Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 8 490 577 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 10 000 000 euroa valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen

4) enintään 10 000 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

5) enintään 3 000 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Laskennalliset kustannukset 25 893 324
— ikärakenne 18 056 662
— sairastavuus 6 215 600
— työttömyys 484 218
— kaksikielisyys 97 002
— vieraskielisyys 655 836
— asukastiheys 190 686
— saaristoisuus 14 050
— saaristo-osakunta 9 560
— koulutustausta 169 710
   
Kuntien rahoitusosuus 19 323 748
Valtionosuus 6 569 576
   
Lisäosat 327 444
   
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 751 756
   
Valtionosuuden harkinnanvarainen korotus 10 000
   
V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus 2 113
   
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvausten siirtymäjärjestely 220
   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa) 4 463
   
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 5 724
   
Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset 819 281
Yhteensä 8 490 577

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,37. Valtionosuuksien määräytymisen perusteena oleva vuodenvaihteen 2017/2018 asukasluku on 5 483 641.

Määrärahan mitoitukseen liittyvät hallituksen esitykset ja muut muutokset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) muuttamisesta siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti muuttuu 25,34 prosentista 25,37 prosenttiin vuonna 2019. Muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 0,03 prosenttiyksikköä liittyen uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtionosuusprosentti on 100.

Hallitusohjelman mukaisesti peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta. Indeksin jäädyttäminen toteutetaan niin, että laskennallisiin kustannuksiin tehdään 1,3 prosentin indeksikorotus, mutta siitä aiheutuva 91 471 000 euron valtionosuuden lisäys vähennetään lopullisesta valtionosuudesta.

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus alentaa peruspalvelujen valtionosuutta 213 363 000 euroa.

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, laskentaperusteet (1 000 euroa)

   
Perushinta Laskennallinen kustannus
Ikärakenteen mukaan  
— 0—5-vuotiaat (8 172,48 euroa/as) 2 760 460
— 6-vuotiaat (8 677,23 euroa/as) 532 018
— 7—12-vuotiaat (7 277,40 euroa/as) 2 677 814
— 13—15-vuotiaat (12 502,85 euroa/as) 2 203 102
— 16—18-vuotiaat (3 996,52 euroa/as) 709 522
— 19—64-vuotiaat (993,59 euroa/as) 3 169 485
— 65—74-vuotiaat (1 983,49 euroa/as) 1 336 544
— 75—84-vuotiaat (5 481,29 euroa/as) 1 938 767
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (18 771,66 euroa/as) 2 728 950
Sairastavuuden mukaan (1 133,37 euroa/as) 6 215 600
Työttömyyden mukaan (88,08 euroa/as) 484 218
Kaksikielisyyden mukaan (271,55 euroa/as) 97 002
Vieraskielisyyden mukaan (1 907,37 euroa/as) 655 836
Asukastiheyden mukaan (38,36 euroa/as) 190 686
Saaristoisuuden mukaan (373,75 euroa/as) 14 050
Saaristo-osakunta aseman mukaan (273,41 euroa/as) 9 560
Koulutustaustan mukaan (389,91 euroa/as) 169 710
Yhteensä 25 893 324

Kuntien rahoitusosuus

   
Asukasluku 5 483 641
Rahoitusosuus, euroa/as 3 523,89
Rahoitusosuus, 1 000 euroa 19 323 748

Syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat (1 000 euroa)

   
Perushinta  
Syrjäisyyden mukaan (210,85 euroa/as) 119 498
Työpaikkaomavaraisuuden mukaan (63,99 euroa/as) 204 380
Saamelaisten kotiseutualueen kunnan mukaan (2 678,06 euroa/as) 3 566
Yhteensä 327 444

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (1 000 euroa)

Lisäykset Vähennykset Netto
     
1 402 800 -651 044 751 756

V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus (1 000 euroa)

Lisäykset Vähennykset Netto
     
2 113 0 2 113
     
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvauksen siirtymäjärjestely   220

Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (1 000 euroa)

   
Valtionosuuden vähennykset  
— vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos -1 314
— verotulotasauksen muutoksen neutralisointi -67 778
— aloittavien koulujen rahoitukseen liittyvä vähennys -164
— siirto momentille 29.01.02 Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköiseen käsittelyjärjestelmään -250
— siirto momentille 29.01.02 opiskelijavalintapalveluihin -1 547
— järjestelmämuutoksen kustannusneutraalisuuteen liittyvä vähennys -2 113
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2016 -34 596
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2018 -42 280
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2019 -91 471
— kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuesta, vuoden 2017 toteutuma -349 332
— kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuesta, vuoden 2017 talousarvion ennakkotiedon korjaus -18 485
— valtionosuusuudistukseen liittyvä yksityisten opetuksenjärjestäjien kotikuntakorvausten tasausjärjestelmän rahoitus -220
— kilpailukykysopimukseen liittyvä vähennys -497 332
— lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitus -22 483
— siirto momentille 28.90.32 kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään -30 000
— kuntien harkinnanvarainen valtionosuuden korotus -10 000
— pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvä vähennys -20 900
Vähennykset yhteensä -1 190 265
   
Valtionosuuden lisäykset  
— työmarkkinatukeen liittyvä korjauserä 29 549
— v. 2010 järjestelmämuutoksen tasaus 497
— v. 2010 verotulomenetysten kompensaatio 375 000
— v. 2011 verotulomenetysten kompensaatio 129 000
— v. 2012 verotulomenetysten kompensaatio 299 000
— v. 2013 verotulomenetysten kompensaatio 11 500
— v. 2014 verotulomenetysten kompensaatio 9 500
— v. 2015 verotulomenetysten kompensaatio 131 000
— v. 2016 verotulomenetysten kompensaatio 262 000
— v. 2017 verotulomenetysten kompensaatio 395 000
— v. 2018 verotulomenetysten kompensaatio 131 000
— v. 2019 verotulomenetysten kompensaatio 223 000
— maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä lisäys 500
— oppilaitosten perustamiskustannusten valtionavustusten siirto 10 000
— kirjastojen perustamiskustannusten valtionavustusten siirto 3 000
Lisäykset yhteensä 2 009 546

Muu rahoitus (1 000 euroa)

   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset 4 463
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 5 724

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen -21 565
Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos 25 199
Kilpailukykysopimuksen vaikutus valtionosuuteen -29 462
Kirjastojen perustamiskustannushankkeet -500
Kotikuntakorvausten muutos 1 354
Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä (siirto momentille 28.90.32) -30 000
Lastensuojelu ja lapsiperheiden kotiapu 15 000
Muut muutokset -1 996
Oppilaitosten perustamiskustannushankkeet -9 600
Perustoimeentulotuen kuntien maksuosuus (vuoden 2017 toteutuma) -18 485
Pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvän vähennyksen pieneneminen 3 200
Säästö omais- ja perhehoidon kehittämisen johdosta -6 343
Todennetun osaamisen rekisterin ylläpito (siirto momentille 29.01.02) -100
Valtion- ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus -213 363
Vanhuspalvelujen laatusuositusten tarkistamien -4 313
Vanhusten kotihoito ja veteraanien kotiinvietävät palvelut 1 000
Verotulomenetysten kompensaatio 223 000
Vuoden 2017 talousarvion kuntien perustoimeentulotuen rahoitusosuuden korjaus -18 485
Yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien määrän suhteen muutos varhaiskasvatuksessa -634
Yhteensä -86 093

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 8 490 577 000
2018 talousarvio 8 576 670 000
2017 tilinpäätös 8 605 673 665