Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2019

Sisäministeriön hallinnonala (pääluokka 26)PDF-versio

Sisäministeriön pääluokkaan ehdotetaan määrärahoja yhteensä 1,5 mrd. euroa, mikä on 22,7 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa. Pääluokan määrärahoista poliisitoimen (ml. Suojelupoliisin) osuus on 54 %, Rajavartiolaitoksen 18 %, pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen 5 %, maahanmuuton 13 % sekä hallinnon 10 %. Pääministeri Rinteen hallitusohjelman tavoitteena on turvallinen oikeusvaltio Suomi, turvallisuuden tunteen vahvistuminen ja turvallisuusviranomaisten toimintakyvyn varmistaminen. Sisäministeriön pääluokkaan ehdotettavilla määrärahoilla toteutetaan hallitusohjelmatavoitteita ja varmistetaan viranomaisten ydintoiminnot ja suorituskyky.

Kriisinhallintakeskuksen määrärahoja lisätään vuoden 2019 talousarvioon nähden 0,9 milj. eurolla, josta 0,4 milj. euron lisäys liittyy hallitusohjelman mukaiseen siviilikriisinhallinnan osallistumistason nostoon.

Sisäministeriön resursseja siviilitiedustelun ja Suojelupoliisin laillisuusvalvonnassa vahvistetaan 0,38 milj. eurolla.

Poliisitoimi

Poliisitoimeen ehdotetaan yhteensä n. 816 milj. euroa. Hallitusohjelmaan liittyen poliisitoimen määrärahoja lisätään 7,5 milj. eurolla. Määrärahoilla aloitetaan poliisimiesten henkilötyövuosimäärän nostaminen hallitusohjelman mukaiselle 7 500 henkilötyövuoden tasolle vuoteen 2023 mennessä.

Poliisin toimintamäärärahoihin ehdotetaan 1,9 milj. euroa nettipoliisitoiminnan vahvistamiseen, 0,8 milj. euroa rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoon ja 2 milj. euroa sakon muuntorangaistusmenoihin.

Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten, muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Poliisin tuloksellisella sekä perus- ja ihmisoikeusmyönteisellä toiminnalla vaikutetaan osaltaan siihen, että Suomi olisi maailman turvallisin maa. Poliisi tuottaa turvallisuuden tunnetta suorittamalla lakisääteiset tehtävänsä laadukkaasti ja oikea-aikaisesti, olemalla ihmisten arjessa näkyvä ja tavoitettavissa sekä säilyttämällä kansalaisten luottamus korkealla. Mahdollisimman moni rikos ehkäistään juurisyyt tunnistamalla. Laitonta maahantuloa ja maassaoloa torjutaan tehokkaasti.

Suojelupoliisin määrärahoja lisätään edelleen. Mm. operatiivisen toiminnan kuluihin lisätään 1,7 milj. euroa ja siviilitiedustelun tietojärjestelmän menoihin 8,36 milj. euroa.

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan yhteensä 268 milj. euroa. Talousarvioesityksessä on huomioitu hallitusohjelmaan kirjattu tavoite rajaturvallisuuden suoristuskyvyn ja rajavartijamäärän turvaamisesta niin, että Rajavartiolaitoksen toimintamenomäärärahoja lisätään v. 2020 1,3 milj. eurolla. Lisäksi ehdotetaan vuoden 2019 talousarvioon nähden lisämäärärahaa 2 milj. euroa rajaturvallisuuteen, 5,1 milj. euroa EU:n rajaturvallisuusvaatimusten johdosta, 1,5 milj. euroa Rovaniemen lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvun johdosta, 1 milj. euroa toimitilakustannuksiin sekä 0,8 milj. euroa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen menoihin.

Hallitusohjelman mukaisena kertaluonteisena investointina ehdotetaan Rajavartiolaitokselle maa- ja merirajan teknisen valvonnan uudistamiseen 15 milj. euroa. Ilma- ja vartioalusten kertaluonteisin peruskorjauksiin ja huoltoihin varataan 2,7 milj. euroa ja kevyen kaluston hankintoihin ja huoltoon 1,9 milj. euroa.

Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa Suomen turvallisuusjärjestelmää ja puolustusjärjestelmää sekä osa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa.

Rajavartiolaitos vahvistaa itärajan valvontaa ja kykyä torjua turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajavartiolaitos toimeenpanee Euroopan unionin rajaturvallisuudelle asettamat uudet velvoitteet sekä osallistuu Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) koordinoimiin yhteisiin operaatioihin EU:n ulkorajoilla ja muuhun kansainväliseen toimintaan.

Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Pelastustoimen toimintamenoihin ehdotetaan 14,5 milj. euroa. Pelastustoimen määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi 0,6 milj. euroa pelastustoimen keskittämiseksi Kuopioon ja Pelastusopiston koulutuksen lisäämiseksi sekä 0,5 milj. euroa hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen lisäämiseen.

Valtion talousarviosta rahoitetaan sisäministeriön pelastustoimen valtakunnallinen ohjaus ja valtakunnallisista järjestelyistä huolehtiminen sekä Pelastusopiston toiminta. Pelastuslaitosten rahoituksesta vastaavat kunnat. Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota vahvistetaan ja parannetaan. Sisäministeriö jatkaa pelastustoimen uudistamista yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa yhteistyössä pelastustoimen toimijoiden kanssa.

Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 57,8 milj. euroa. Ehdotuksessa on huomioitu hallitusohjelmaan sisältyvä tavoite hätäkeskustoiminnan suorituskyvyn ja voimavarojen varmistamisesta niin, että määrärahaa lisätään 1 milj. eurolla. Ehdotuksessa on huomioitu myös hätäkeskuspäivystäjien lisäys 35 henkilötyövuodella ja 1,75 milj. eurolla sekä lisäys 3,7 milj. euroa hätäkeskusjärjestelmä Erican ylläpitomenoihin keskitettynä tässä vaiheessa kokonaan Hätäkeskuslaitokselle. Jatkossa kyseisten määrärahojen budjetointimalli selvitetään.

Hätäkeskusten ja hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten toimintaa on tarkoitus yhdenmukaistaa hälytyspalveluiden osalta valtakunnan tasolla. Tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisyhteistyötä ja sitä kautta väestön turvallisuuspalveluja.

Maahanmuutto

Maahanmuuttoon ehdotetaan 205 milj. euroa. Ehdotuksessa on huomioitu pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukainen kiintiöpakolaisten määrän nosto 850 tasolle ja sen vaatima päätöksentekoresurssi (1 htv) kansainvälisen suojelun oleskelulupapäätösten tekemiseksi sekä kiintiöpakolaisten maahantuloon liittyvät kustannukset 0,170 milj. euroa. Päätöksentekoresurssien turvaamiseen erityisesti liittyen työperäiseen maahanmuuttoon ehdotetaan 10 milj. euroa. Turvapaikkahakemusten ruuhkanpurkuun ehdotetaan 3 milj. euroa.