Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              20. Erityismenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

30. Pelastustoimi ja hätäkeskuksetPDF-versio

Selvitysosa:Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä varautuminen näihin tehtäviin. Lisäksi pelastustoimi osallistuu yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa onnettomuuksien ehkäisytyöhön.

Vastuun pelastustoimen eri tehtävien hoitamisesta jakavat valtio ja kuntien ylläpitämät alueelliset pelastuslaitokset. Valtion talousarviosta rahoitetaan Pelastusopiston toiminta sekä sisäasiainministeriön johtama pelastustoimen valtakunnallinen kehittämistoiminta. Alueellisten pelastuslaitosten rahoituksesta vastaavat kunnat.

Pelastustoimi toteuttaa yhteistyössä muiden vastuuviranomaisten kanssa asumisen paloturvallisuuden toimenpideohjelmaa. Pelastuslaitokset laativat uuden pelastuslain mukaiset valvontasuunnitelmat palotarkastustoiminnan tehostamiseksi.

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on hätätilanteita koskevien ja muita vastaavia pelastustoimen, poliisitoimen tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten välittömiä toimenpiteitä edellyttävien ilmoitusten (hätäilmoitus) vastaanottaminen ja arviointi sekä ilmoituksen tai tehtävän välittäminen viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti asianomaiselle viranomaiselle tai viranomaisen tehtäviä sopimuksen perusteella hoitavalle.

Hätäkeskustoimintaa tehostetaan ja toiminnan tuottavuutta lisätään Hätäkeskuslaitoksen rakenteita kehittämällä. Hätäkeskusten ja hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten toimintaa yhdenmukaistetaan hälytyspalveluiden osalta valtakunnan tasolla. Tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisyhteistyötä ja sitä kautta väestön turvallisuuspalveluja. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan vuoteen 2015 mennessä siten, että verkottuneet hätäkeskukset voivat tukea toisiaan ruuhka- ja häiriötilanteissa. Samalla automatisoidaan salityöskentelyä siten, että hätäkeskuspäivystäjän työ helpottuu ja tehdään tarvittavat rakenteelliset korjaukset.

Hätäkeskusuudistuksen toimivuutta tarkastellaan turvallisuuden ja alueellisen yhdenvertaisuuden sekä henkilöstön näkökulmasta. Arvioinnissa huolehditaan ensisijaisesti hätäkeskuspalveluiden laadusta, asiantuntemuksesta ja toimintavarmuudesta.

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 985 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin

4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimen tehtävä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia.

Onnettomuuksien ehkäisy 2010
toteutuma
2011
arvio
2012
tavoite
       
Tuotokset      
Erheellisten paloilmoitusten osuus kaikista automaatti-ilmoituksista (%) 96,5 95 < 92
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä, %, vähintään 15 20 20

Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten.

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti onnettomuustilanteissa riskejä vastaavasti.

Pelastustoimi kykenee antamaan pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa ulkomaille.

Pelastuslaitosten toiminta on järjestetty uusien, yhdenmukaisten pelastustoimen mitoitusten, rakenteiden, suorituskyvyn ja toimintavalmiuden perusteiden mukaisesti.

Pelastustoimen palvelutasopäätökset vastaavat uusitun pelastuslain vaatimuksia.

Pelastustoiminta ja varautuminen 2010
toteutuma
2011
arvio
2012
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1) 110 367 94 000 94 000
— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät 14 991 11 000 11 000
— maastopaloista aiheutuvat tehtävät 2 997 2 900 2 900
— tarkistus- ja varmistustehtävät 34 180 23 000 21 000
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät) 27 043 29 000 30 000
— muut tehtävät 34 153 31 000 32 000
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 65 90 90
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 87 90 90

1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

Varmistetaan Pelastusopistolla annettavan tutkintoon johtavan koulutuksen avulla henkilöstön riittävyys ja osaaminen.

Pelastustoimen jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.

Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä.

Pelastustoimi 2010
toteutuma
2011
arvio
2012
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään 53 680 46 800 52 110
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään 205 208 210
AMK-tutkintojen määrä, kpl 22 40 40
Panokset      
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta 120,4 119 119
— Pelastusopiston henkilötyövuodet 107,4 107 107
— Sisäasiainministeriön henkilötyövuodet 8 7 7
— Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet 5 5 5
Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet 30,6 30 31
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) 13 601 13 000 13 500
Toiminnan tehokkuus      
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet, kpl 985 980 1 000
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja, kpl 1 266 1 300 1 290
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään 27 252 27 100 27 400
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään 151 151 152
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) 3,1 3,0 3,0
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat 6,6 5,0 5,0
Henkiset voimavarat      
Pelastusopiston henkilöstön lukumäärä 110 108 110
Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön lukumäärä 32 30 36
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) - 3,65 3,65
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 6,2 6,2 6,2

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2010
toteutuma
2011
budjetoitu
2012
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 20 222 17 955 18 907
Pelastustoimen bruttotulot 5 719 3 800 4 922
Nettomenot 14 503 14 155 13 985
— Pelastusopisto 12 008 11 725 11 580
— Sisäasiainministeriö 2 495 2 430 2 405
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 345    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 238    

Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2010
toteutuma
2011
budjetoitu
2012
varsinainen
talousarvio
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 918 755 935
— muut tuotot 322 250 287
Tuotot yhteensä 1 240 1 005 1 222
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 804 822 800
— osuus yhteiskustannuksista 915 841 899
Kustannukset yhteensä 1 719 1 663 1 699
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -479 -658 -477
Kustannusvastaavuus, % 72 60 72

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Siirto momentille 26.30.02 (VEL-hoitokuluosuus) -25
IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.06 6
SM:n Kieku-hankkeesta aiheutuvat siirrot 5
Keskitetyt menot (siirto momentille 26.01.01) -7
Yhteiset palvelut (siirto momentille 26.01.03) -27
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen 14
Palkkausten tarkistukset 136
Toimintamenosäästö (HO) -103
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -43
Yhteensä -44

Valtiovarainvaliokunta:

Kansainvälisen pelastustoiminnan operatiivisten valmiuksien ylläpito. Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Hollanti, Iso-Britannia, Viro ja Saksa ylläpitävät yhdessä valmiutta tarjota YK-johtoisiin pelastuspalveluoperaatioihin asiantuntijaryhmiä tukemaan varsinaista pelastustoimintaa ja onnettomuusalueella toteutettavia humanitaarisen avun hankkeita. Suomi on ollut tarjoamassa kyseistä apua esimerkiksi Haitin maanjäristyksen, Pakistanin tulvaonnettomuuden ja Somalian nälänhätäalueiden avustustoiminnassa. Osallistujamaat vastaavat vuorollaan puheenjohtajamaana hankkeen hallinnosta ja avunpyyntöjen välittämisestä. Suomen puheenjohtajuuskausi alkaa 1.1.2012.

Valiokunta toteaa, että esitetyllä määrärahalla hallitusohjelmaan kirjattu pelastustoimen kansainvälinen avustusvalmiuden ylläpitäminen on erittäin vaikeaa eikä toiminnalle asetettuja tavoitteita voida kaikilta osin täyttää.


2012 talousarvio 13 985 000
2011 III lisätalousarvio 126 000
2011 talousarvio 14 029 000
2010 tilinpäätös 14 396 000

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 505 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä.

Hätäkeskuslaitos 2010
toteutuma
2011
arvio
2012
tavoite
       
Tuotokset      
Hätäilmoitusten määrä, kpl 4 195 000 4 284 000 4 327 000
Panokset      
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa 61 681 62 788 62 596
Henkilötyövuodet 747 774 772
Toiminnan tehokkuus      
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) 7 900 8 100 8 100
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 11,4 11,5 11,7
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään 15,3 15,5 15,8
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) 3,43 3,75 3,75
Henkiset voimavarat      
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,14 3,15 3,20
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 14,3 14,0 13,7
Henkilöstön määrä 828 825 820

Vuoden 2008 talousarviossa osoitettua 40 henkilötyövuoden lisäystä jatketaan määräaikaisesti vuosina 2012—2013. Lisäykseen ei ole myönnetty ylimääräistä rahoitusta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2010
toteutuma
2011
budjetoitu
2012
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 61 681 63 467 62 596
Bruttotulot 4 694 4 095 4 091
Nettomenot 56 987 59 372 58 505
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 759    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 046    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2010
toteutuma
2011
budjetoitu
2012
varsinainen
talousarvio
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 4 410 4 095 4 050
— muut tuotot 41 - -
Tuotot yhteensä 4 451 4 095 4 050
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 890 1 903 1 894
— osuus yhteiskustannuksista 1 715 1 996 1 886
Kustannukset yhteensä 3 605 3 899 3 780
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 846 196 270
Kustannusvastaavuus, % 123 105 107

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Siirto momentilta 26.30.01 (VEL-hoitokuluosuus) 25
Palvelukeskusvähennys -90
IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.06 32
TOTI-hankkeeseen momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poisto -3 000
SM:n Kieku-hankkeesta aiheutuvat siirrot 15
Uudelleenkohdentaminen -3
Toti-hanke ja rakennemuutos 1 940
Keskitetyt menot (siirto momentille 26.01.01) -25
Yhteiset palvelut (siirto momentille 26.01.03) -90
Hätäkeskustoiminnan rakennemuutokseen liittyvä muutosturva 850
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen 33
Palkkausten tarkistukset 793
Siirto momentille 33.02.05 (-1 htv) -57
Toimintamenosäästö (HO) -431
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -180
Yhteensä -188

Valtiovarainvaliokunta:

Hätäkeskuslaitoksessa on meneillään mittava rakennemuutos. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan vuoteen 2015 mennessä siten, että verkottuneet hätäkeskukset voivat tukea toisiaan ruuhka- ja häiriötilanteissa. Samalla automatisoidaan salityöskentelyä siten, että hätäkeskuspäivystäjän työ helpottuu. Eduskunta on hyväksynyt valtuuden, joka koskee uuden hätäkeskustietojärjestelmän (TOTI) hankintaa vuosina 2011—2015. Rakennettava informaation välitysjärjestelmä on määritelty yhdessä poliisin, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen sekä Hätäkeskuslaitoksen kanssa, jotta varmistetaan rajapintojen yhteensopivuus kunkin tahon omien tietojärjestelmien kanssa.

