Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
              (20.) Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen
              22. Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen
              30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen
              31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki
              32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 8 490 577 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 10 000 000 euroa valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen

4) enintään 10 000 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

5) enintään 3 000 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Laskennalliset kustannukset25 893 324
— ikärakenne18 056 662
— sairastavuus6 215 600
— työttömyys484 218
— kaksikielisyys97 002
— vieraskielisyys655 836
— asukastiheys190 686
— saaristoisuus14 050
— saaristo-osakunta9 560
— koulutustausta169 710
  
Kuntien rahoitusosuus19 323 748
Valtionosuus6 569 576
  
Lisäosat327 444
  
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus751 756
  
Valtionosuuden harkinnanvarainen korotus10 000
  
V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus2 113
  
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvausten siirtymäjärjestely220
  
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa)4 463
  
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero5 724
  
Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset819 281
Yhteensä8 490 577

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,37. Valtionosuuksien määräytymisen perusteena oleva vuodenvaihteen 2017/2018 asukasluku on 5 483 641.

Määrärahan mitoitukseen liittyvät hallituksen esitykset ja muut muutokset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) muuttamisesta siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti muuttuu 25,34 prosentista 25,37 prosenttiin vuonna 2019. Muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 0,03 prosenttiyksikköä liittyen uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtionosuusprosentti on 100.

Hallitusohjelman mukaisesti peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta. Indeksin jäädyttäminen toteutetaan niin, että laskennallisiin kustannuksiin tehdään 1,3 prosentin indeksikorotus, mutta siitä aiheutuva 91 471 000 euron valtionosuuden lisäys vähennetään lopullisesta valtionosuudesta.

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus alentaa peruspalvelujen valtionosuutta 213 363 000 euroa.

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, laskentaperusteet (1 000 euroa)

  
PerushintaLaskennallinen kustannus
Ikärakenteen mukaan 
— 0—5-vuotiaat (8 172,48 euroa/as)2 760 460
— 6-vuotiaat (8 677,23 euroa/as)532 018
— 7—12-vuotiaat (7 277,40 euroa/as)2 677 814
— 13—15-vuotiaat (12 502,85 euroa/as)2 203 102
— 16—18-vuotiaat (3 996,52 euroa/as)709 522
— 19—64-vuotiaat (993,59 euroa/as)3 169 485
— 65—74-vuotiaat (1 983,49 euroa/as)1 336 544
— 75—84-vuotiaat (5 481,29 euroa/as)1 938 767
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (18 771,66 euroa/as)2 728 950
Sairastavuuden mukaan (1 133,37 euroa/as)6 215 600
Työttömyyden mukaan (88,08 euroa/as)484 218
Kaksikielisyyden mukaan (271,55 euroa/as)97 002
Vieraskielisyyden mukaan (1 907,37 euroa/as)655 836
Asukastiheyden mukaan (38,36 euroa/as)190 686
Saaristoisuuden mukaan (373,75 euroa/as)14 050
Saaristo-osakunta aseman mukaan (273,41 euroa/as)9 560
Koulutustaustan mukaan (389,91 euroa/as)169 710
Yhteensä25 893 324

Kuntien rahoitusosuus

  
Asukasluku5 483 641
Rahoitusosuus, euroa/as3 523,89
Rahoitusosuus, 1 000 euroa19 323 748

Syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat (1 000 euroa)

  
Perushinta 
Syrjäisyyden mukaan (210,85 euroa/as)119 498
Työpaikkaomavaraisuuden mukaan (63,99 euroa/as)204 380
Saamelaisten kotiseutualueen kunnan mukaan (2 678,06 euroa/as)3 566
Yhteensä327 444

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (1 000 euroa)

LisäyksetVähennyksetNetto
   
1 402 800-651 044751 756

V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus (1 000 euroa)

LisäyksetVähennyksetNetto
   
2 11302 113
   
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvauksen siirtymäjärjestely 220

Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (1 000 euroa)

  
Valtionosuuden vähennykset 
— vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos-1 314
— verotulotasauksen muutoksen neutralisointi-67 778
— aloittavien koulujen rahoitukseen liittyvä vähennys-164
— siirto momentille 29.01.02 Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköiseen käsittelyjärjestelmään-250
— siirto momentille 29.01.02 opiskelijavalintapalveluihin-1 547
— järjestelmämuutoksen kustannusneutraalisuuteen liittyvä vähennys-2 113
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2016-34 596
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2018-42 280
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2019-91 471
— kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuesta, vuoden 2017 toteutuma-349 332
— kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuesta, vuoden 2017 talousarvion ennakkotiedon korjaus-18 485
— valtionosuusuudistukseen liittyvä yksityisten opetuksenjärjestäjien kotikuntakorvausten tasausjärjestelmän rahoitus-220
— kilpailukykysopimukseen liittyvä vähennys-497 332
— lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitus-22 483
— siirto momentille 28.90.32 kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään-30 000
— kuntien harkinnanvarainen valtionosuuden korotus-10 000
— pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvä vähennys-20 900
Vähennykset yhteensä-1 190 265
  
