Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) NaturresursekonomiPDF-versio

51. (30.40.51 och 52, delvis) Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 577 000 euro.

Av anslaget används 100 000 euro som understöd till Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL- Finlands Yrkesfiskarförbund Fyff ry.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande tredje och fjärde stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir fjärde och femte stycke.

Tillägget på 100 000 euro jämfört med det belopp på 9 477 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ett understöd till Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL- Finlands Yrkesfiskarförbund Fyff ry.


2015 budget 9 577 000
2014 budget 9 291 000
2013 bokslut 8 981 146

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 36 284 000 euro.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 70 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 36 484 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 30.01.01 för tryggandet av jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsförutsättningar.

Ökningen av årsverken jämfört med de 40 årsverken som föreslås i budgetpropositionen är 30 årsverken, vilket föranleds av att det nationella programmet för insamling av fiskeriuppgifter inbegrips i det operativa program som delvis finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden. De insamlade uppgifterna används i mycket stor omfattning för att stödja EU:s gemensamma fiskeripolitik och utvärdera verkningarna av den.


2015 budget 36 284 000
2014 I tilläggsb. 7 740 000
2014 budget 1 650 000
2013 bokslut 13 439 000