Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
              50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

64. MetsähallitusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus paranee edelleen.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 0,512 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 60 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2019 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2019 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 25 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 3,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa: Metsähallituksesta on muodostettu 15.4.2016 alkaen valtion liikelaitos. Metsähallituksen yleistehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja toimia tuloksellisesti. Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on sen hallintaan osoitetun valtion maa- ja vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen sekä maa- ja vesiomaisuuden hallintaan liittyvää liiketoimintaa harjoittavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden hallinnointi.

Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Ottaen huomioon eduskunnan päätösosassa hyväksymät vuoden 2019 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2019 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 110,1 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,2 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Alustava tuloutustavoite vuonna 2020 on 110,0 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Metsähallitus toteuttaa sille asetettuja metsätaloutta koskevia tavoitteita metsätaloutta harjoittavan tytäryhtiön Metsähallitus Metsätalous Oy:n omistajaohjauksella ja asettamalla sille tulostavoitteet ja tavoitetasot toiminnan vaikutuksia kuvaaville keskeisille tunnuksille. Tämän mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen tavoitteeksi ohjata Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimintaa siten, että liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallitus kehittää yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hyötyjen raportointia nykyistä monipuolisemmaksi kattamaan nykyistä paremmin myös toiminnan alue- ja kansantalousvaikutukset.

Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2017 lopussa 3 479 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä oleva pinta-ala oli 518 000 ha. Kokonaan talouskäytön ulkopuolella oli 287 000 ha ja rajoitetun käytön piirissä 231 000 ha. Tämä tarkoittaa sitä, että metsätalouden metsämaan pinta-alasta 14,8 prosentilla on yleisistä yhteiskunnallisista velvotteista johtuvia eriasteisia käyttörajoitteita. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2017 lopussa 55,8 milj. euroa.

Peruspääoman muutokset

Peruspääoman määrä oli 31.12.2017 kauden 1.1.—31.12.2017 tilinpäätöksen mukaan 2 596,6 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarviossa ja vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa eduskunta hyväksyi peruspääoman korottamisen 12,879 milj. eurolla. Ministeriö tulee tekemään päätöksen peruspääoman tarkasta määrästä eduskunnan valtuutuksen perusteella.

Vuonna 2019 peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,512 milj. eurolla. Peruspääoma kasvaa 0,450 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien omaisuuden muutosten nettovaikutuksena. Lisäksi ehdotetaan siirrettäväksi 0,029 milj. euron arvosta peruspääomassa olevaa omaisuutta muuhun omaan pääomaan maankäytön muutosten nettovaikutuksena. Tämän lisäksi peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,091 milj. eurolla perustuen rakennetun omaisuuden siirtoihin.

Investoinnit

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 11,5 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat. Näihin tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla. Muita merkittäviä investointikohteita ovat tuulivoimapuistojen rakenteet sekä maa- ja vesirakennushankkeet.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

 2017 toteutuma2018 ennakoitu2019 esitys
 LiiketoimintaLiiketoimintakokonaisuusLiiketoimintaLiiketoimintakokonaisuusLiiketoimintaLiiketoimintakokonaisuus
       
Liikevaihto, milj. €98,9319,396,3336,597,2333,5
— muutos, %44 34 -3 5 1-1
Käyttökate, %9538973810340
Liikevoitto/tappio, milj. €91,2117,291,0122,697,0127,7
Tilikauden tulos, milj. €89,7107,1106,9111,2110,1116,0
— liikevaihdosta, %91341113311335
— peruspääomasta, %3,64,34,34,44,44,6
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €86,01) 92,7 100,7 
       
Sijoitetun pääoman tuotto, %2)4,04,24,14,44,24,6
Investoinnit liikevaihdosta, %75126126
Omavaraisuusaste, %989898989898
Taseen loppusumma, milj. €2 9933 0162 9993 0223 0043 028
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv)148755143630139653

1) Tunnusluvut peruspääoman ko. vuoden muutoksen jälkeen, liiketoiminnan sij. pääoman tuotto-%:ssa mukana tytäryhtiöosingot.

2) Tuloutus edelliseltä vuodelta, kuluvan vuoden tuloutustavoite sekä talousarvioesityksen mukainen tuloutustavoite.

Metsähallituksen liiketoiminta käsittää Metsähallituksen muun kuin tytäryhtiöissä olevan liiketoiminnan.

