Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 101 690 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

Selvitysosa:Ulosottoon arvioidaan saapuvan 2,9 milj. asiaa (v. 2017 3,3 milj. asiaa, v. 2018 arviolta 3 milj. asiaa). Vuosittain ulosotossa olevien velallisten määrä on viime vuodet pysynyt melko tasaisena (550 000 eri velallista v. 2016, 560 000 eri velallista v. 2017 ja arvio 545 000 eri velallista v. 2018). Uusia velallisia eli velallisia, joilla ei ole ollut asioita vireillä edeltävän vuoden aikana, oli v. 2017 yhteensä 173 033 (171 855 v. 2016).

Konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen määrät laskivat v. 2017 edellisvuoden tasosta. Vuoden 2018 keväällä konkurssiasiamiehen toimiston valvonnassa oli 3 043 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 478 oli julkisselvityksessä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2019 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 3 173 2 600 2 600
Peritty (milj. euroa) 1 054 1 029 1 000
Perityn euron kustannukset (euroa) 0,09 0,1 0,1
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 45 42 42
Rahamääristä, % 35 38 40
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,3 7,7 7,7
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 30 39 38
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 3 103 2 250 2 350
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) 24 20 20
Erikoisperinnän selvitettäväksi ottamat velalliset 317 350 350
Konkurssipesien erityistarkastuksia ja hallinnon tarkastuksia 119 110 100
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä 59 55 50
Ulosottokanteluiden määrä 40 50 50
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk 10 6 6

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 73 milj. euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 70 % ulosottovirastojen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 97 295 100 663 101 860
Bruttotulot 358 170 170
Nettomenot 96 937 100 493 101 690
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 937    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 27 271    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 29
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 744
Valtorin palvelumaksujen nousu 358
Velallisten neuvonnan tehostaminen ylivelkaantuneiden aseman kohentamiseksi 1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -25
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -19
Palkkausten tarkistukset 2 669
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -27
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -31
Toimintamenojen tuottavuussäästö -495
Toimintamenosäästö (HO 2015) -720
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -341
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -267
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 829
Vuokramenojen indeksikorotus 54
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -73
Yhteensä 1 197

2019 talousarvio 101 690 000
2018 I lisätalousarvio 829 000
2018 talousarvio 100 493 000
2017 tilinpäätös 103 271 000