Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

88. Senaatti-kiinteistötPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2019 enintään 240 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 230 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin perusparannus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2019 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 80 milj. euroa.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan (sisältäen palvelut) tulostavoitteeksi 55 milj. euroa vuodelle 2019.

Vuonna 2019 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 111,2 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2018 voiton tuloutuksena. Vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 24,9 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 85 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 1,3 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 80 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöjen maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisestakin markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-kiinteistöjen ulkopuolisia epävarmuustekijöitä.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2019 (milj. euroa)

   
Perusparannukset ja -korjaukset 170
Uudisrakennusinvestoinnit 70
Yhteensä 240

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

  2017 toteutuma
liikelaitos
konserni 2018
ennakoitu
liikelaitos
konserni 2019
arvio
liikelaitos
konserni
             
Liikevaihto, milj. € 621 625 624 627 642 646
— Vuokraus 602 606 605 609 623 627
— Palvelut 18 18 19 19 19 19
Liiketoiminnan muut tuotot 101 101 48 48 33 33
Vuokraustoiminnan käyttökate, milj. € 326   295   294  
— % liikevaihdosta 52   47   46  
Poistot (sis. arvonalentumiset) 222   210   214  
Liikevoitto, milj. € 186 182 108 104 104 100
— % liikevaihdosta 30 29 17 17 16 16
Tilikauden tulos, milj. € 157 162 85 90 80 84
— % liikevaihdosta 25 26 14 14 12 13
Taseen loppusumma 4 509 4 553 4 489 4 533 4 469 4 513
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 125   135   85  
Investoinnit, milj. € 238   250   240  
Investoinnit % liikevaihdosta 38   40   37  
Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta 4,3 4,2 2,6 2,5 2,5 2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminta 2,4   2,0   1,9  
Oman pääoman tuotto, % 5,4 5,5 2,9 3,0 2,8 2,9
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta in-house 2,1   1,5   1,5  
Omavaraisuusaste, % 65 65 65 64 65 64
Henkilöstömäärä 348 350 356 356 362 362

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

  2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
arvio
       
Tuloutus tulomomenteille      
12.28.99 Takausmaksut 3,0 1,7 1,3
13.01.04 Korot valtion lainoista 9,1 6,4 5,4
13.05.01 Voiton tuloutus 125,0 135,0 85,0
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 68,3 21,0 19,5
Yhteensä 205,4 164,1 111,2

2019 talousarvio
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio
2017 tilinpäätös

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2019 enintään 290 milj. euroa.

4. Valtuudet
 • — Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan YIT Rakennus Oy:lle, YIT Rakennus Oy:lle perustettavan, perustettavien yhtiöiden lukuun, YIT Rakennus Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai yhtiöille, tai joillekin edellä mainituista yhdessä edellä mainittujen kanssa Helsingin kaupungissa Pasilan kaupunginosassa sijaitsevasta kiinteistöstä 91-432-1-23 noin 6 367 m2 määräalan ja kiinteistöstä 91-410-1-4 noin 5 m2 määräalan vähintään yhteensä 24 772 111 euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin
 • — Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan merkitsemään täysin omistamansa tytäryhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä maksamalla osakkeiden merkintähinta tai osakepääoman korotus kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella, joka muodostuu valtion asema-alueille sijoittuvasta kiinteistövarallisuudesta ja kiinteistövarallisuuteen välittömästi liittyvästä mahdollisesta muusta omaisuudesta, yhteensä käyvältä arvoltaan enintään 100 milj. euroa ja Senaatti-kiinteistöjen muutoin tarkemmin hyväksymin ja päättämin ehdoin.
 • — Jos VR-Yhtymä Oy tai sen konserniin kuuluva yhteisö luovuttaa valtiolle yhtymän tai sen tytäryhteisön asemaseutujen kiinteistövarallisuutta tai siihen liittyviä oikeuksia, mainittua omaisuutta voidaan luovuttaa Senaatti-kiinteistöjen hallintaan enintään 50 milj. euron arvosta. Omaisuus merkitään Senaatti-kiinteistöille lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi.

Selvitysosa:Päätösosan kohdan 2. Investoinnit kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kohdan 2. Investoinnit ensimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen.

Päätösosan kohta 4. Valtuudet lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kohdaksi 4. Valtuudet.


2019 talousarvio
2018 II lisätalousarvio
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio
2017 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2019 enintään 290 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 230 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin perusparannus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2019 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 80 milj. euroa.

