Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
              52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin
              53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan
              54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille
              55. Eräät kuntoutustoiminnan menot
              56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot
              57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan
              58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 58 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 2 momentin ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä matkakulujen maksamiseen

3) kuntoutuskustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kuntoutettavien kotona asumista tukevien palvelujen maksamiseen.

Selvitysosa: Veikkaus Oy:n tuottoihin perustuva määräraha vähentää vastaavasti määrärahan tarvetta momentilta 33.50.57.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut ja kuntoutus20 000
Tasomuutos-3 288
Yhteensä16 712

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio58 400 000
2018 talousarvio41 688 000
2017 tilinpäätös49 325 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Valiokunta on tyytyväinen, että veteraanien kuntoutustoiminnan määrärahoja lisätään ja momentin määräraha nousee 58,4 milj. euroon, mikä on noin 16,7 milj. euroa kuluvaa vuotta enemmän. Lisäksi vuoden 2018 toisessa lisätalousarviossa momentille lisättiin 19,3 milj. euroa pääosin kotona asumista tukeviin palveluihin.

Veteraanipalveluita vahvistetaan edelleen 1.11.2019 lukien, josta lähtien veteraanit saavat samat kotiin vietävät palvelut kuin sotainvalidit. (StVM 21/2018 vp — HE 207/2018 vp). Ensi vuoden määräraha on tältä osin 19,5 milj. euroa, ja se osoitetaan talousarvion uudelle momentille 33.50.58. Kaiken kaikkiaan veteraanien ja sotainvalidien tukemiseen ehdotetaan ensi vuodelle 218,7 milj. euroa, mikä on 28 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa.

On tärkeää, että veteraanien palvelut ovat parantuneet ja että nimenomaan kotiin vietäviin palveluihin on osoitettu selkeitä lisäpanostuksia, millä edistetään veteraanien kotona asumista. Myös kunnat ovat aiempaa aktiivisemmin järjestäneet veteraanipalveluja. Jotta veteraaneilla on mahdollisuus samankaltaisiin palveluihin asuinpaikasta riippumatta, on edelleen pyrittävä ohjaamaan kuntien toimintaa niin, että kaikilla veteraaneilla on yhtäläiset mahdollisuudet laadukkaisiin palveluihin. Myös tietojärjestelmiä tulee kehittää niin, että kunnilla on mahdollisuus saada alueellaan asuvien veteraanien yhteystiedot palvelujen järjestämiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 58 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 2 momentin ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä matkakulujen maksamiseen

3) kuntoutuskustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kuntoutettavien kotona asumista tukevien palvelujen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 13 238 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu veteraanien kuntoutuksesta ja veteraanien kotona asumista tukevista palveluista.


2019 IV lisätalousarvio13 238 000
2019 talousarvio58 400 000
2018 tilinpäätös60 970 000
2017 tilinpäätös49 325 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 13 238 000 euroa.