Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

01. FörvaltningPDF-versio

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 685 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 33 054 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 369 000 euro, varav 299 000 euro föranleds av en överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig och 70 000 euro av en överföring av en uppgift som gäller arbetskraftsutbildning till moment 29.01.01.


2018 budget 32 685 000
2017 III tilläggsb. 895 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 33 558 000
2016 bokslut 33 559 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 169 255 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 168 025 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 1 230 000 euro, varav 600 000 euro föranleds av uppgifter i anslutning till främjandet av integrationen av ensamkommande barn och unga, 170 000 euro föranleds av en överföring från moment 32.70.03 för uppdatering av webbplatsen Work in Finland och 460 000 euro föranleds av en överföring från moment 28.70.05 för betalning av eget kapital för landskapens riksomfattande servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning och IKT-servicecenter.


2018 budget 169 255 000
2017 I tilläggsb. -630 000
2017 budget 172 660 000
2016 bokslut 193 011 672

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 056 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 3 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 056 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 28.70.22 för fortsatt finansiering av projektet Tillstånd och tillsyn.

Eventuella underhållsutgifter eller övriga fasta utgifter för det projekt som finansieras med hjälp av anslaget föranleder inget behov av tilläggsanslag.


2018 budget 5 056 000
2017 III tilläggsb. 2 000 000
2017 budget 2 326 000
2016 bokslut 2 316 000

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får också användas till betalning av Geologiska forskningscentralens och Utbildningsstyrelsens utgifter som föranleds av tillväxtprogram inom ramen för Team Finland-verksamheten som främjar företagens etablering på den internationella marknaden, utländska investeringar samt turistfrämjande verksamhet i Finland.

Förklaring:Beslutsdelen fogas som femte stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande femte, sjätte och sjunde stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir det sjätte, sjunde och åttonde stycket.


2018 budget 17 651 000
2017 III tilläggsb.
2017 budget 14 143 000
2016 bokslut 13 371 000