Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
              01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
              03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
              05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
              (31.) Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
              50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. Palkkaturva
              53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset
              95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 943 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

Selvitysosa: Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuoden 2019 alusta lukien.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta, minkä mukaisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) hallinta siirtyy Patentti- ja rekisterihallitukselle vuoden 2019 alusta.

Momentilta maksetaan 730 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 260 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Patentti- ja rekisterihallitukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:

Vaikuttavuus
  • — PRH:n rekisterien tiedot ovat tehokkaasti yhteiskunnan käytössä ja viraston palvelut tukevat innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Työn tuottavuus (tuottavuuden muutos, %)5,8> 1,0> 1,0
Taloudellisuus (yksikkökustannusten muutos, %)-6,9< 2,0< 2,0
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyys (1—5)3,9> 4,0> 4,0
Sähköinen asiointi   
— Patenttihakemukset (%)95,7> 92> 92
— Tavaramerkkihakemukset (%)85,5> 90> 90
— Kaupparekisteri-ilmoitukset (%)51,2> 60> 65
— Yhdistysrekisteri-ilmoitukset (%)81,5> 83> 80
Keskimääräiset käsittelyajat   
— Kansalliset patenttihakemukset (v)2,5< 2,4< 2,4
— PCT-tutkimukset määräajassa (%)89,3> 90> 90
— Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk)2,6< 3,0< 2,5
— Sähköiset kaupparekisteri-ilmoitukset (pv)1,9< 2< 2
— Yhdistysrekisteri-ilmoitus (pv)4< 5< 5
Henkilötyövuosien kehitys393397390
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,83,73,8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot51 15746 000 46 000
— muut tuotot 379--
Tuotot yhteensä51 53646 00046 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset41 88745 74744 443
— osuus yhteiskustannuksista9 3989 5009 500
Kustannukset yhteensä51 28555 24753 943
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)251-9 247-7 943
Kustannusvastaavuus, %1008385

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot48 47155 24753 943
Bruttotulot51 53646 00046 000
Nettomenot-3 0659 2477 943
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 435  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle11 946  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Edunsaajarekisterin perustaminen-1 000
JHTT-valvonnan kattaminen palvelumaksuilla-145
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) -950
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) (siirto momentilta 28.10.01)1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-14
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-7
Toimintamenojen tuottavuussäästö-10
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-178
Vuokramenojen indeksikorotus5
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-5
Yhteensä-1 304

2019 talousarvio7 943 000
2018 talousarvio9 247 000
2017 tilinpäätös2 445 896

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 943 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentilta vähennetään 2 700 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu EU:n yhtenäispatenttijärjestelmän voimaantulon siirtymisestä vuoteen 2020.


2019 IV lisätalousarvio-2 700 000
2019 talousarvio7 943 000
2018 tilinpäätös-1 564 661
2017 tilinpäätös2 445 896

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentilta vähennetään 2 700 000 euroa.