Valtionosuuden lisäykset 
— työmarkkinatukeen liittyvä korjauserä29 549
— v. 2010 järjestelmämuutoksen tasaus497
— v. 2010 verotulomenetysten kompensaatio375 000
— v. 2011 verotulomenetysten kompensaatio129 000
— v. 2012 verotulomenetysten kompensaatio299 000
— v. 2013 verotulomenetysten kompensaatio11 500
— v. 2014 verotulomenetysten kompensaatio9 500
— v. 2015 verotulomenetysten kompensaatio131 000
— v. 2016 verotulomenetysten kompensaatio262 000
— v. 2017 verotulomenetysten kompensaatio395 000
— v. 2018 verotulomenetysten kompensaatio131 000
— v. 2019 verotulomenetysten kompensaatio223 000
— maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä lisäys500
— oppilaitosten perustamiskustannusten valtionavustusten siirto10 000
— kirjastojen perustamiskustannusten valtionavustusten siirto3 000
Lisäykset yhteensä2 009 546

Muu rahoitus (1 000 euroa)

  
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset 4 463
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 5 724

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen-21 565
Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos25 199
Kilpailukykysopimuksen vaikutus valtionosuuteen-29 462
Kirjastojen perustamiskustannushankkeet-500
Kotikuntakorvausten muutos1 354
Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä (siirto momentille 28.90.32)-30 000
Lastensuojelu ja lapsiperheiden kotiapu15 000
Muut muutokset-1 996
Oppilaitosten perustamiskustannushankkeet-9 600
Perustoimeentulotuen kuntien maksuosuus (vuoden 2017 toteutuma)-18 485
Pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvän vähennyksen pieneneminen3 200
Säästö omais- ja perhehoidon kehittämisen johdosta-6 343
Todennetun osaamisen rekisterin ylläpito (siirto momentille 29.01.02)-100
Valtion- ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus-213 363
Vanhuspalvelujen laatusuositusten tarkistamien-4 313
Vanhusten kotihoito ja veteraanien kotiinvietävät palvelut1 000
Verotulomenetysten kompensaatio223 000
Vuoden 2017 talousarvion kuntien perustoimeentulotuen rahoitusosuuden korjaus-18 485
Yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien määrän suhteen muutos varhaiskasvatuksessa-634
Yhteensä-86 093

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio8 490 577 000
2018 talousarvio8 576 670 000
2017 tilinpäätös8 605 673 665

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 8 491 577 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 8 490 577 000 euroon nähden johtuu vuoden 2019 kuntien verotulomenetysten kompensaation tarkentumisesta talousarvioesityksen 223 000 000 eurosta 224 000 000 euroon.


2019 talousarvio8 491 577 000
2018 talousarvio8 576 670 000
2017 tilinpäätös8 605 673 665

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 8 491 577 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 10 000 000 euroa valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen

4) enintään 10 000 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

5) enintään 3 000 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 28/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 237 000 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) muuttamisesta siten, että laissa vuodelle 2020 oleva kilpailukykysopimuksen toteuttamiseen liittyvä kompensaatio aikaistetaan vuodelle 2019.

Kilpailukykysopimukseen liittyen on vuosina 2017—2019 leikattu lomarahoja 30 prosentilla. Lomarahojen leikkausta vastaava vähennys on tehty kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen. Jotta vältetään lomarahojen leikkausta vastaavan valtionosuuden vähennyksen tekeminen toiseen kertaan vuosien 2019—2022 kustannustenjaon tarkistusten yhteydessä, kompensoidaan kunnille kertaluonteisesti 237 000 000 euroa vuonna 2019.


2019 III lisätalousarvio237 000 000
2019 talousarvio8 491 577 000
2018 tilinpäätös8 575 483 792
2017 tilinpäätös8 605 673 665

 

Eduskunnan kirjelmä EK 11/2019 vp (25.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 237 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 4 100 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 340 000 euroa liittyen valtionosuuden laskennassa käytettävien määräytymistekijöiden muutokseen ja 1 860 000 euroa liittyen kotikuntakorvausten muutoksiin sekä vähennyksenä 100 000 euroa liittyen aloittavien koulujen rahoitukseen liittyvään vähennykseen.


2019 IV lisätalousarvio4 100 000
2019 III lisätalousarvio237 000 000
2019 talousarvio8 491 577 000
2018 tilinpäätös8 575 483 792
2017 tilinpäätös8 605 673 665

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 4 100 000 euroa.