Metsähallituksen liiketoimintakokonaisuus käsittää Metsähallituksen liiketoiminnan ja Metsähallituksen liiketoiminnan tytäryhtiöt.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

 2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
esitys
    
Metsähallituksen tuloutus tulomomenteille   
13.05.01 Voiton tuloutus86,00092,704100,700
Yhteensä86,00092,704100,700
    
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus   
30.64.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät5,5147,5547,341
MMM:n hallinnonala yhteensä5,5147,5547,341
    
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät29,65631,80631,639
YM:n hallinnonala yhteensä29,65631,80631,639
    
Yhteensä (MMM ja YM)35,17039,36038,980
Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus ovat maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.64.50 sekä ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

 2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
esitys
    
Rahoitus1)   
Maa- ja metsätalousministeriö (30.64.50)6 9687 9087 341
Ympäristöministeriö (35.10.52)33 75133 12331 639
Ympäristöministeriö (35.10.63)230320-
Ympäristöministeriö (35.10.22)104780780
Muiden ministeriöiden rahoitus1 295832930
Euroopan unionin LIFE-rahoitus1 2441 9432 348
Muu Euroopan unionin rahoitus2 9422 9032 514
Tulorahoituksella maksetut menot11 34111 07710 500
Muu rahoitus3 5632 4712 050
Yhteensä61 43861 35758 102

1) Rahoituseriin 2017—2018 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

 2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
esitys
    
Tuotot (1 000 euroa)   
Maksullinen toiminta11 40611 07710 500
Muut tuotot3 4557 3166 912
Valtion talousarviosta saatu rahoitus43 67941 96338 190
Tuotot yhteensä58 54060 35755 602
    
Kulut (1 000 euroa)   
Henkilöstökulut25 08025 00025 160
Muut kulut35 57333 14732 764
Kulut yhteensä60 65358 14757 924
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja-2 1142 210-2 322
Julkisten hallintotehtävien - yksikön tilikauden tuloksen siirto muun oman pääoman muutokseksi1)2 1142 2102 322
    
Tilikauden tulos---
    
Henkilöstömäärä (htv)505500495

1) Tuloslaskelma on laadittu Metsähallituslain 234/2016 sekä 1.1.2017 voimaan tulleen asetuksen 1368/2016 säätämällä tavalla niin, että julkisten hallintotehtävien tilikauden tulos kirjataan muun oman pääoman muutokseksi.

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

Metsähallitus toteuttaa opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin pilotoinnin vuonna 2019 seuraavien viiden ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa: Etelä-Savon Koulutus Oy (2 681 hehtaaria), Länsirannikon Koulutus Oy (695 hehtaaria), Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (6 159 hehtaaria), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (1 399 hehtaaria) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (170 hehtaaria). Käyttöoikeussopimusten mukaan puunmyyntitulot tuloutuvat koulutuksen järjestäjien asemesta Metsähallitukselle ja koulutuksen järjestäjille maksetaan kompensaatio, joka otetaan lisäyksenä huomioon Metsähallituksen tuloutuksessa valtion talousarvioon.

Selvitysosa: Päätösosan kappale lisätään talousarvioesityksen luvun päätösosan viimeiseksi kappaleeksi.

Tällä hetkellä 17:llä metsäopetusta tarjoavalla oppilaitoksella on vastikkeeton, määräaikainen käyttöoikeussopimus Metsähallituksen kanssa valtion metsien käyttämiseen opetustarkoituksiin. Näistä Etelä-Savon Koulutus Oy:n, Länsirannikon Koulutus Oy:n, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymän opetusmetsäsopimukset ovat päättymässä vuoden 2018 lopussa. Tarkoituksena oli, että opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema uusi vastikkeellinen opetusmetsämalli olisi otettu käyttöön kaikissa metsäopetusta antavissa organisaatioissa vuoden 2019 alusta lukien. Uuden vastikkeellisen opetusmetsämallin käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt, minkä johdosta vuoden 2018 lopussa päättyvät sopimukset korvataan vuonna 2019 pilotoitavilla käyttöoikeussopimuksilla, jotka ovat voimassa enintään vuoden 2019 loppuun. Pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella arvioidaan opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin toimivuus siirryttäessä uuteen vastikkeelliseen opetusmetsäsopimusmalliin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus paranee edelleen.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 0,512 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 60 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2019 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2019 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 25 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 3,5 milj. euron arvosta.

Metsähallitus toteuttaa opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin pilotoinnin vuonna 2019 seuraavien viiden ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa: Etelä-Savon Koulutus Oy (2 681 hehtaaria), Länsirannikon Koulutus Oy (695 hehtaaria), Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (6 159 hehtaaria), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (1 399 hehtaaria) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (170 hehtaaria). Käyttöoikeussopimusten mukaan puunmyyntitulot tuloutuvat koulutuksen järjestäjien asemesta Metsähallitukselle ja koulutuksen järjestäjille maksetaan kompensaatio, joka otetaan lisäyksenä huomioon Metsähallituksen tuloutuksessa valtion talousarvioon.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 7 341 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on eettistä ja vastuullista
 • — eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.
Valtuus

Metsähallitus saa tehdä sitoumuksia Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaisten Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseksi siten, että valtiolle aiheutuu menoja vuoden 2019 jälkeen enintään 1 100 000 euroa.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — tarjoaa kansalaisille kattavasti metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seuraa toiminnan vaikuttavuutta
 • — viestii tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen eräilystä ja luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
 • — varmistaa, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
 • — uudistaa riistatieto- ja saalispalautejärjestelmän
 • — kehittää erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
 • — osallistuu vaelluskalojen elinkierron palauttamiseksi tehtäviin hankkeisiin
 • — luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seuraa näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä
 • — viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
 • — osallistuu Metsähallituksen retkeilyalueselvityksen laadintaan.