Valiokunta pitää tarpeellisena, että hätäkeskusuudistuksen toimivuutta tarkastellaan turvallisuuden ja alueellisen yhdenvertaisuuden sekä henkilöstön näkökulmasta hallitusohjelman mukaisesti. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikissa tilanteissa varmistetaan hätäkeskuspalveluiden laatu, asiantuntemuksen säilyminen ja toimintavarmuus. Samalla on huolehdittava henkilöstön hyvinvoinnista ja noudattava kaikilta osin hyvän työnantajan periaatteita. Myös oikeuskanslerin päätös (Dnro OKV/11/50/2008) Hätäkeskuslaitoksen toiminnasta hätäkeskuspalvelujen tuottamisessa tulee huomioida toimintaa kehitettäessä.

Hätäkeskuslaitokselle vuodelle 2012 esitetty rahoitus on valiokunnan saaman selvityksen mukaan riittävä. Ylimääräisiin kustannuksiin, kuten tekniikan ja kiinteistöjen muutostöihin, on tarkoitus käyttää siirtyvää erää.


2012 talousarvio 58 505 000
2011 III lisätalousarvio 679 000
2011 I lisätalousarvio
2011 talousarvio 58 693 000
2010 tilinpäätös 56 274 000

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 406 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pelastuslain (379/2011) 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimintakustannuksiin, jotka aiheutuvat ilma-alusten käytöstä etsintä- ja pelastustehtäviin sekä poliisiviranomaisen johtamiin etsintä- tai muihin vastaaviin virka-aputehtäviin ja niistä aiheutuvan valmiuden ylläpitämiseen sekä ilma-alusten käyttöön liittyvän hälytys- ja johtamisjärjestelmän välittömien kustannusten korvaamisesta Finavialle

2) pelastuspalveluavun antamisesta ja vastaanottamisesta sekä siihen varautumisesta aiheutuviin kustannuksiin Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyössä sekä Suomen kahden- ja monenvälisten pelastuspalvelun yhteistoimintasopimusten perusteella, mihin luetaan myös Suomen osallistuminen Euroopan unionin, YK:n sekä NATO:n euroatlanttisen kumppanuusneuvoston pelastuspalvelun hälytys- ja informaatiokeskusten ja järjestelmien asiantuntijatehtäviin niistä aiheutuvine palkkaus- ja toimintakustannuksineen

3) pelastuslain 31 §:n mukaisiin metsäpalojen tähystystoiminnasta ja sen valmiuden ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
   
1) Ilma-alusten käyttö etsintä- ja pelastustehtäviin 1 906 000
2) Kansainvälisen hätäavun antaminen ja vastaanottaminen sekä siihen varautuminen 1 000 000
3) Metsäpalojen tähystystoiminta 500 000
Yhteensä 3 406 000

Täydentävän esityksen (HE 119/2011 vp) selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 3).


2012 talousarvio 3 406 000
2011 talousarvio 3 406 000
2010 tilinpäätös 2 216 242

31. Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 260 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustusten maksamiseen alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annetun lain (1122/2003) nojalla pelastustoimen hoidon kannalta tarpeellisen kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuviin huomattaviin kustannuksiin sekä kehittämishankkeisiin pelastustoimen alueille

2) pelastuslain (379/2011) 100 §:n 2 momentin mukaisten avustusten maksamiseen väestönsuojelumenoihin kunnille ja pelastustoimen alueille.

Selvitysosa:

Tavoitteet

Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on tukea pelastuslaitosten mahdollisuuksia uusia kalustoaan, käynnistää järjestelmähankkeita sekä käynnistää erilaisia kehittämishankkeita. Lisäksi määrärahan avulla edistetään pelastustoimen alueiden tasapainoista kehittymistä.

Tuloksellisuustavoitteet
    2010 toteutuma   2011 arvio   2012 tavoite
  kpl 1 000 euroa kpl 1 000 euroa kpl 1 000 euroa
             
Tuetut kehittämis- ja järjestelmähankkeet 1 6 2 10 2 10
Tuetut pelastusajoneuvot 47 3 535 38 3 400 38 3 150
Tuetut kuntien johtokeskukset 1 3 2 100 2 100

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Valtionosuus pelastustoimen alueille 3 160 000
Pelastuslain 100 §:n 2 momentin mukaiset avustukset 100 000
Yhteensä 3 260 000

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 250 000 euroa hallitusohjelman mukaisena säästönä.


2012 talousarvio 3 260 000
2011 talousarvio 3 510 000
2010 tilinpäätös 3 510 000

43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle.

Selvitysosa:Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viranomaisradioverkon toiminta.


2012 talousarvio 8 100 000
2011 talousarvio 7 100 000
2010 tilinpäätös 10 000 000