Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2019

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 45 816 065 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 15 171 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 939 000 000
02. Yhteisövero 4 428 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 84 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 720 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 19 785 900 000
01. Arvonlisävero 18 796 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 795 900 000
03. Apteekkivero 194 000 000
08. Valmisteverot 7 515 000 000
01. Tupakkavero 1 126 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 520 000 000
05. Virvoitusjuomavero 175 000 000
07. Energiaverot 4 678 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 16 000 000
10. Muut verot 3 228 000 000
03. Autovero 959 000 000
05. Varainsiirtovero 840 000 000
06. Arpajaisvero 236 000 000
07. Ajoneuvovero 1 182 000 000
08. Jätevero 11 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 116 165 000
03. Ratavero 0
04. Eräät viestinnän maksut 21 726 000
05. Eräät liikenteen maksut 25 985 000
06. Väylämaksut 48 400 000
08. Öljyjätemaksu 4 000 000
09. Muut verotulot 6 000 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 3 830 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 3 953 000
12. Säteilytoimintavero 2 271 000
12. SEKALAISET TULOT 5 826 362 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 38 524 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 952 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 37 572 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 147 550 000
10. Tuomioistuintulot 45 800 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 26 000 000
20. Ulosottomaksut 73 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 29 713 000
98. EU:lta saatavat tulot 27 763 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 626 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 600 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 382 447 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 125 802 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 209 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 13 834 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 10 215 000
25. Metallirahatulot 50 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 903 821 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 234 386 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 16 930 000
60. Työturvallisuusmaksu 800 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 36 700 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 700 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 14 000 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 586 214 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 18 400 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 563 814 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 1 044 203 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 733 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 420 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 558 000
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 42 000 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 100 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 375 000
44. Kalastonhoitomaksut 9 386 000
45. Riistanhoitomaksut 11 751 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 800 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 350 000
10. Väyläviraston tulot 2 500 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 470 960 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 850 000
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 21 600 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 810 000
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 200 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 214 700 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 598 675 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 300 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 494 650 000
98. Valtionapujen palautukset 101 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 925 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 7 900 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 650 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 5 250 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 514 200 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 173 200 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 84 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 250 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 212 543 000
01. Korkotulot 43 843 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 5 400 000
05. Korot muista lainoista 17 657 000
07. Korot talletuksista 1 400 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 19 386 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 883 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 883 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 185 700 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 185 700 000
15. LAINAT 1 491 647 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 65 114 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 19 500 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 45 614 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 1 426 533 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 1 426 533 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 55 346 617 000