Metsähallituksen maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville kertyvän tuloja arviolta 5 800 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 5 100 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon varautuminen Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseen. Määrärahaa on varattu tarkoitukseen 1 100 000 euroa ja momentilla on valtuus sitoutua vuonna 2019 enintään 1 100 000 euron menoihin metsäpuiden siementen hankkimiseksi. Lisäksi käytettävissä on vuoden 2018 talousarviossa keräyksiin osoitettu 1 100 000 euron määräraha, mikäli siemensadosta johtuen laajaa keräystä ei pystytä toteuttamaan vuonna 2018 ja määräraha siirtyy käyttämättömänä seuraavalle vuodelle. Metsäpuiden siementen hankinta ja varmuusvarastointi Pohjois-Suomen alueella on Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 7 kohdan mukaisesti Metsähallituksen julkinen hallintotehtävä.

Määrälliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
esitys
    
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset, historiakohteet, muut suositut kohteet5 948 0006 050 0006 150 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)4,08 4,094,09
Metsästysluvat (kpl)53 96260 00060 000
Kalastusluvat (kpl)82 74085 00085 000
Erävalvontatapahtumien määrä10 79111 00011 000

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Luonnon virkistyskäyttö3 104 000
Eräasiat1 633 000
Muut tehtävät2 604 000
Yhteensä7 341 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (Luontopalveluiden kävijäseurannan digitalisaatiohanke, siirto momentille 30.01.23)-170
Korjausvelan vähentäminen400
Matkailu 4.0 -hanke-510
Palkkausten tarkistukset67
Yhteensä-213

2019 talousarvio7 341 000
2018 I lisätalousarvio40 000
2018 talousarvio7 554 000
2017 tilinpäätös5 514 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Momentille esitetään 7,341 milj. euroa, joka on 213 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Määrärahalla rahoitetaan retkeilypalveluja valtion retkeilyalueilla ja muilla virkistyskäyttökohteilla luonnonsuojelualueiden ulkopuolella sekä metsäpuiden siementen hankintaa ja varmuusvarastointia. Budjettirahoituksen ohella toiminnassa käytetään runsaasti hankerahoitusta, ja lisäksi eräpalveluissa metsästys- ja kalastuslupatulot muodostavat merkittävän osan rahoituksesta.

Valiokunta pitää oikeansuuntaisena momentille esitettävää 0,4 milj. euron lisämäärärahaa retkeily- ja virkistysalueiden reittien korjaukseen ja kunnossapitoon. Metsähallitus arvioi kuitenkin korjausvelan olevan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla yhteensä 6,7 milj. euroa, jonka purkamiseen tarvitaan lisärahoitusta ensimmäiselle 5-vuotiskaudelle vuosittain 0,9 milj. euroa. Ilman lisäpanostuksia korjausvelan arvioidaan kasvavan vuosittain noin 4 prosenttia, koska korjaaminen on sitä kalliimpaa, mitä huonokuntoisempia rakenteet ovat.

Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Metsähallituksen erävalvonnan kehittäminen, koordinointi ja yhteistoiminta muiden valvontaviranomaisten kanssa on ollut suunnitelmallisen kehitystyön alla vuosina 2017—2018. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan nykyinen budjettikehys ei ole kuitenkaan riittävä kehitystyön jatkamiseen eikä ylläpitoon. Metsähallitus katsoo, että sen lakisääteinen erävalvonta vaatii toimintaympäristön muutoksen myötä kehittämistä ja modernisointia, joka edellyttää noin 10 prosentin tasokorotusta budjettirahoitukseen.

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa erävalvontaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 7 491 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on eettistä ja vastuullista
 • — eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.
Valtuus

Metsähallitus saa tehdä sitoumuksia Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaisten Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseksi siten, että valtiolle aiheutuu menoja vuoden 2019 jälkeen enintään 1 100 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 16 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu eläkemaksurakenteen muutoksesta.


2019 IV lisätalousarvio16 000
2019 talousarvio7 491 000
2018 tilinpäätös7 594 000
2017 tilinpäätös5 514 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 16 000 euroa.