Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
              04. Sähköinen tunnistautuminen
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa: Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tavoitteena on vastata joustavasti kotimaisiin ja kansainvälisiin tietotarpeisiin sekä edistää tietoaineistojen tehokasta käyttöä yhteiskunnassa.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
  • — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
  • — Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät
  • — Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen tehostamalla ja tukemalla asiakkaiden toimintaa
  • — Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 843 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Valtuus

Mikäli rakennusten arvostamishankkeeseen myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2018, saa vuonna 2019 tehdä sopimuksia ja muita sitoumuksia aiemmin hyväksytyn valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkistusten lukumäärä, kpl550556550
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €)1 0119001 000
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %979798
Virheettömien julkistusten osuus, %959696
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl473520540
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuuden muutos, %-3,40,50,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %746874
Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti, 1 000 €979698
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %125100100
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %929394
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet752770775
Sairauspoissaolot, pv/htv10,7< 10< 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,543,603,65

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot55 69455 79957 343
Bruttotulot9 6978 5008 500
Nettomenot45 99747 29948 843
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta9 972  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle11 113  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot7 4527 1007 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset5 9476 4506 450
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 505650650
Kustannusvastaavuus, %125110110

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Pakolliset EU-hankkeet-23
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus (v. 2018 rahoitus)-1 285
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus (v. 2019 rahoitus)635
SDG-indikaattorit (Sustainable Development Goals)75
Sote- ja maakuntauudistus tilastoinnissa1 598
Eläkemaksurakenteen muutos12
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-3
Palkkausten tarkistukset1 317
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-12
Toimintamenojen tuottavuussäästö-240
Toimintamenosäästö (HO 2015)-434
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-251
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-120
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen367
Vuokramenojen indeksikorotus23
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-35
Tasomuutos-74
Yhteensä1 544

2019 talousarvio48 843 000
2018 I lisätalousarvio873 000
2018 talousarvio47 299 000
2017 tilinpäätös47 138 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 843 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Valtuus

Mikäli rakennusten arvostamishankkeeseen myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2018, saa vuonna 2019 tehdä sopimuksia ja muita sitoumuksia aiemmin hyväksytyn valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 488 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tehokkuus

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2019 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2019 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Henkilötyövuodet505555
Sairauspoissaolot, pv/htv7,04,04,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,83,83,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot5 0795 4125 488
Bruttotulot1 6632 0002 000
Nettomenot3 4163 4123 488
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 245  
— siirtyy seuraavalle vuodelle2 211  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläkemaksurakenteen muutos20
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-2
Palkkausten tarkistukset102
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-1
Toimintamenojen tuottavuussäästö-16
Toimintamenosäästö (HO 2015)-29
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-16
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-9
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen26
Vuokramenojen indeksikorotus2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-2
Tasomuutos1
Yhteensä76

2019 talousarvio3 488 000
2018 I lisätalousarvio31 000
2018 talousarvio3 412 000
2017 tilinpäätös3 382 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 488 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 024 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa: Määrärahaan sisältyy lisäys Väestörekisterikeskuksen ja Maistraattien yhdistymishankkeen kustannuksiin. Vastaava vähennys tehdään uuden viraston toimintamenoihin vuosina 2020—2023.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Vaikuttavuus   
Suomi.fi -tunnistustapahtumien määrä, milj. kpl788393
Suomi.fi -valtuustapahtumien määrä, milj. kpl1,21,53
Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen yleisarvosana VRK:n palveluista (asteikko 4—10)8,408,008,00
Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4)3,303,503,50
Toiminnallinen tehokkuus   
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, %1,211
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl1)282629
Muuttoilmoitus internetissä, %778083
Väestötietojärjestelmän suorakäyttö,
käytettävyys, %
99,9099,9599,95
Varmennejärjestelmät, käytettävyys, %99,9599,9599,95
Tunnistamispalvelu, käytettävyys, %99,9099,9099,90
Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, %99,9099,9099,90
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet152,5217219
Sairauspoissaolot, pv/htv6,58,08,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,53,53,5

1) Pois lukien Suomi.fi tunnistuspalvelun kyselyt

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot27 89753 54152 736
Bruttotulot19 45320 07223 712
Nettomenot8 44433 46929 024
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 428  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle7 044  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot8 1649 37811 150
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset8 0359 37811 150
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)129--
Kustannusvastaavuus, %102100100
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot12 20210 69412 562
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset4 6104 9515 166
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)7 5925 7437 396
Kustannusvastaavuus, %265216243

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
AUTA-toimintamallin rahoitus300
GovCERT-tietoturvapalvelut (siirto momentille 31.20.01)-430
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-4 000
HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)4 000
Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (v. 2018 rahoitus)-2 125
Kansalaisen asiontitili ja yhteentoimivuuspalvelut (v. 2019 rahoitus)2 235
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (v. 2018 rahoitus)25
Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen tehtävien yhdistäminen1 305
Nimilain uudistaminen (v. 2018 rahoitus)-315
Pankki- ja mobiilitunnistamisen kulut (siirto momentille 28.30.04)-5 000
Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon tuki (kertaluonteinen)200
Siirtyvän erän leikkaus-1 100
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentille 28.10.01)-100
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01)55
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60)600
Eläkemaksurakenteen muutos12
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-2
Palkkausten tarkistukset125
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-1
Toimintamenojen tuottavuussäästö-34
Toimintamenosäästö (HO 2015)-138
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-45
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-11
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen24
Vuokramenojen indeksikorotus4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-17
Tasomuutos-7
Yhteensä-4 445

2019 talousarvio29 024 000
2018 I lisätalousarvio252 000
2018 talousarvio33 469 000
2017 tilinpäätös10 060 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 024 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon palveluiden edellyttämän vahvan tunnistautumisen kustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Pankki- ja mobiilitunnistamisen kulut (siirto momentilta 28.30.03)5 000
Yhteensä5 000

2019 talousarvio5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon palveluiden edellyttämän vahvan tunnistautumisen kustannuksiin.