4. Valtuudet
 • — Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan YIT Rakennus Oy:lle, YIT Rakennus Oy:lle perustettavan, perustettavien yhtiöiden lukuun, YIT Rakennus Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai yhtiöille, tai joillekin edellä mainituista yhdessä edellä mainittujen kanssa Helsingin kaupungissa Pasilan kaupunginosassa sijaitsevasta kiinteistöstä 91-432-1-23 noin 6 367 m2 määräalan ja kiinteistöstä 91-410-1-4 noin 5 m2 määräalan vähintään yhteensä 24 772 111 euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin
 • — Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan merkitsemään täysin omistamansa tytäryhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä maksamalla osakkeiden merkintähinta tai osakepääoman korotus kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella, joka muodostuu valtion asema-alueille sijoittuvasta kiinteistövarallisuudesta ja kiinteistövarallisuuteen välittömästi liittyvästä mahdollisesta muusta omaisuudesta, yhteensä käyvältä arvoltaan enintään 100 milj. euroa ja Senaatti-kiinteistöjen muutoin tarkemmin hyväksymin ja päättämin ehdoin.
 • — Jos VR-Yhtymä Oy tai sen konserniin kuuluva yhteisö luovuttaa valtiolle yhtymän tai sen tytäryhteisön asemaseutujen kiinteistövarallisuutta tai siihen liittyviä oikeuksia, mainittua omaisuutta voidaan luovuttaa Senaatti-kiinteistöjen hallintaan enintään 50 milj. euron arvosta. Omaisuus merkitään Senaatti-kiinteistöille lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

2. Investoinnit

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2019 enintään 300 milj. euroa.

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan

 • — Peab Oy:lle omaan tai yksin tai yhdessä perustettavan/perustettavien yhtiöiden lukuun tai Peab Oy:n jo olemassa olevalle tytäryhtiölle Vantaan kaupungin korttelissa 61209 sijaitsevasta kiinteistöstä 92-61-209-1 muodostettavat tontit yhteensä noin 10 350 m2 vähintään vapaarahoitteisen vuokra- ja omistusasuntotuotannon osalta 886,733 €/kem2 hinnalla, liikerakennusoikeuden osalta vähintään 200 €/kem2 hinnalla ja päiväkotirakennusoikeuden osalta vähintään 200 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin
 • — A-Kruunu Oy:lle omaan tai yksin tai yhdessä perustettavan/perustettavien yhtiöiden lukuun tai A-Kruunu Oy:n jo olemassa olevalle tytäryhtiölle Vantaan kaupungin korttelissa 61209 sijaitsevasta kiinteistöstä 92-61-209-1 muodostettavat tontit yhteensä noin 3 700 m2 vähintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n määräämällä hinnalla, mutta kuitenkin vähintään 390 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.

Selvitysosa: Senaatin investointivaltuudesta (290 milj. euroa) säästyy ainakin 15 milj. euroa, koska asemanseutujen kiinteistöjärjestelyihin liittyvät tarpeet jäävät aiemmin oletettua vähäisemmiksi. Toisaalta investointivaltuuden korotukseen 25 milj. eurolla on painetta liittyen välittömiin sisäolosuhdelähtöisiin investointeihin sekä usean keskeisen pitkään siirtyneen investointihankkeen toteuttamiseen. Investointivaltuuden tasoksi ehdotetaan siten 300 milj. euroa.

Myyntivaltuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Vantaan kaupungissa, Tikkurilan kaupunginosassa.

Avoimeen kilpailumenettelyyn perustuneessa myyntiprosessissa ja vapaarahoitteiseen vuokra- tai omistusasuntotuotantoon, kivijalan liiketilarakennusoikeuteen sekä päiväkodin rakennusoikeuteen kaavoitettavasta kiinteistövarallisuudesta saatu ja hyväksytyksi tullut tarjous on ollut vapaarahoitteinen vuokra- ja omistusasuntotuotanto 886,733 €/kem2, liikerakennusoikeus 200 €/kem2, päiväkodin rakennusoikeus 200 €/kem2. Kerrosalahinnat vastaavaa omaisuuden käypää arvoa.

Lisäksi kortteliin on osoitettu valtion korkotuettu vuokra-asuntohanke, jonka toteuttaa valtion omistama erityisyhtiö A-Kruunu Oy. Valtion korkotuetun asuntotuotannon neliöhinnan päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja sen osalta rakennusoikeus myydään ARA:n vahvistamalla hintatasolla, mutta kuitenkin vähintään 390 €/kem2 hinnalla.

Lopullinen kerrosala, tonttien pinta-alat ja sijainnit tarkentuvat uuden kaavan vahvistuttua. Tämän hetkisen viitesuunnitelman mukaisesti laskettuna Senaatti-kiinteistöt myy Peab Oy:lle vapaarahoitteista vuokra- tai omistusasumista, liikerakennusoikeutta ja päiväkodin rakennusoikeutta kauppahinnalla yhteensä noin 16,5 milj. euroa. A-Kruunu Oy:lle Senaatti- kiinteistöt myy arviolta rakennusoikeutta kauppahinnalla yhteensä noin 3,0 milj. euroa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio
2018 II lisätalousarvio
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio
2017 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

2. Investoinnit

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2019 enintään 300 milj. euroa.

