Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifterPDF-versio

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till bolagisering av Trafikverkets trafikledningsfunktioner och till att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens samt i anslutning till ägarstyrningen av de bolag som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning

1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag

2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet

3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet.

Förklaring:Momentet fogas till budgetpropositionen.

Bolag som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning är Finrail Oy, Air Navigation Services Oy och Cinia Group Ab. Dessutom omfattar ministeriets ansvarsområde Rundradion Ab, för vars styrning ett av riksdagen valt förvaltningsråd svarar. Vid kommunikationsministeriet inleddes det 2017 två betydande projekt som leder till ett ökat antal bolag inom ministeriets ansvarsområde. I det ena projektet är det meningen att den 1 januari 2019 bolagisera Trafikverkets nuvarande trafikledningsfunktioner inom väg-, sjö- och järnvägstrafiken till ett helt och hållet statsägt bolag med specialuppgifter. Det nya trafikledningsbolaget och de nuvarande statliga trafikledningsbolagen Air Navigation Services Finland Oy och Finrail Oy bildar vid ingången av 2019 en koncern där dotterbolagen svarar för trafikledningstjänsterna enligt respektive transportslag. För ägarstyrningen av koncernen svarar kommunikationsministeriet. I det andra projektet är det meningen att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens. En förutsättning för det är att det skapas konkurrensneutrala förhållanden på järnvägsmarknaden. För att detta ska kunna genomföras differentieras tre separata statsbolag ur VR-Group Ab: ett materielbolag, ett service- och underhållsbolag och ett fastighetsbolag. För ägarstyrningen av de bolag med specialuppgifter som är under bildning svarar kommunikationsministeriet.

Utgifter som föranleds av eller hänför sig till ägar- och företagsarrangemang eller till försäljning av aktier är utöver kostnaderna för arrangemangen och åtgärderna och beredningen av dessa dessutom sådan partiell återbäring av köpesumman som grundar sig på avtalsvillkor i köpebrevet som gäller prisjusteringar samt ersättningar som säljaren ska betala. Som utgifter som hänför sig till ägarstyrningen räknas förvaltningskostnader för aktier och värdeandelar, kostnader för rådgivnings- och utbildningstjänster för ministeriet, kostnader i anslutning till upprätthållandet av kunnandet inom ägarstyrningen när det gäller ansvarsområde och företagsarrangemang samt kostnader för samarbetet mellan ägarna och andra liknande kostnader.


2018 budget 2 000 000