Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       07. Työterveyslaitos
       08. Kansanterveyslaitos
       10. Säteilyturvakeskus
       12. Valtion koulukodit
       17. Työttömyysturva
       18. Sairausvakuutus
       19. Eläkevakuutus
       20. Tapaturmavakuutus

Talousarvioesitys 2019

17. TyöttömyysturvaPDF-versio

Selvitysosa:Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki (mom. 34.06.52). Työttömyyspäivärahaa maksetaan joko peruspäivärahana tai ansiopäivärahana. Päivärahan edellytyksenä on työssäoloehdon täyttäminen. Myös Suomesta toiseen EU- tai ETA-maahan työnhakijaksi lähtevä työtön voi saada työttömyyspäivärahaa kolmen kuukauden ajan. Työmarkkinatuki turvaa niiden Suomessa asuvien työttömien toimeentulon, jotka eivät työssäoloehdon puuttumisen vuoksi ole oikeutettuja päivärahaan tai joiden oikeus päivärahaan on päättynyt.

Pitkään työelämässä olleille työttömille maksetaan omaehtoisen, ammatillisen opiskelun ajalta koulutuspäivärahaa sekä työelämässä oleville aikuiskoulutustukea. Työvuorottelukorvausta maksetaan työntekijälle, joka siirtyy vuorotteluvapaalle työnantajan palkatessa työttömän henkilön vastaavaksi ajaksi.

Työttömyysturvan tavoitteena on kohtuullisen taloudellisen toimeentulon takaaminen kaikille työttömille. Kohtuullinen toimeentulo määritellään vähimmäistoimeentulona ja suhteessa aikaisempiin tuloihin.

Työllisyysasteen kohottaminen ja työttömyyden aiheuttaman syrjäytymisen ehkäiseminen on hallituksen keskeisiä tavoitteita. Työllisyysohjelman tavoitteena on erityisesti alentaa rakenteellista työttömyyttä ja edistää työvoiman tarjontaa. Työmarkkinatuen uudistamisella pyritään katkaisemaan pitkään jatkunutta työttömyyttä. Työttömyysturvajärjestelmää, mukaan lukien aikuiskoulutustukea, pyritään kehittämään erityisesti työllistymistä tukevaan suuntaan.

Irtisanottujen henkilöiden työllistymisen tukemiseksi työnhakijalle maksetaan korotettua työttömyysturvaa. Ansiopäivärahan ja peruspäivärahan työllistymisohjelmalisää maksetaan muun muassa työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja työpaikan haun ajalta.

Osana eläkejärjestelmän uudistamista työssä pysymisen, työkyvyn ja työllistymisen edistämiseksi myös työttömyysturvajärjestelmää on uudistettu vuodesta 2003 lukien. Työttömyyseläkkeen lakkauttamisen johdosta 59—65-vuotiaille työttömille on myönnetty oikeus saada lisäpäivärahaa. Lisäpäivärahaa korotetaan pitkän työhistorian omaavien henkilöiden osalta. Uudistus koskee 1.1.1950 jälkeen syntyneitä ja vaikuttaa pääosin vuoden 2009 jälkeen. Lisäksi lisäpäivien rahoitusta uudistettiin siten, että työnantajien rahoitusvastuu säilyy vastaavana kuin työttömyyseläkkeissä.

Toiminnan laajuus2004—2007
  2004 2005 2006 2007
  toteutunut toteutunut arvio arvio
         
Työttömyysaste (%) 8,8 8,4 7,7 7,4
         
Ansiopäiväraha        
Korvatut ansiopäivärahapäivät (milj. kpl) 32,5 31,7 30,0 28,9
Keskimääräinen päiväraha (€/pv) 45,2 46,0 47,9 49,0
         
Peruspäiväraha        
Korvatut peruspäivärahapäivät (milj. kpl) 5,5 5,3 5,0 4,7
Keskimääräinen päiväraha (€/pv) 22,7 22,8 23,1 23,4
         
Koulutuspäiväraha        
Työttömyyskassojen jäsenille korvatut päivät 306 000 294 000 320 000 350 000
Työttömyyskassaan kuulumattomille korvatut päivät 140 000 144 000 148 000 144 000
Kassan jäsenelle maksettu keskimääräinen päiväraha (€/pv) 50,0 51,2 52,1 54,1
Kassaan kuulumattomalle maksettu keskimääräinen päiväraha (€/pv) 26,1 25,6 26,5 26,7
         
