Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 046 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:

Vaikuttavuustavoite Toiminnallinen tulostavoite
   
Työllisyysaste nousee, tuottavuus kasvaa. Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa.
  Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta.
Valtiontalous vahvistuu, kestävyysvaje pienenee, velkaantumisaste alenee. Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen.
  Edistämme koko julkisen sektorin kustannusten karsimista.
  Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen.
Verovaje on alhainen. Turvaamme verotuksen edellytyksiä.
Kuntatalouden rahoitusasema paranee. Edistämme kuntien kustannusten karsimista.
Julkisen hallinnon palvelut paranevat. Digitalisoimme julkisia palveluja.
  Uudistamme digitalisoinnin ohjaus- ja investointimallia.
  Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet 328 339 339
Sairauspoissaolot, pv/htv 5 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 28 923 30 655 31 546
Bruttotulot 564 240 500
Nettomenot 28 359 30 415 31 046
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 838    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 774    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -7
Rahoituspalveluasioiden erityisasiantuntija Suomen EU-edustustoon Brysseliin 202
Rahoituspalveluasioiden erityisasiantuntija Suomen EU-edustustoon Brysseliin (siirto momentille 24.01.01) -202
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 52
Tuottavuuslautakunnan menot 40
Eläkemaksurakenteen muutos 187
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -225
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -4
Palkkausten tarkistukset 928
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -9
Toimintamenojen tuottavuussäästö -187
Toimintamenosäästö (HO 2015) -315
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -86
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 264
Yhteensä 631

2019 talousarvio 31 046 000
2018 I lisätalousarvio 1 778 000
2018 talousarvio 30 415 000
2017 tilinpäätös 30 295 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 046 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää vieraille muutoin mahdollisesti annettavia vähäisiä lahjoja korvaavien, lentopäästöjä kompensoivien järjestelyjen aiheuttamien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 31 046 000
2018 I lisätalousarvio 1 778 000
2018 talousarvio 30 415 000
2017 tilinpäätös 30 295 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää vieraille muutoin mahdollisesti annettavia vähäisiä lahjoja korvaavien, lentopäästöjä kompensoivien järjestelyjen aiheuttamien menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 155 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua suorasta omistuksestaan Vimana Oy:ssä.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 170 000 euroa siirtona momentilta 26.01.01 rahanpesun torjuntaan ja vähennyksenä 15 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 laajennettuun hankintatukeen.

Suostumuksen perusteella Vimana Oy:n osakkeet voidaan luovuttaa valtion kokonaan omistaman SoteDigi Oy:n omistukseen. Omistusjärjestely on yksi vaihtoehtoisista tavoista toteuttaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaama valtion omistamien erityistehtäväyhtiöiden SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhdistäminen. Ratkaisun myötä valtio luopuisi yhtiön suorasta omistuksesta mutta välillisesti yhtiö jäisi valtion omistukseen. Vimana Oy:tä koskeva omistusrajamuutos edellyttää eduskunnan suostumusta valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 3 §:n mukaisesti.


2019 IV lisätalousarvio 155 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 31 046 000
2018 tilinpäätös 32 193 000
2017 tilinpäätös 30 295 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 155 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua suorasta omistuksestaan Vimana Oy:ssä.