Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
         10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
         20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
              01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
              30. Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen
              52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen
              55. Avustukset korjaustoimintaan
              60. Siirto valtion asuntorahastoon
              64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 15 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain (1087/2016) mukaisiin avustuksiin.

Selvitysosa: Avustuksia myönnetään iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen, hissien jälkiasentamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen asuinrakennuksissa. Asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain mukaisiin avustuksiin kohdennetaan varoja myös Valtion asuntorahaston varoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK)-1 000
Yhteensä-1 000

2019 talousarvio15 500 000
2018 talousarvio16 500 000
2017 tilinpäätös20 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Momentille esitetään 15,5 milj. euroa. Asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain (1087/2016) mukaisia avustuksia saa myöntää yhteensä 35,5 milj. euroa, josta 20 milj. euroa voidaan maksaa valtion asuntorahastosta (mom. 35.20.60). Kuluvana vuonna korjausavustuksiin on käytettävissä yhteensä 24,17 milj. euroa.

Pääosa korjausavustuksista myönnetään uusien hissien rakentamiseen. Vuodesta 2018 alkaen avustusta on voinut saada myös hissien korjaamiseen esteettömiksi. Valtiovarainvaliokunnan linjaama muutos on kuitenkin toteutettu liian rajoitetusti, ja valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että avustusta suunnataan toteutettua laajemmin vanhojen hissien korjaamiseen ja muuttamiseen esteettömiksi. Tämä edistää ikääntyvän ja liikuntarajoitteisen väestön kotona asumista. Olemassa olevassa rakennuskannassa on esimerkiksi paljon 60- ja 70-luvuilla rakennettuja taloja, joiden hissikuiluihin on kohtuullisilla kuluilla mahdollista asentaa uusi entistä tilavampi hissikori.

Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että korjausavustushakemukset ovat vähentyneet vuodesta 2017 alkaen, minkä vuoksi vuoden 2018 toisessa lisätalousarviossa avustusten määrää vähennettiin 12,33 milj. eurolla. Tämä johtuu osittain siitä, että useat taloyhtiöt joutuivat tekemään uudet päätökset korjauksen toteuttamisesta, koska hissiavustuksen tukiprosentti alentui 50 prosentista 45 prosenttiin. Avustusprosentin alentamista ei sinänsä pidetä hallinnonalalla syynä kysynnän pienenemiseen, vaan siitä johtuvaa taloyhtiöiden päätöksentekoa. Myös ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden korjausavustusten hakeminen on vähentynyt, ja niiden käyttöä on pyritty edistämään mm. korottamalla avustusten tulorajoja ja avustusprosenttia, sekä viestinnällisillä toimenpiteillä.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tarve korjausavustuksille on kuitenkin hakemusten vähentymisestä huolimatta edelleen suuri. Hakemusten käsittelyprosessi tulee siten saada ARA:ssa kuntoon ja jatkaa tehostettua viestintää avustusten hakemiseen liittyen.

Valiokunta edellyttää lisäksi, että maaliskuun 2019 loppuun mennessä selvitetään hissikorjausten avustusprosentin korottamismahdollisuus väestöltään vähenevillä alueilla. Korjausten on oltava kannattavia suhteessa asunnon arvoon, mikä hillitsee osaltaan myös alueiden välistä muuttoliikettä.

Valiokunta korostaa myös, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi asuinrakennusten energiakorjaukset ja lämmitysjärjestelmien muuttaminen ilmastoystävälliseksi on välttämätöntä. Tätä muutosta ei voi jättää yksin asukkaiden vastuulle. Valiokunta katsoo, että jatkossa energia-avustukset tulisi palauttaa korjausavustusten piiriin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 15 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain (1087/2016) mukaisiin avustuksiin.