Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 205 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista ja edistää yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

  2016
toteutuma
2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 791 812 845 866
Suomalais-venäläinen koulu 707 712 717 727
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 364 343 347 334
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) 620 549 620 620
Koulukotien perusopetus 106 111 111 111
Helsingin eurooppalainen koulu 277 274 289 289
Yhteensä 2 865 2 801 2 929 2 947

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut

  2016
toteutuma
2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
         
Ohjaustoiminta kentällä        
— ohjauskäyntejä 1 348 1 932 1 744 1 912
Tilapäinen opetus ja kuntoutus        
— tukijaksopäivät 3 354 4 054 4 308 4 109
— tukijaksojen oppilaat 438 477 465 476

Henkilötyövuodet

  2016
toteutuma
2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 76 75 77 74
Suomalais-venäläinen koulu 82 82 76 75
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 567 527 553 557
Eurooppa-koulut 31 27 32 32
Helsingin eurooppalainen koulu 60 61 60 61
Työtyytyväisyys (1—5) - 4 4 4
Yhteensä 816 772 798 799

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kielikoulut 3 707 000
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 33 222 000
Koulukotien perusopetus 1 674 000
Eurooppa-koulut 1 850 000
Helsingin eurooppalainen koulu 2 752 000
Yhteensä 43 205 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 59 461 63 254 64 205
Bruttotulot 20 960 22 000 21 000
Nettomenot 38 501 41 254 43 205
       
Siirtyneet erät      
— edelliseltä vuodelta siirtyneet 14 612    
— seuraavalle vuodelle siirtyneet 18 294    

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 150 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Saamenkielisen varhaiskasvatuksen valtionavustukset (siirron palautus momentilta 29.10.30) 80
Vaativan erityisen tuen kehittäminen (siirron palautus momentilta 29.10.20) 800
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentilta 29.01.03) 400
Eläkemaksurakenteen muutos 127
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -40
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -10
Palkkausten tarkistukset 1 023
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -10
Toimintamenojen tuottavuussäästö -210
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -438
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -96
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 306
Vuokramenojen indeksikorotus 50
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -31
Yhteensä 1 951

2019 talousarvio 43 205 000
2018 I lisätalousarvio 307 000
2018 talousarvio 41 254 000
2017 tilinpäätös 42 183 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 085 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 120 000 euroa talousarvioesityksen 43 205 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 29.10.30 ja kohdistuu kielikoulujen määrärahaan.


2019 talousarvio 43 085 000
2018 I lisätalousarvio 307 000
2018 talousarvio 41 254 000
2017 tilinpäätös 42 183 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 085 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.