Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd). En kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskottet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om statsbudgeten för 2018, som överlämnades den 19 september 2017.

Ekonomiska utsikter

Finlands ekonomi är inne i en snabb tillväxtfas. År 2018 är den ekonomiska tillväxten fortsättningsvis stark, även om BNP-tillväxten avtar till 2,1 procent. Att tillväxten avtar beror i stor utsträckning på den privata konsumtionsefterfrågan, eftersom köpkraften ökar långsammare än innevarande år. Den ökande inflationen försvagar löntagarnas köpkraft trots att den förbättrade sysselsättningen samtidigt stöder den. Investeringarna ökar tack vare maskin- och anordningsupphandlingar, och även byggnadsinvesteringarna ökar snabbt. Exporten ökar i jämn takt tack vare tillväxten inom världshandeln, och förlusten av marknadsandelar upphör. Tillväxten i bruttonationalprodukten förbättrar sysselsättningen, men antalet arbetslösa minskar långsamt. Sysselsättningsgraden stiger till 70,1 procent och arbetslöshetsgraden sjunker till 8,1 procent.

Inkomstposter

Det uppskattas att intäkterna från bilskatten ökar med 15 miljoner euro 2018 i och med att skrotningspremier för personbilar och stöd för anskaffning av eldrivna personbilar införs. Bedömningen är att skrotningspremien och stödet för anskaffning av elbilar kommer att förskjuta försäljningen av personbilar till 2018. Det föreslås att kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med 17 miljoner euro.

Anslag och balans

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 32 miljoner euro och ökningen av anslagen med 99 miljoner euro ökar den kompletterande budgetpropositionen för 2018 statens behov av nettoupplåning med 67 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till 3,0 miljarder euro 2018. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2018 uppgå till ca 110 miljarder euro, vilket är ca 47 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ram för valperioden

Ramnivån för 2018 justeras med ca 5 miljoner euro i enlighet med tabellen nedan för att motsvara prisändringar och strukturella ändringar i ramen. Efter justeringarna uppgår utgiftsramen för 2018 till 44 457 miljoner euro.

Efter den kompletterande budgetpropositionen är nivån för de utgifter som hänförs till ramen 44 117 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2018 uppgår därmed till ca 40 miljoner euro. Dessutom finns en tilläggsbudgetreservering på 300 miljoner euro till förfogande år 2018.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2018
     
24.30.66 Samprojekt inom utvecklingssamarbetet. Genomgångspost, motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.24.99. 3,6
31.10.41 Ombudgetering av byggandet av en flygfraktsplatta på Vasa flygplats. 1,3
Sammanlagt   4,9

Militär krishantering

I utgifterna för militär krishantering föreslås ett tillägg på ca 5,4 miljoner euro. Ökningen föranleds i huvudsak av att Finland från och med den 1 september 2018 deltar i insatsen i Libanon med en större trupp än man tidigare fattat beslut om.

Polisen

För polisens investeringar i utrustning och apparatur för bekämpning av terrorism samt för en effektivisering av polisens åtgärder för återsändande av asylsökande föreslås tilläggsfinansiering av engångsnatur på sammanlagt 3 miljoner euro.

För apparatur och annan utrustning som skyddspolisen använder för bekämpning av terrorism och för en förbättring av den civila underrättelseverksamheten föreslås tilläggsanslag av engångsnatur på sammanlagt 2 miljoner euro.

Statistikcentralen

Statistikcentralen genomför ett projekt för värdering av byggnader. För avtal och förbindelser som hänför sig till projektet föreslås det ett anslag på 1,285 miljoner euro 2018 och en fullmakt på högst 5,6 miljoner euro 2018—2023.

Befolkningsregistercentralen

Det föreslås att informationsförvaltningsuppgifter inom den offentliga förvaltningen överförs från finansministeriet till Befolkningsregistercentralen och att Medborgarrådgivningen överförs från Statskontoret till Befolkningsregistercentralen. Anslagsöverföringarna för dessa uppgifter uppgår till sammanlagt 2,633 miljoner euro per år. De föreslagna ändringarna är en del av en omorganisering av uppgifter i samband med digitaliseringen inom statsförvaltningen. Den nya fördelningen av uppgifter föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Befolkningsregistercentralen föreslås bli beviljad 5 miljoner euro för avtal och andra förbindelser i syfte att skapa en fast prissättning av verktyg för stark elektronisk autentisering i samband med användningen av förvaltningens e-tjänster, dvs. en prissättning som är densamma oberoende av användarantal.

Statsandelen för basservice

Till statsandelen för kommunal basservice föreslås ett tillägg på sammanlagt 118,7 miljoner euro till följd av en korrigering av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, förändringar i bestämningsgrunderna för de kalkylerade kostnaderna och förändringar i hemkommunsersättningen.

Yrkesutbildning

Det föreslås ett tillägg på 5,8 miljoner euro för finansieringen av yrkesutbildningen efter att den mervärdesskatt som privata anordnare av yrkesutbildning kompenseras för har preciserats.

Multifunktionsarenan i Tammerfors

Det föreslås ett tillägg på 6 miljoner euro till den statliga finansieringen för byggandet av en multifunktionsarena i Tammerfors. Tillägget finansieras med hjälp av en intäktsföring ur Veikkaus fond för ofördelade vinstmedel.

Aktieförvärv

Det föreslås att det för kommunikationsministeriets förvaltningsområde inrättas ett nytt moment för aktieförvärv. Under momentet föreslås ett anslag på 2 miljoner euro. Förslaget sammanhänger med att Trafikverkets trafikledningsfunktioner bolagiseras och att persontrafiken på järnvägarna öppnas för konkurrens. Till följd av detta ska följande statligt helägda bolag med specialuppgifter bildas: ett materielbolag, ett service- och underhållsbolag och ett fastighetsbolag.

