Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 248 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) yhteisrahoitteisten projektien omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla tukea elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea kustannustehokasta yhteiskuntasuunnittelua. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa.

GTK edistää investointeja ja elinkeinotoimintaa osana kestävän kehityksen taloutta. Uusilla innovaatioilla ja geotiedon hyödynnettävyydellä lisätään kustannustehokkuutta ja vahvistetaan elinkeinopolitiikassa määriteltyjä tavoitteita.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:

Vaikuttavuus
  • — Mineraalitalous luo kestävää kasvua: mineraalisten raaka-aineiden hyödyntämisen ja jatkojalostuksen kautta syntyy ratkaisuja kehittyviin materiaalitarpeisiin
  • — Uusia luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä edistäviä cleantech-ratkaisuja syntyy
  • — Geologia yhdyskuntien kestävän rakentamisen tehostajana: geologisen tiedon hyödyntäminen alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa sekä niihin liittyvissä ympäristökysymyksissä parantuvat.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Tulosalueiden osuus kustannuksista (%)      
— mineraalivarat ja raaka-ainehuolto 54,5 56 56
— energiahuolto ja ympäristö 21,8 22 22
— maankäyttö ja rakentaminen 23,7 22 22
Yhteisrahoitteinen toiminta      
— kustannusvastaavuus (%) 68,9 50 50
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) 31,0 20 20
— hankkeiden lukumäärä (kpl) 136 95 95
Maksullinen toiminta      
— tulot (milj. euroa) 7,2 7,8 7,8
— ylijäämä (1 000 euroa) 106 550 550
— ylijäämä (% tuotoista) 1,5 7 7
— htv-kertymät 48,0 60 50
Henkilötyövuosien kehitys 425 400 400
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,65 3,70 3,75
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Investointikynnyksen madaltamisen ja elinkeinotoiminnan edellytysten edistämiseksi GTK kasvattaa mineraaliraaka-aineisiin, turpeeseen, geoenergiaan ja pohjavesivaroihin liittyvä tietoa
  • — GTK palvelutarjoajana ja tutkimuskumppanina lisää yhteistyötään yritysten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa erityisesti cleantech-alaan, mineraalitalouteen, digitalisaatioon sekä yhdyskuntarakentamiseen liittyvän toiminnan volyymin kasvun kautta
  • — Strateginen tutkimus ja verkostoituminen vahvistavat GTK:n kyvykkyyttä asiakasratkaisujen tuottajana yhteistyökumppanina
  • — Digitalisaation mahdollisuudet ja systeemiset hyödyt sovelletaan viraston kaikkiin prosesseihin, innovatiivisiin tietopääoman kasvattamisen toimintamalleihin ja asiakasratkaisuihin
  • — Geologisen tietovarannon kasvu ja käytettävyyden parantaminen tuovat systeemisiä hyötyjä, uusia tiedon käyttötapoja ja ne vastaavat asiakkaiden muuttuviin tietotarpeisiin
  • — Laadunhallinta varmistaa asiakastyytyväisyyden. GTK:n yritysasiakkuuksien ja -kumppanuuksien määrä on kasvanut ja asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio

2019
esitys
       
Bruttomenot 44 135 41 714 44 248
Bruttotulot 13 861 11 000 12 000
Nettomenot 30 274 30 714 32 248
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 126    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 409    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio

2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 145 7 800 7 800
— muut tuotot 80 - -
Tuotot yhteensä 7 225 7 800 7 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 133 5 550 5 550
— osuus yhteiskustannuksista 1 986 1 700 1 700
Kustannukset yhteensä 7 119 7 250 7 250
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 106 550 550
Kustannusvastaavuus, % 101 108 108

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio

2019
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 3 807 1 550 2 200
— EU:lta saatava rahoitus 1 094 400 700
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 1 499 1 250 1 300
Tuotot yhteensä 6 400 3 200 4 200
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 9 287 6 400 8 400
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -2 887 -3 200 -4 200
Omarahoitusosuus, % 31 50 50

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Akkumineraalivarantojen ja -potentiaalin selvittäminen 1 000
Eläkemaksurakenteen muutos 195
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -16
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -8
Palkkausten tarkistukset 753
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -7
Toimintamenojen tuottavuussäästö -164
Toimintamenosäästö (HO 2015) -200
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -195
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -67
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 245
Vuokramenojen indeksikorotus 21
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -23
Yhteensä 1 534

2019 talousarvio 32 248 000
2018 I lisätalousarvio 228 000
2018 talousarvio 30 714 000
2017 tilinpäätös 31 557 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 248 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) yhteisrahoitteisten projektien omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.