Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 334 950 000 euro.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen:

Nya trafikledsprojekt

  Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro)
   
Ring I i Bredvik 20 000 000
Anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron 7 000 000
Rv 4 Kirri—Tikkakoski 139 000 000
Havsfarleden till Karleby 45 000 000
Havsfarleden till Nordsjö 12 500 000

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och tabellen Nya trafikledsprojekt i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter tabellen Nya trafikledsprojekt i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har projektet rv 4 Kirri—Tikkakoski fogats till tabellen Nya trafikledsprojekt.

Jämfört med det belopp på 323 700 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 11 250 000 euro, varav 5 000 000 euro är en överföring från moment 31.10.20 och 6 250 000 euro föranleds av finansieringen 2018 av projektet Kirri—Tikkakoski.

Som motivering till det nya projektet föreslås följande:

Projektet rv 4 Kirri—Tikkakoski

Vägavsnittet Kirri—Tikkakoski (ca 14, 7 km) på riksväg 4 (E75) utgör en del av riksvägsförbindelsen från huvudstadsregionen via Mellersta Finland till Norra Finland, och vägen ingår i TEN-T-stomnätet. Riksväg 4 saknar en parallell järnvägsförbindelse, och därför är den av stor betydelse för hela Finlands och det lokala näringslivets transporter och persontrafik. Jyväskyläregionen utgör ett av de tätast trafikerade avsnitten på riksfyran. I trakterna kring Jyväskylä finns logistikcentra som är viktiga för centrala Finland. Genom projektet förbättras trafiksäkerheten och görs trafiken smidigare när det gäller denna för hela landet viktiga vägförbindelse.

Förbättringen av vägen innebär färre störningar på vägavsnittet, vilket gör det lättare att utarbeta tidtabeller för transporter som är viktiga för näringslivet i hela landet. Genom projektet förbättras trafikförbindelserna avsevärt mellan Jyväskylä, flygplatsen i Tikkakoski och Äänekoski, och därigenom främjar det utvecklingen av markanvändningen i regionen. Projektet är viktigt med tanke på råvarutransporter för den kommande produktionen av bioprodukter, och projektet tjänar även de ändringsbehov som försvarsmakten har vid Tikkakoski flygplats.

Kostnadsförslaget för projektet är 139 miljoner euro.

Till följd av ovannämnda ändring ändras tabellerna Projekt och Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt enligt följande:

Projekt

  Godkänt Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2018
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
               
Oavslutade trafikledsprojekt              
Vägprojekt              
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand I Tilläggsbudget för 2014 2018 76,0   72,2 3,8 -
Rv 4 Uleåborg—Kemi Budget 2017 2021 125,0   7,0 47,5 70,5
Rv 5 S:t Michel—Juva Budget 2017 2021 121,0   5,0 42,0 74,0
Rv 12 Lahtis södra ringväg Budget 2017 2021 198,0   12,2 65,8 120,0
Rv 12 Tillola—Keltti Tilläggsbudg. 2017 2018 14,0   7,0 7,0 -
               
Banprojekt              
Mellersta Böle, spår i väster Budget 2014 2020 40,0   27,0 9,0 4,0
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen Budget 2015 2020 150,0   68,7 17,6 63,7
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors Budget 2016 2020 60,0   24,0 15,0 21,0
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen Budget 2017 2022 165,0   3,0 38,0 124,0
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen Budget 2017 2018 5,7 2,0 3,6 2,1 -
Elektrifiering av Nystadsbanan Tilläggsbudg. 2017 2021 21,0   2,0 8,0 11,0
               
Farledsprojekt              
Förflyttning av Nyslotts djupfarled Budget 2015 2018 40,0   28,0 8,0 4,0
Havsfarleden till Uleåborg Tilläggsbudg. 2017 2019 -   12,5 - -
               
Gemensamma trafikledsprojekt              
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik I tilläggsbudg. 2015/budget 2017/budget 2018 2018 173,0   143,1 29,9 -
Annan planering av utvecklingsprojekt         - 5,0 -
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt     1 188,7 2,0 415,3 298,7 492,2
               
Nya trafikledsprojekt              
Ring I i Bredvik Budget 2018 2020 20,0     2,0 18,0
Anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron Budget 2018 2020 7,0     7,0 -
Rv 4 Kirri—Tikkakoski Budget 2018 2021 139,0     6,3 132,7
Havsfarleden till Karleby Budget 2018 2020 45,0     15,0 30,0
Havsfarleden till Nordsjö Budget 2018 2020 12,5     1,0 11,5
Nya trafikledsprojekt sammanlagt     223,5     31,3 192,2
Oavslutade och nya trafikledsprojekt sammanlagt     1 412,2 2,0 415,3 330,0 684,4

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021– Sammanlagt fr.o.m. 2018
           
Oavslutade trafikledsprojekt 293 700 226 900 166 500 98 800 785 900
Nya trafikledsprojekt 31 250 91 250 62 500 38 500 223 500
Utgifter sammanlagt 324 950 318 150 229 000 137 300 1 009 400

Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut:

Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg

En tidigare beviljad fullmakt på 1 500 000 euro för projektet förnyas. Behovet av att förnya avtalsfullmakten föranleds av att indexen i anslutning till huvudentreprenaden blev mindre än beräknat och en del av anslaget därför inte har använts. Genom att förnya fullmakten försäkrar man sig om att de arbeten som ingår i projektet enligt dess ursprungliga omfattning blir beställda 2018 och finansierade. Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.

Bennäs—Jakobstad, elektrifiering

En tidigare beviljad fullmakt på 80 000 euro för projektet förnyas. Behovet av att förnya avtalsfullmakten föranleds av att sanktionerna i anslutning till huvudentreprenaden blev mindre än beräknat och en del av anslaget därför inte har använts. Den ekonomiska slutredovisning som ska beställas 2018 säkras genom att fullmakten förnyas. Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.

Rv 6 Taavetti—Villmanstrand

En tidigare beviljad fullmakt på 857 000 euro för projektet förnyas. Avtalsfullmakten förnyas till följd av att bonusarna i anslutning till projektet samt de ingångna avtalen blev mindre än beräknat och en del av anslaget därför inte har använts. Med hjälp av de nya förbindelser som ingås 2018 kan ett lyckat slutförande av projektet säkras. Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.


2018 budget 334 950 000
2017 III tilläggsb. 288 000
2017 I tilläggsb. 35 012 000
2017 budget 272 800 000
2016 bokslut 347 729 000