- ja terveysministeriön taseesta.

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio 494 650 000
2018 talousarvio 476 313 000
2017 tilinpäätös 466 304 041

98. Valtionapujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän 101 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.


2019 talousarvio 101 200 000
2018 talousarvio 97 200 000
2017 tilinpäätös 109 043 856

99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 925 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Kuntien avopalveluennakoiden palautukset (sotilasvammalaki 404/1948) 400 000
Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit (sotilasvammalaki 404/1948) 350 000
Muut tulot 175 000
Yhteensä 925 000

2019 talousarvio 925 000
2018 talousarvio 1 325 000
2017 tilinpäätös 653 655