Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 716 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 677 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohjaa kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa sekä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvista suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.

Tuotokset ja laadunhallinta

Määrälliset tavoitteet (kpl)

Tavoite/tehtävä Mittari Mittayksikkö 2018
arvio
2019
tavoite
         
Kansainväliset liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmat Rahoitettu liikkuvuus Kpl 28 000 30 000
Opintopolku on koulutuksen valtakunnallinen palveluportaali Opintopolku palvelun käyttäjämäärät Lkm 7 000 000 7 500 000
Hakijamäärät perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin, korkeakouluihin ja aikuiskoulutuksiin Koulutuksen hakijamäärät Lkm 360 000 380 000
Osaamisen osoittaminen Opetushall. tutkinnot Lkm 400 400
  Valt.hall. kielitutkinnot Lkm 1 000 1 000
  Yleiset kielitutk. Lkm 9 500 9 500
  Aukt. kääntäjän tutkinto Lkm 100 100
  Aukt. kääntäjän oikeuden saaneet Lkm 50 50
  Tutkinnon tunnustaminen Lkm 850 850
Maksullisen julkaisutoiminnan laajuus Julkaisut ja oppimateriaalit Kpl 60 000 60 000
Koulutuspoliittisten tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen sekä opetustoimen tuloksellisuuden tukeminen Maksullisen toiminnan koulutettava-päivät Kpl 10 000 10 000
Palvelukyky ja laatu
Tavoite/tehtävä Mittari Mittayksikkö 2018
arvio
2019
tavoite
         
Päätösten käsittelyaika Tutkinnon tunnustaminen Kk 3,5 3,0
Asiakastyytyväisyys Kv-ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) 1—100 90  
  Maksullinen koulutus 1—5 4,1 4,1
  Opintopolku 4—10 8,5 8,5
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Opetushallituksen toiminta ja talous perustuvat selkeään, asiakaslähtöiseen, muutoskykyiseen sekä digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävään toimintatapaan. Toiminnassa otetaan käyttöön digitaalisia palveluita ja hyödynnetään kokeiluja, kehitetään johtamista ja toimintatapoja sekä kevennetään hallintoa.
  • — Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminta osana Opetushallitusta vakiintuu uudistuksen tavoitteiden mukaisesti niin, että toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa ja toiminta tehostuu. Sekä Ylioppilastutkintolautakunnan että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen riippumaton asema on turvattu.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet (kaikki mom. yht.; sisältää ulkomaan lehtorit) (htv) 363 371 372
Henkilötyövuodet (toimintamenot) (htv) 337 337 340
Johtajuusindeksi (1—5) 3,1 3,4 3,5
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,4 3,5 3,6
Henkilöstön lähtövaihtuvuus (%) 10,0 10,0 10,0
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 9,3 6,0 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 107 218 97 600 97 858
Bruttotulot 47 713 39 142 39 142
Nettomenot 59 505 58 458 58 716
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 798    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 498    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 308 1 300 1 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 946 2 900 2 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 638 -1 600 -1 600
Kustannusvastaavuus, % 44 45 45
       
Hintatuki 620 620 620
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 65 66 66

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 2 367 1 900 2 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 988 1 700 1 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 379 200 200
Kustannusvastaavuus, % 119 111 111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 3 507 470 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 194 930 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 313 -460 -400
Kustannusvastaavuus, % 110 51 56

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Euroguidance-palvelut (siirto momentilta 32.30.01) 80
Kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten laajennus koskemaan myös varhaiskasvatusta 549
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 28.90.30) 100
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 32.30.01) 50
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -700
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -13
Palkkausten tarkistukset 617
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -5
Toimintamenojen tuottavuussäästö -135
Toimintamenosäästö (HO 2015) -230
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -99
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -54
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 126
Vuokramenojen indeksikorotus 11
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -42
Tasomuutos 8
Yhteensä 258

2019 talousarvio 58 716 000
2018 I lisätalousarvio 10 266 000
2018 talousarvio 58 458 000
2017 tilinpäätös 60 205 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 633 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

11) enintään 1 917 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 11) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 11).

Lisäys 1 917 000 euroa talousarvioesityksen 58 716 000 euroon nähden aiheutuu siirroista momenteilta 29.01.21, 29.10.20, 29.20.21 ja 29.40.20 EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansallisen rahoituksen kokoamiseksi sekä korkeakoulutuksen kansainvälistämisen edistämiseen liittyviin toimiin.


2019 talousarvio 60 633 000
2018 I lisätalousarvio 10 266 000
2018 talousarvio 58 458 000
2017 tilinpäätös 60 205 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 633 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 677 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

11) enintään 1 917 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaiseen opetustoimen henkilöstökoulutukseen sekä siihen liittyvän tukimateriaalin tuottamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu grooming-ilmiön vastaisia toimenpiteitä koskevasta määrärahatarpeesta.


2019 I lisätalousarvio 500 000
2019 talousarvio 60 633 000
2018 I lisätalousarvio 10 266 000
2018 talousarvio 58 458 000
2017 tilinpäätös 60 205 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaiseen opetustoimen henkilöstökoulutukseen sekä siihen liittyvän tukimateriaalin tuottamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu viraston toiminnan ja tehtävien turvaamisesta.


2019 II lisätalousarvio 3 700 000
2019 I lisätalousarvio 500 000
2019 talousarvio 60 633 000
2018 tilinpäätös 68 724 000
2017 tilinpäätös 60 205 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa.