Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 125 000 000 euro.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå ett sådant avtal om byggande av en fast förbindelse till Karlö som föranleder staten utgifter på högst 116 900 000 euro.

Dessutom bemyndigas Trafikverket att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och fullmaktspunkten i beslutsdelen ersätter fullmaktspunkten i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 123 000 000 euro som föreslås i budgetproposition föranleds av byggandet av en fast förbindelse till Karlö.

Som motivering till det nya projektet föreslås följande:

Fast förbindelse till Karlö

Målet för projektet är att säkerställa en trygg och fungerande trafikförbindelse mellan Karlö och fastlandet, att förkorta restiderna och att skapa bättre förutsättningar för att utveckla näringsverksamheten och markanvändningen på Karlö.

Genom projektet ersätts den nuvarande färjeförbindelsen till Karlö med en fast förbindelse som omfattar en väg anlagd på bank och två broar. Projektet genomförs enligt livscykelmodellen och omfattar planering, genomförande och finansiering av projektet samt skötsel och underhåll under avtalstiden. De totala kostnaderna för projektet uppgår till 116,9 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 2010:130). Förhållandet kostnad/nytta för projektet är 1,9 i enlighet med utredningsplanen. Avtalsperiodens längd har planerats till 20 år sammanlagt, inbegripet byggande och underhåll, och kostnaderna för projektet uppskattas till 116,9 miljoner euro. Investeringskostnaden för projektet är 76 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 2010:130). Projektet kan genomföras 2018—2020.

Till följd av ovannämnda ändring ändras tabellerna Projekt och Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt enligt följande:

Projekt

  Godkänt Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2018
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
             
Oavslutade livscykelprojekt            
E18 Muurla—Lojo I Tilläggsbudget för 2004 2008 700,0 369,3 42,0 288,7
E18 Forsby—Kotka Budget 2010 2014 650,0 204,8 50,0 395,2
E18 Fredrikshamn—Vaalimaa Budget 2014 2018 660,0 29,0 31,0 540,0
Oavslutade sammanlagt     2 010,0 603,1 123,0 1 223,9
             
Nytt livscykelprojekt            
Fast förbindelse till Karlö Budget 2018 2020 116,9 - 2,0 114,9
Det nya livscykelprojektet sammanlagt     116,9 - 2,0 114,9
Oavslutade livscykelprojekt och det nya livscykelprojektet sammanlagt     2 126,9 603,1 125,0 1 338,8

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021— Sammanlagt fr.o.m. 2018
           
Pågående livscykelprojekt 123 000 114 000 108 800 1 001 100 1 346 900
Nytt livscykelprojekt 2 000 4 000 4 000 106 900 116 900
Utgifter sammanlagt 125 000 118 000 112 800 1 108 000 1 463 800

2018 budget 125 000 000
2017 budget 107 000 000
2016 bokslut 109 026 000