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan

 • — Peab Oy:lle omaan tai yksin tai yhdessä perustettavan/perustettavien yhtiöiden lukuun tai Peab Oy:n jo olemassa olevalle tytäryhtiölle Vantaan kaupungin korttelissa 61209 sijaitsevasta kiinteistöstä 92-61-209-1 muodostettavat tontit yhteensä noin 10 350 m2 vähintään vapaarahoitteisen vuokra- ja omistusasuntotuotannon osalta 886,733 €/kem2 hinnalla, liikerakennusoikeuden osalta vähintään 200 €/kem2 hinnalla ja päiväkotirakennusoikeuden osalta vähintään 200 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin
 • — A-Kruunu Oy:lle omaan tai yksin tai yhdessä perustettavan/perustettavien yhtiöiden lukuun tai A-Kruunu Oy:n jo olemassa olevalle tytäryhtiölle Vantaan kaupungin korttelissa 61209 sijaitsevasta kiinteistöstä 92-61-209-1 muodostettavat tontit yhteensä noin 3 700 m2 vähintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n määräämällä hinnalla, mutta kuitenkin vähintään 390 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan

 • — Jokioisten kunnassa sijaitsevaa valtion kiinteistövarallisuutta, joka muodostuu kiinteistöistä 169-402-4-0, 169-411-1-1, 169-402-2-4 ja 169-402-1-105 ja yhteensä noin 138 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-402-1-154, noin 3,2 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-402-1-89, noin 23,4 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-407-2-50, noin 7,8 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-404-1-496 sekä noin 4,2 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-408-1-1445 sekä näillä sijaitsevista rakennuksista
 • — Skanska CDF Oy:lle tai sen konserniyhtiölle tai sen täysin omistamalle tytäryhtiölle yksin tai yhdessä taikka näiden perustettavan/perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin korttelissa 17106 sijaitsevasta kiinteistöstä 91-410-1-4 noin 6 290 m2 määräalan, kiinteistöstä 91-432-1-23 noin 2 600 m2 määräalan ja kiinteistöstä 91-436-3-9 noin 210 m2 määräalan muodostettavat tontit vähintään 34 milj. euron hinnalla.

Selvitysosa:Ensimmäisen valtuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Jokioisten kunnassa, Kanta-Hämeen maakunnassa. Kyseessä on ns. Jokioisten kartanon rakennuskanta ja niiden yhteydessä olevien pelto- ja metsäalueiden luovutus. Kokonaisuus muodostuu yhteensä noin 186 hehtaarin suuruisista maa-alueista ja joilla on yhteensä yli 60 rakennusta (yhteensä noin 56 800 brm2). Omaisuuserä on tällä hetkellä Senaatti-kiinteistöjen, valtiovarainministeriön ja Metsähallituksen omistajahallinnassa, mutta se on tarkoitus keskittää Senaatti-kiinteistöille. Ympäristöministeriö on 29.6.2017 lausunnossaan todennut, että kohteella on oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuuta annetun lain (973/2002) 4 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisia huomattavia kulttuurihistoriallisia arvoja. Tästä syystä kohteen luovuttamiseen tarvitaan eduskunnan suostumus myynnin aloittamiseksi.

Toisen valtuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Helsingin kaupungissa, Keski-Pasilan kaupunginosassa. Avoimeen tarjousmenettelyyn perustuneessa myyntiprosessissa keskustatoimintojen tuotantoon tarkoitetusta kiinteistövarallisuudesta saatu korkein ja hyväksytyksi tullut tarjous on ollut yhteensä noin 37 milj. euroa muodostuen alueen rakennusoikeuksien perusteella. Hinta vastaa omaisuuden käypää arvoa. Alueen tuetun asuntotuotannon lopullisesta määrästä ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymästä enimmäiskerrosalahinnasta riippuen lopullinen kauppahinta voi tarkentua tarjoustasoa alemmas ollen kuitenkin kaikissa tilanteissa vähintään valtuudessa esitetty 34 milj. euroa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 IV lisätalousarvio
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio
2018 tilinpäätös
2017 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan

 • — Jokioisten kunnassa sijaitsevaa valtion kiinteistövarallisuutta, joka muodostuu kiinteistöistä 169-402-4-0, 169-411-1-1, 169-402-2-4 ja 169-402-1-105 ja yhteensä noin 138 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-402-1-154, noin 3,2 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-402-1-89, noin 23,4 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-407-2-50, noin 7,8 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-404-1-496 sekä noin 4,2 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-408-1-1445 sekä näillä sijaitsevista rakennuksista
 • — Skanska CDF Oy:lle tai sen konserniyhtiölle tai sen täysin omistamalle tytäryhtiölle yksin tai yhdessä taikka näiden perustettavan/perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin korttelissa 17106 sijaitsevasta kiinteistöstä 91-410-1-4 noin 6 290 m2 määräalan, kiinteistöstä 91-432-1-23 noin 2 600 m2 määräalan ja kiinteistöstä 91-436-3-9 noin 210 m2 määräalan muodostettavat tontit vähintään 34 milj. euron hinnalla.