Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
              01. Korkeimman oikeuden toimintamenot
              02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot
              03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
              04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot
              50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 251 008 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi rikoslain (39/1889) 17 luvun, ulkomaalaislain (301/2004) 185 §:n ja aluevalvontalain (755/2000) 44 §:n muuttamisesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan maahantulokiellon rikkomisesta lisättäväksi rikoslain 17 lukuun uusi 7 b §, jonka mukaan teosta tuomittaisiin sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Nykyisin tekoon sovelletaan lähes yksinomaan ulkomaalaisrikkomusta koskevaa ulkomaalaislain 185 §:n 1 momentin 4 kohtaa, jonka nojalla voidaan määrätä vain sakkorangaistus. Hallituksen esityksen mukaan vuosittaiset kustannusvaikutukset vuodesta 2019 alkaen olisivat oikeusministeriön hallinnonalalla yhteensä 585 000 euroa momenteilla 25.01.20, 25.10.03, 25.10.50, 25.30.01 ja 25.40.01.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksestä aiheutuu määrärahavaikutuksia momentille 28.30.03.

Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta (95/2018) ja laki ajokorttilain muuttamisesta (96/2018) tulevat voimaan 1.6.2019. Sakkomenettelyn tosiasiallinen käyttöala laajenee, kun toimivalta ajokieltoseuraamusten määräämisestä siirretään kaikilta osin poliisille. Muutos vähentää tuomioistuimiin tulevien rikosasioiden määrää.

Hovioikeuksien osalta alueellisia käsittelyaikaeroja koskevana tavoitteena on, ettei yksittäisen hovioikeuden käsittelyaika ole yli 2 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Tavoitteena on myös, että yli vuoden vireillä olleiden asioiden osuus vireillä olevista asioista on alle 6 %.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja käräjäoikeusvaiheessa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee ottaa huomioon. Hovioikeudet pyrkivät siihen, että aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden asioiden käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuukautta.

Käräjäoikeuksien pääkäsittelyssä ratkaistavien laajojen riita-asioiden osalta tavoitteena on, että asioista 35 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja enintään 35 prosentissa käsittelyaika on yli vuoden.

Rikosasioiden osalta tavoitteena on, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Lisäksi tavoitteena on, että 45 prosentissa rikosasioista käsittelyaika on enintään 2 kuukautta, ja että käsittelyaika ylittää 9 kuukautta enintään 10 prosentissa rikosasioista. Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee rikosasioissa ottaa huomioon.

Hallinto-oikeuksien osalta alueellisia käsittelyaikaeroja koskevana tavoitteena on, että kunkin hallinto-oikeuden käsittelyaika on enintään 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi.

Ulkomaalaisasiat muodostavat merkittävän osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat ulkomaalaisasioiden ryhmään. Tavoitteena on, että turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite/arvio
    
Hovioikeudet   
Ratkaistut asiat, kpl8 2698 5008 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk5,56,05,5
Taloudellisuus (€/työmäärä)1 8641 8001 800
Tuottavuus (työmäärä/htv)454545
    
Käräjäoikeudet   
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl521 942535 000550 000
— Rikosasiat51 07652 00050 000
— Laajat riita-asiat8 9729 0009 000
— Summaariset asiat375 951410 000420 000
    
Keskimääräinen käsittelyaika, kk   
— Rikosasiat4,24,04,0
— Laajat riita-asiat13,89,59,0
— Summaariset asiat2,92,82,8
— Velkajärjestelyasiat6,26,06,0
Taloudellisuus (€/työmäärä)582600600
Tuottavuus (työmäärä/htv)122120120
    
Hallinto-oikeudet   
Ratkaistut asiat, kpl22 70325 00020 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk8,18,07,0
Taloudellisuus (€/työmäärä)9851 0001 000
Tuottavuus (työmäärä/htv)777575
    
Vakuutusoikeus   
Ratkaistut asiat, kpl6 4697 0007 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk11,811,011,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia)1 2541 1001 250
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv)606865
    
Markkinaoikeus   
Ratkaistut asiat, kpl799900900
Keskimääräinen käsittelyaika, kk8,66,06,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia)4 1724 5004 200
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv)192020
    
Työtuomioistuin   
Ratkaistut asiat, kpl169150200
Keskimääräinen käsittelyaika, kk6,36,06,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia)5 2885 3005 200
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv)192020

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 44,88 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot248 784250 575252 508
Bruttotulot1 4905001 500
Nettomenot247 294250 075251 008
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta48 933  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle58 136  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Yleiset tuomioistuimet 174 644
Hallintotuomioistuimet52 274
Tietohallinto- ja muut menot24 090
Yhteensä251 008

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aineistopankkihankkeen (AIPA) istuntosali-infra-1 000
Asiamäärän vähentäminen hallinto-oikeuksissa (HO 2015)-2 550
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-3 713
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)4 533
Maahantulokiellon rikkomista koskevat jutut304
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05)70
Rangaistusmääräysten käyttöalan laajentaminen (HO 2015)-1 450
Siviilitiedustelulainsäädännön vaikutus asiamääriin400
Sotilastiedustelulainsäädännön vaikutus käräjäoikeuksien asiamääriin80
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen-4 960
Valtorin palvelumaksujen nousu1 040
Velkomusasioiden joutuisa käsittely2 000
Vesilainsäädännön mukaiset kuulemiset (siirto momentilta 28.40.01)20
Viran siirto momentilta 25.01.01 (1 htv)30
Eläkemaksurakenteen muutos1 189
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-57
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-45
Palkkausten tarkistukset6 670
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-60
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)-5
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 166
Toimintamenosäästö (HO 2015)-180
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-1 416
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-603
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen1 752
Vuokramenojen indeksikorotus228
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-178
Yhteensä933

2019 talousarvio251 008 000
2018 I lisätalousarvio1 940 000
2018 talousarvio250 075 000
2017 tilinpäätös256 497 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Määrärahaa saa käyttää myös Tuomioistuinviraston perustamisen valmistelumenoihin.

Selvitysosa: Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan neljänneksi kappaleeksi, jolloin talousarvioesityksen momentin päätösosan neljäs kappale siirtyy talousarvioesityksen momentin päätösosan viidenneksi kappaleeksi.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 136/2018 vp) Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi. Tarkoitus on, että Tuomioistuinvirasto aloittaisi toimintansa v. 2020. Tuomioistuinviraston perustamisen valmistelu on tarkoitus kuitenkin aloittaa jo vuoden 2019 aikana.


2019 talousarvio251 008 000
2018 II lisätalousarvio8 000
2018 I lisätalousarvio1 940 000
2018 talousarvio250 075 000
2017 tilinpäätös256 497 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Edellä olevaan viitaten momentille lisätään 100 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 251 108 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Määrärahaa saa käyttää myös Tuomioistuinviraston perustamisen valmistelumenoihin.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 207 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu poliisin rikostorjunnan laajenemisesta johtuvasta juttumäärän kasvusta.


2019 I lisätalousarvio207 000
2019 talousarvio251 108 000
2018 II lisätalousarvio8 000
2018 I lisätalousarvio1 940 000
2018 talousarvio250 075 000
2017 tilinpäätös256 497 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 207 000 euroa.