Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 536 733 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 536 883 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen maatalouden interventiorahastoon 150 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 536 733 000 euroa. Koulujakelujärjestelmään liittyvässä tuloarviossa on otettu huomioon järjestelmän rahoittamisen siirtyminen momentilta 30.20.41 momentille 30.20.46 kouluvuodesta 2019/2020 alkaen. Vuonna 2019 momentilta 30.20.41 maksetaan kouluvuosien 2017/2018 ja 2018/2019 koulujakelujärjestelmästä aiheutuneita maksuja.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  Yhteensä milj. € Vastaavia menoja
momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 525,000 30.20.41
EU-markkinatuki 6,630 30.20.41
— yksityisen varastoinnin tuki 1,200 30.20.41
— koulujakelujärjestelmä kouluvuosi 2018/2019 3,500 30.20.41
— koulujakelujärjestelmä kouluvuosi 2019/2020 1,430 30.20.46
— koulujakelujärjestelmän liitännäistoimenpiteet 0,500 30.20.46
Tuottajaorganisaatiot 2,800 30.20.46
Hunajantuotanto 0,103 30.20.46
Menekinedistäminen 2,200 30.20.46
Yhteensä 536,733  
Maatalouden interventiorahastoon 0,150 Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 536,883  

2019 talousarvio 536 733 000
2018 talousarvio 536 733 000
2017 tilinpäätös 537 265 760

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 420 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää Euroopan komission Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksamat välimaksut, joilla korvataan ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa valtion talousarvion momenteilta 30.10.40, 30.10.43, 30.10.64, 30.20.43 ja 30.20.44 maaseuturahaston rahoitusosuuksina maksetut menot.


2019 talousarvio 420 000 000
2018 talousarvio 230 000 000
2017 tilinpäätös 314 308 026

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 10 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2014—2020 tuloja yhteensä 10 000 000 euroa.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2019 talousarvio 10 000 000
2018 talousarvio 10 000 000
2017 tilinpäätös 6 537 409

04. EU:lta saatavat muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 558 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01 ja 12.30.02 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Arvio tuloista

  Tulot € Momentti
 
Eläintaudit ja kasvintuhoojat, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 652/2014, josta 558 000  
— TSE-, AI-, ASF-ohjelmat ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelma 163 000 30.20.01
— Rabies-ohjelma 118 000 30.20.20
Kasvinsuojelutoimien tukeminen 277 000 30.20.01 ja 30.20.20

Momentille tuloutuvat eläintautien osalta EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, ASF- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmien sekä rabies-ohjelman tukemisesta EU:lta saatavat tulot. Kasvintuhoojien osalta momentille tuloutuvat EU:n osarahoittamien kartoitusohjelmien ja torjuntatoimenpiteiden tulot.


2019 talousarvio 558 000
2018 talousarvio 495 000
2017 tilinpäätös 431 167

20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta

Momentille arvioidaan kertyvän 42 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Veikkaus Oy:n tuotoista kohdennetaan 4 % hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Tuloja vastaavasti määrärahaa käytetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (mom. 30.10.54). Tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen (14/2017) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi määrärahaa voidaan tuloja vastaavasti käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen (mom. 30.01.05) sekä 240 000 euroa hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuviin kuluihin (mom. 30.01.01).

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio 42 000 000
2018 talousarvio 40 500 000
2017 tilinpäätös 39 371 251

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 3 100 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20.


2019 talousarvio 3 100 000
2018 talousarvio 3 000 000
2017 tilinpäätös 3 235 664

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) sekä siihen liittyvien valtioneuvoston asetusten (195/2017 ja 196/2017) mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2017 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40.


2019 talousarvio 500 000
2018 talousarvio 500 000
2017 tilinpäätös

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 5 375 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vuonna 2019 arvioidaan hirvien pyyntilupamaksuja tuloutuvan 5,0 milj. euroa ja valkohäntäpeurojen pyyntilupamaksutuloja 0,375 milj. euroa. Vastaavat menot on momentilla 30.40.41.


2019 talousarvio 5 375 000
2018 talousarvio 4 575 000
2017 tilinpäätös 4 322 017

44. Kalastonhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 9 386 000 euroa.

Selvitysosa:Vuonna 2019 kalastonhoitomaksuja arvioidaan kertyvän 9 386 000 euroa. Arvio perustuu vuoden 2017 valtion tilinpäätöksen mukaisiin kalastonhoitomaksujen kappalemääriin. Vuonna 2017 kalenterivuotta koskevia maksuja suoritettiin 192 891 kpl, seitsemän vuorokauden maksuja 36 364 kpl ja vuorokausimaksuja 26 749 kpl. Kalastonhoitomaksun suuruus on vuonna 2019 kalenterivuodelta 45 euroa, seitsemältä vuorokaudelta 15 euroa ja vuorokaudelta 6 euroa.


2019 talousarvio 9 386 000
2018 talousarvio 10 100 000
2017 tilinpäätös 8 096 465

45. Riistanhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 11 751 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta. Alle 18-vuotiaille esitetään alennettua riistanhoitomaksua. Tulot perustuvat riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:ään.

Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 30 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 39 euroa ja alle 18-vuotiailta 20 euroa. Arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2019 on noin 305 500, josta alle 18-vuotiaiden määrä on noin 8 600. Arvioitu kertymä on 11 751 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2019 talousarvio 11 751 000
2018 talousarvio 11 920 000
2017 tilinpäätös 10 021 338

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 800 000 euroa.

Selvitysosa:Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot ja takaisinperinnät, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina tai ei voida hyvittää menomomentille. Lisäksi momentille tuloutetaan puutarhakasvien jalostusmaksutulot, joita vastaavat menot on momentilla 30.01.05.


2019 talousarvio 4 800 000
2018 talousarvio 5 500 000
2017 tilinpäätös 4 839 281