Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 126 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 58,00 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 248,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista kannetaan veroa 0,015 euroa kappaleelta ja lisäksi 34 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 0,25 euroa kappaleelta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 51,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 39,00 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 151,00 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan veroa 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 0,30 euroa millilitralta.

Tupakkaveroa korotetaan pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisesti asteittain vuosina 2016—2019. Korotukset toteutetaan asteittaisina puolivuosittaisina korotuksina, joista viimeisin tuli voimaan 1.7.2018. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tupakkaveroa korotetaan vuonna 2019 niin ikään kahdesti, 1.12019 ja 1.7.2019. Vuoden 2017 alusta tupakkaveron piiriin sisällytettiin myös sähkösavukkeissa käytettävät nesteet. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena verollisten savukkeiden kulutus on supistunut n. 20 % vuodesta 2008 vuoteen 2017.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
       
Savukkeet 841 915 984
Muut tupakkatuotteet 113 127 142
Yhteensä 954 1 042 1 126

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2019 talousarvio 1 126 000 000
2018 talousarvio 1 042 000 000
2017 tilinpäätös 953 811 217

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 520 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 47,85 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 34,19 euroa ja viinien vero (12,5 tilavuusprosenttia) 30,64 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 35,55 euroa.

Alkoholiveroa korotettiin keskimäärin 10 prosentilla vuoden 2018 alusta. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä alkoholiveroa ehdotetaan korotettavaksi vuositasolla 30 milj. eurolla.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus, jonka määrä on n. 13 milj. euroa vuonna 2019.


2019 talousarvio 1 520 000 000
2018 talousarvio 1 487 000 000
2017 tilinpäätös 1 337 320 081

05. Virvoitusjuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 175 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin virvoitusjuomaverosta (1127/2010). Veroa kannetaan alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista ja veron määrä on 11 tai 22 senttiä litralta valmista juomaa riippuen juoman sokeripitoisuudesta. Makeisten ja jäätelön valmistevero poistettiin vuoden 2017 alusta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä virvoitusjuomaveroa ehdotetaan korotettavaksi vuositasolla 25 milj. eurolla.

Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

  2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
       
Makeiset 5 - -
Jäätelö 1 - -
Virvoitusjuomat 145 151 175
Yhteensä 151 151 175

Verotukena momentin kertymää pienentää kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, laihdutusvalmisteiden ja ravintolisien vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.


2019 talousarvio 175 000 000
2018 talousarvio 151 000 000
2017 tilinpäätös 150 879 023

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 678 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

  2017
tilinpäätös
2018
ennuste
2019
ennuste
       
Moottoribensiinin kulutus -2,4 -1½ -2½
Dieselöljyn kulutus -0,7 ½ ½
Sähkön kulutus 1,4 3 ½

Lämmityspolttoaineiden verotasoja on korotettu tällä hallituskaudella vuosina 2016, 2017 ja 2018. Liikennepolttoaineiden verotasoja korotettiin vuoden 2017 alusta. Lisäksi kaivostoiminnan verotuet palautettiin vuoden 2017 alusta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esityksessä lämmityspolttoaineiden verotusta muutetaan siten, että polttoaineen hiilidioksidiveron laskentaperusteissa otetaan huomioon polttoaineen keskimääräiset elinkaaripäästöt. Lisäksi turpeen veroa nostetaan sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukea muutetaan niin, että hiilidioksidiveron puolitus korvataan energiasisältöveron alennuksella. Sähkön verotusta koskevaa sääntelyä muutetaan siten, ettei sähköön pääsääntöisesti kohdistu kahdenkertaista verotusta niissä tilanteissa, joissa sähköä siirretään sähkövarastoihin ja niistä takaisin sähköverkkoon myöhemmin kulutukseen luovutettavaksi. Esitys lisää verotuloja bruttomääräisesti 38 milj. eurolla.

  Voimassa oleva verotaso
   
Moottoribensiini, snt/l 70,25
Dieselöljy, snt/l 53,02
Kevyt polttoöljy, snt/l 24,39
Raskas polttoöljy, snt/kg 28,92
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit), snt/kWh 0,703
Kivihiili, €/t 203,87
Maakaasu, €/MWh 19,864
Nestekaasu, snt/kg 28,43
Polttoturve, €/MWh 1,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 304 1 259 1 257
Diesel1) 1 378 1 408 1 380
Sähkö 1 181 1 179 1 226
Muut 728 837 815
Yhteensä 4 591 4 683 4 678

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 11 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Vertailutasona on yleinen verorakenteen mukainen taso. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden verottomuudet ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2017 2018 2019
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 763 766 769
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 434 426 422
Turpeen alempi verokanta2) 157 177 189
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta sekä konesalien sähkön alempi verokanta 590 599 603
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero / alennettu energiasisältövero 108 116 96
Muut 18 18 18

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maatalouden energiaveronpalautus, jonka määrä on n. 55 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on n. 230 milj. euroa vuonna 2019. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2019 talousarvio 4 678 000 000
2018 talousarvio 4 683 000 000
2017 tilinpäätös 4 590 841 600

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 16 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2019 likimain vuoden 2018 tasolla.


2019 talousarvio 16 000 000
2018 talousarvio 15 000 000
2017 tilinpäätös 15 570 330