Aikuiskoulutustuki        
Saajia keskimäärin kuukaudessa 2 600 3 000 3 700 4 200
Keskimäärin maksettu etuus (€/kk) 857 878 905 920
         
Vuorottelukorvaus        
Kassan jäsenille korvatut päivät 1 606 000 1 580 000 1 700 000 1 600 000
Kassaan kuulumattomille korvatut päivät 16 000 11 000 13 000 13 000
Kassan jäsenelle maksettu keskimääräinen korvaus (€/pv) 39,9 40,9 42,6 42,9
Kassaan kuulumattomalle maksettu keskimääräinen korvaus (€/pv) 16,2 17,0 17,2 17,4

50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 535 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisten ansiosidonnaisten etuuksien rahoittamiseen siten kuin työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyyskassalaissa (603/1984) on säädetty valtion osuudesta.

Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa yrittäjyyden politiikkaohjelmaa.

Ansioon suhteutettu päiväraha rahoitetaan siten, että työttömyyskassojen osuus on 5,5 %, ja valtio vastaa peruspäivärahaa vastaavasta osuudesta. Valtio ei kuitenkaan osallistu lomautusajalta ja ns. lisäpäiviltä maksettavien päivärahojen eikä myöskään lapsikorotusten rahoitukseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 1.1.2007 lukien siten, että eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun vaikutus otetaan huomioon työttömyyspäivärahaan vaikuttavien ansiotulojen määrittelyssä.


2007 talousarvio 535 000 000
2006 talousarvio 542 000 000
2005 tilinpäätös 570 998 711

51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 51 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja siihen liittyvän lapsikorotuksen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa yrittäjyyden politiikkaohjelmaa.

Työttömyysvakuutusmaksu, joka peritään työttömyyskassoihin kuulumattomilta henkilöiltä tilitetään Kansaneläkelaitokselle. Tämä alentaa määrärahan tarvetta 58 000 000 euroa.

Vuonna 2007 peruspäivärahan määrää tarkistetaan elinkustannusten muutosta vastaavasti. Arvion mukaan täysimääräinen peruspäiväraha nousee 0,32 eurolla 23,82 euroon vuonna 2007. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 1 500 000 euroa.


2007 talousarvio 51 000 000
2006 talousarvio 59 000 000
2005 tilinpäätös 74 000 000

53. Valtionosuus koulutuspäivärahasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 12 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain mukaisen koulutuspäivärahana maksettavan peruspäivärahan, työmarkkinatuen ja näihin liittyvien lapsikorotusten maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain mukaisen koulutuspäivärahana maksettavan ansiopäivärahan rahoitukseen siten kuin työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa ja työttömyyskassalaissa on säädetty valtion osuudesta.

Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa työllisyysohjelmaa.

Työttömän koulutuspäiväraha rahoitetaan samoin kuten vastaavat työttömyysetuudet. Tällöin valtio kustantaa kokonaan peruspäivärahaa vastaavan osuuden.

Keskimäärin koulutuspäivärahan saajia arvioidaan vuonna 2007 olevan 1 920, joista ansioturvan piirissä 1 360 ja peruspäivärahan piirissä 560 henkilöä.


2007 talousarvio 12 000 000
2006 talousarvio 11 500 000
2005 tilinpäätös 10 330 140

54. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 26 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukaisen valtionosuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa työllisyysohjelmaa.

Valtio rahoittaa aikuiskoulutustuen perusosan ja työttömyysvakuutusrahasto ansio-osan.

Aikuiskoulutustukea on maksettu 1.8.2001 lukien ja sitä arvioidaan maksettavan vuonna 2007 keskimäärin 4 200 saajalle.


2007 talousarvio 26 000 000
2006 talousarvio 22 000 000
2005 tilinpäätös 16 700 000

55. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaisen valtion osuuden maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää myös vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain (1663/1995) mukaisten vuosien 1995—2002 valtion tuen maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Vuorottelukorvausmenot rahoitetaan samoin kuin vastaavat työttömyysetuudet. Valtionosuus kassan jäsenille maksettavista korvauksista vastaa peruspäivärahan osuutta täydestä ansiopäivärahasta. Kassaan kuulumattomien henkilöiden vuorottelukorvaukset valtio rahoittaa kokonaan.


2007 talousarvio 30 000 000
2006 talousarvio 33 000 000
2005 tilinpäätös 28 800 000