Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

20. Eduskunnan oikeusasiamiesPDF-versio

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 6 205 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 5 580 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perustehtävien hoidosta aiheutuviin menoihin sekä mahdollisuuksien mukaan sähköisen työympäristön ja verkkopalveluiden kehittämiseen. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 625 000 euroa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Oikeusasiamies toimii YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitettuna kansallisena valvontaelimenä. Lisäksi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa tarkoitetun kansallisen rakenteen tehtävät eli vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen, suojelu ja seuranta säädettiin oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen sekä ihmisoikeusvaltuuskunnan tehtäväksi. Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät valvonta- ja muut tehtävät ovat lisänneet oikeusasiamiehen kanslian työmäärää ja edellyttäneet henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentamista.

Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin. Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta on eduskunnan oikeusasiamiehen nimittämä kansallinen yhteistyöelin. Sen toimikausi on 1.4.2016—31.3.2020. Ihmisoikeusvaltuuskunnassa on 38 jäsentä (lain mukaan 20—40 jäsentä).

Kanteluasiat

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
saapuneet 6 256 6 000 6 250
ratkaistut 6 094 6 100 6 250

Saapuneiden kantelujen määrät vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Vuonna 2017 toimeentulotukea koskevien Kelaan kohdistuneiden kanteluiden määrä lisääntyi noin 700:lla vuoteen 2016 verrattuna. Kantelujen määrä kasvoi 72 prosentilla. Vuonna 2017 kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli 78 päivää. Kanteluista ja omista aloitteista 18,5 % johti johonkin oikeusasiamiehen toimenpiteeseen.

Omat aloitteet ja tarkastukset

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
aloitteet 77 77 77
tarkastukset 121 120 120

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 178
Tasomuutos -34
Yhteensä 144

2019 talousarvio 6 205 000
2018 talousarvio 6 061 000
2017 tilinpäätös 5 969 171

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaa ja edistämistä on tehostettava, jotta jokainen ikääntyvä henkilö saa perustuslaissa turvatut välttämättömän hoivan ja huolenpidon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Eduskunnan oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta ja tiedonsaantioikeus, monipuoliset toimintatavat ja tehokkaat mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn.

Oikeusasiamiehen toiminnassa on jo nyt pyritty painottamaan vanhusten oikeuksien ja kohtelun valvontaa. Vanhusten oikeuksien toteutumista seurataan kaikessa toiminnassa, kuten poliisi, ulosotto, vankilat, verotus ja edunvalvonta. Esimerkiksi vuonna 2017 ratkaistiin 30 kantelua, jotka koskivat omaishoitoa, kotihoitoa, palveluasumista ja asiakasmaksuja, sekä tehtiin yhdeksän ennalta ilmoittamatonta tarkastusta ympärivuorokautista hoivaa tarjoaviin asumispalveluyksiköihin ja laitoksiin. Painopiste oli kohteissa, joissa asui muistisairaita vanhuksia. Tarkastuksilla pyritään kattamaan eri suuruisia kuntia ja eri tavoin organisoituja palveluja. Vanhukset ja heidän omaisensa kantelevat kuitenkin vähän, minkä vuoksi valvonnan on oltava oma-aloitteista ja ennakoivaa. Laillisuusvalvonnan tehostamiseksi oikeusasiamiehen omien aloitteiden ja tarkastusten määrää tulee näin ollen lisätä.

Valiokunta lisää momentille 250 000 euroa käytettäväksi ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 6 455 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu vanhusten oikeuksien valvonnan voimavarojen lisäämisestä.


2019 I lisätalousarvio 350 000
2019 talousarvio 6 455 000
2018 talousarvio 6 061 000
2017 tilinpäätös 5 969 171

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa.