Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. Palkkaturva
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 548 000 euroa.

Selvitysosa:Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Kuluttajavastuualueen ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttajaneuvonta siirtyy vuoden 2019 alusta lähtien viraston tehtäväksi. Lisäksi virasto vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan ja hoitaa sille kuuluvat kansainväliset tehtävät.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain, valmiuslain ja kuluttajariitalautakunnasta annetun lain muuttamisesta, jolla siirretään kuluttajaneuvonta vuoden 2019 alusta lähtien maistraateilta viraston tehtäväksi.

Virasto luo edellytyksiä talouskasvulle sekä uudelle ja terveelle yritystoiminnalle. Taloudellinen kilpailu ohjaa talouden uudistumista ja luo kannusteita innovointiin ja investointeihin. Kuluttajien luottamus toimintaympäristöön ja toimijoihin markkinoilla luovat edellytyksiä yksityisen kysynnän kasvulle. Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toimin, yhdessä muiden viranomaisten kanssa, viedään tilaa harmaalta taloudelta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:

Vaikuttavuus

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Suomen kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti paranee      
— Kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti/ Suomen sijoitus suhteessa muihin maihin 97/137 50/140 50/140
Suomalaisten luottamus digitalisoituviin markkinoihin lisääntyy      
— EU-sisämarkkinoiden verkkokauppaan luottavien suomalaisten osuus (%) 43 60 60

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen      
— Sidosryhmien arvio (asteikko 1—5) 3,6 > 4,0 > 4,0
Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymisestä aiheutuvia kilpailuongelmia      
— Sidosryhmien arvio (asteikko 1—5) 3,6 > 3,7 > 3,7
Kuluttaja-asiamiehen toimenpitein elinkeinoharjoittajat muuttavat toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi      
— Tapaukset, joissa yritys on muuttanut toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi (kpl) 93 130 130
Kuluttajaneuvonta      
— Valtakunnalliseen puhelinneuvontaan soittaneista asiakkaista on palveltu vähintään (%)1) 80,2 90 90
Henkilötyövuosien kehitys 134,6 145 203
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,6 > 3,6 > 3,7

1) Kuluttajaneuvonta siirtyy maistraateista Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtäväksi 1.1.2019.

Henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen toimialoittain

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Markkinoiden toimivuuden edistäminen 26,9 25,5 25,5
Kilpailuvalvonta 59,2 67,0 67,0
Kuluttaja-asiamiehen valvonta ja muu kuluttajansuoja 32,9 35,5 35,5
Kuluttajaneuvonta - - 58,0
Hallintopalvelut 15,6 17,0 17,0
Yhteensä 134,6 145 203

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio

2019
esitys
       
Bruttomenot 11 026 11 748 15 908
Bruttotulot 736 560 360
Nettomenot 10 290 11 188 15 548
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 649    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 978    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuluttajaneuvonta (58 htv) (siirto momentilta 28.40.02) 3 700
Talous- ja velkaneuvonnan ohjaustehtävä (-1 htv) (siirto momentille 25.01.01) -62
Uusi palkkausjärjestelmä 18
Valmismatkaliikkeiden valvonta 390
Eläkemaksurakenteen muutos 42
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Palkkausten tarkistukset 309
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -3
Toimintamenojen tuottavuussäästö -50
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -39
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -27
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 89
Vuokramenojen indeksikorotus 9
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -11
Yhteensä 4 360

2019 talousarvio 15 548 000
2018 I lisätalousarvio 92 000
2018 talousarvio 11 188 000
2017 tilinpäätös 10 619 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 548 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Perustelujen muutos aiheutuu kuluttajaneuvonnan tehtävien siirrosta momentilta 28.40.02.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 15 548 000
2018 II lisätalousarvio 14 000
2018 I lisätalousarvio 92 000
2018 talousarvio 11 188 000
2017 tilinpäätös 10 619 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentilta vähennetään 280 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen liittyneiden yrityskauppavalvonnan ja markkinoiden toimivuuden edistämisen lisätehtävien poistumisesta uudistuksen rauettua.


2019 IV lisätalousarvio -280 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 15 548 000
2018 tilinpäätös 11 294 000
2017 tilinpäätös 10 619 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentilta vähennetään 280 000 euroa.