Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 8 850 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolaissa (105/2009) määriteltyjen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta, ehkäisemisestä, valvonnasta ja riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha käytetään vuonna 2018 tapahtuneiden petovahinkojen korvaamiseen. Korvaukset maksetaan riistavahinkolain 9 §:n 2 momentin mukaan talousarvion rajoissa. Korvattavien vahinkojen arvioidaan säilyvän vuoden 2017 tasolla.

Vuonna 2017 vahinkojen määrä oli 11,9 milj. euroa, josta porovahinkojen osuus oli 11,3 milj. euroa ja kotieläinvahinkojen osuus 0,6 milj. euroa. Kun vahinkojen korvauksiin oli käytettävissä määrärahaa 8,9 milj. euroa, jouduttiin määrärahojen riittämättömyyden johdosta vuoden 2017 petovahinkoja leikkaamaan 26 % eli noin 3 milj. euroa.

Vuonna 2018 korvattavien vahinkojen arvioidaan säilyvän vuoden 2017 tasolla, jolloin esitetty määräraha ei mahdollista vahinkojen täysimääräistä korvausta. Maksettavia vahinkojen korvauksia joudutaan leikkaamaan noin 3,6 milj. eurolla. Leikkaus kohdistuu sekä porovahinkoihin että kotieläinvahinkoihin, mutta ei mahdollisiin henkilövahinkoihin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Suurpetojen aiheuttamien porovahinkojen korvaaminen 7 750 000
Suurpetojen aiheuttamien kotieläin-, viljelys- ja mehiläisvahinkojen korvaaminen 600 000
Vahinkojen ehkäiseminen ja valvonta 500 000
Yhteensä 8 850 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 400
Yhteensä 400

2019 talousarvio 8 850 000
2018 talousarvio 8 450 000
2017 tilinpäätös 7 900 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Määrärahaa saa käyttää:

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 2).

Momentin perustelujen täydennys mahdollistaa määrärahan käyttämisen EU:n osarahoittaman Susi-Life -hankkeen kansalliseen rahoitusosuuteen. Hankkeessa pyritään vähentämään susista aiheutuvaa konfliktia mm. edistämällä susien ja ihmisten rinnakkaiselon edellytyksiä sekä ottamalla käyttöön susien aiheuttamia haittoja ja vahinkoja estäviä menetelmiä ja välineitä. Hankkeeseen osoitetaan vahinkojen ehkäisemistoimenpiteisiin varattua rahoitusta eikä se vaikuta maksettaviin vahinkojen korvauksiin.


2019 talousarvio 8 850 000
2018 talousarvio 8 450 000
2017 tilinpäätös 7 900 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Momentille esitetään 8,85 milj. euroa, joka käytetään vuonna 2018 tapahtuneiden petovahinkojen korvaamiseen ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseen (0,5 milj. euroa). Vuoden 2018 vahinkojen arvioidaan olevan vuoden 2017 tasolla, jolloin vahinkojen määrä oli 11,9 milj. euroa. Tästä porovahinkoja oli 11,3 milj. euroa ja kotieläinvahinkoja 0,6 milj. euroa. Nykyisen lain mukaan kuluvan vuoden porovahinkojen korvauksia jouduttaisiin leikkaamaan noin 3,6 milj. euroa.

Valiokunta pitää korvausten maksamista tasapuolisesti ja täysimääräisesti välttämättömänä. Näin ollen on hyvä, että hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle esitys riistavahinkolain muutokseksi, jolla porovahinkojen korvauselementti ”poikkeuksellisen suuret porovahingot” poistettaisiin jo vuoden 2018 vahingoista. Korvaukset voitaisiin siten maksaa ilman leikkausta poronomistajille löydetyistä poroista 1,5-kertaisena ja kotieläinvahingoissa aina täysimääräisenä. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että ministeriö yhdessä EU-tason toimijoiden kanssa etsii edelleen mahdollisuuksia korvausten nykyistä nopeampaan maksamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 8 850 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolaissa (105/2009) määriteltyjen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta, ehkäisemisestä, valvonnasta ja riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.