Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 490 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en flygfraktsplatta på Vasa flygplats åt bolaget Kiinteistö Oy Cargo Apron Vaasa, som är innehavare av flygfraktsplattan.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 1 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 1 490 000 euro.

Av tillägget föranleds 1 340 000 euro av att byggandet av flygfraktsplattan i Vasa slutförs. Genomförandet av projektet har fördröjts, varför det understöd som beviljats projektet inte har blivit använt.

Av tillägget är 150 000 euro en utgift av engångsnatur för den icke-ekonomiska verksamheten vid Seinäjoen lentoasema Oy. Bolaget är en privat flygplats som står utanför Finavias flygplatsnät. Flygplatsen har sedan 2016 strävat efter att bedriva en synnerligen kostnadseffektiv verksamhet genom sin flygplatsmodell, som grundar sig på att tjänster produceras för såväl kommersiell som privat flygtrafik efter behov. Enligt verksamhetsmodellen är flygplatsen öppen för flygtrafik enligt förhandsbeställning och betjänar därmed kunderna endast när det finns ett faktiskt behov av tjänster. Syftet med denna verksamhetsmodell är att åstadkomma betydande besparingar i underhållet av flygplatsen och samtidigt betjäna näringslivet bättre än genom traditionell verksamhet. En betydande del av kostnaderna för underhållet av flygplatsen består av personalutgifter, och en ändring av verksamheten till att grunda sig på ett befintligt behov ökar kostnadseffektiviteten i betydande utsträckning. Modellen kan i fortsättningen utnyttjas också på andra regionala lågtrafikerade flygplatser. En fungerande modell kräver emellertid en tillräckligt omfattande försöksverksamhet, och ett statsunderstöd av engångsnatur är därför nödvändigt för service- och underhållsutgifterna i fråga om den personal och utrustning som behövs för att trygga flygtrafiktjänsten, brand- och räddningstjänsten samt luftfartsskyddet för den civila luftfarten vid Seinäjoen lentoasema Oy.

Till följd av kraven i den ändrade EU-lagstiftningen kan understöd beviljas flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät för icke-ekonomisk verksamhet och inom ramen för kommissionens förordning (EU) 2017/1084 för ekonomisk verksamhet och investeringar. En förutsättning för att understödet ska beviljas för ekonomisk verksamhet och investeringar är i övrigt att en anmälan om statligt stöd lämnas till Europeiska kommissionen och att kommissionen godkänner stödet på basis av riktlinjerna för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (EUT 2014/C 99/03).


2018 budget 2 490 000
2017 III tilläggsb. 150 000
2017 budget 1 000 000
2016 bokslut 1 150 000