Trafiknätet

Det föreslås att 5 miljoner euro flyttas från momentet för bastrafikledshållning till momentet för utveckling av trafikledsnätet, för planering av nya trafikledsprojekt.

Det föreslås ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro för förbättring av plankorsningar.

Det föreslås ett bidrag av engångsnatur på 150 000 euro till Seinäjoen lentoasema Oy.

För byggandet av en flygfraktsplatta i Vasa föreslås finansiering på 1,34 miljoner euro.

Det föreslås en fullmakt på 139 miljoner euro för byggandet av motorväg på riksväg 4 Kirri—Tikkakoski. Fullmakten ökar anslagsbehovet 2018 med drygt 6 miljoner euro.

Det föreslås att byggandet av en fast förbindelse till Karlö inleds i enlighet med livscykelmodellen (PPP-modellen). För projektet föreslås en fullmakt på 116,9 miljoner euro och ett anslag på 2 miljoner euro. Den planerade avtalsperioden är 20 år. Av perioden beräknas 2 år gå till byggande och 18 år till service och drift.

Reformen Business Finland

Det föreslås ett tillägg på 1,75 miljoner euro till omkostnaderna för Business Finland. Tillägget föranleds av kostnader för ändringar som hänför sig till reformen Business Finland.

Finansiering som gäller tillväxtmotorer

Till budgeten föreslås ett nytt kapitallån på 30 miljoner euro för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet. Avsikten är att bevilja kapitallån för inledande av tillväxtorienterad företagsverksamhet, när effekterna av verksamheten syns i form av betydligt större möjligheter att utnyttja innovationer och i form av förnyelse av företagen.

Produktionsstöd för förnybar energi

I budgeten föreslås en fullmakt att utifrån anbudsförfaranden som omfattar en årlig elproduktion på i medeltal 2,0 terawattimmar ingå förbindelser om att bevilja stöd till kraftverk inom ramen för det nya premiesystemet för el som producerats med förnybara energikällor. Avsikten är att 2018 ordna ett anbudsförfarande och att uppskattningsvis tidigast 2020 börja genomföra de projekt för förnybar el som valts vid anbudsförfarandet.

Integration

Det föreslås ett tillägg på 600 000 euro till NTM-centralernas omkostnader. Avsikten är att med hjälp av tillägget avlöna personal som motsvarar 10 årsverken för uppgifter i anslutning till främjandet av integrationen av ensamkommande barn och unga.

Det föreslås att 570 000 euro överförs till arbets- och näringsbyråernas omkostnader från momentet för främjande av invandrarnas integration och sysselsättning. Av beloppet går 400 000 euro till att påskynda utbildningsgången och vägen till sysselsättning för invandrare och 170 000 euro till uppdatering av webbplatsen Work in Finland.

Utkomstskydd för arbetslösa

Det föreslås att de anslag som reserverats för finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa ska höjas med sammanlagt 15,5 miljoner euro. Av behovet av tilläggsanslag föranleds 5,5 miljoner euro av att pensionsstöd lyfts i mindre utsträckning än väntat och 10 miljoner euro av att den ökade andelen löntagare som inte hör till någon arbetslöshetskassa medfört att intäkterna av löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremier blivit mindre än väntat. Också det anslag som reserverats för bostadsbidrag föreslås bli justerat med 3,7 miljoner euro på grund av att pensionsstödet använts i mindre utsträckning än beräknat.

Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder

Det föreslås en höjning av anslaget för omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder med 5 miljoner euro. Behovet av tillägget föranleds av att bl.a. utbetalningen av det grundläggande utkomststödet har överförts till Folkpensionsanstalten. Behandlingen av ansökningarna om utkomststöd har krävt mycket mer personal än beräknat.

Frontveteranerna

Det föreslås att det anvisade anslaget för rehabilitering av frontveteraner höjs med 9 miljoner euro. Avsikten med höjningen är att de reserverade anslagen för rehabilitering och tjänster som tillhandahålls veteranerna i hemmet ska vara tillräckliga och att alla veteraner ska ha tillgång till de tjänster som är avsedda för dem.

Utgifter som anknyter till asylsökande

De anslag som reserverats i budgeten för 2018 har dimensionerats för 7 000 nya asylsökande. Enligt inrikesministeriets aktuella uppskattning kommer det slutliga antalet asylsökande att förbli lägre och stanna på omkring 4 000. Därmed minskar behovet av anslagen för integration med 3,8 miljoner euro. Dessutom minskar behovet av anslag för förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen och för den grundläggande utbildningen för vuxna med 3,4 miljoner euro.

Vissa andra ändringar

Det föreslås ett tilläggsanslag på 460 000 euro för kostnaderna på grund av att Finlands ständiga representation vid FN och generalkonsulatet i New York flyttar in i andra fastigheter och 460 000 euro på grund av renoveringen av tjänstebostaden för Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen.

Inom justitieministeriets förvaltningsområde föreslås det ett tilläggsanslag på 0,3 miljoner euro under omkostnadsmomentet för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet på grund av utgifter som föranleds av den övervakning av verkställandet av avlägsnande ur landet som utförs av diskrimineringsombudsmannens byrå. Det föreslås ett tillägg på 0,2 miljoner euro för omkostnaderna för Rättsregistercentralen för utgifter som föranleds av förvaltningen och utvecklingen av informationssystem som behövs för myndighetsverksamheten.

På grund av de kostnader som Gränsbevakningsväsendet föranleds av projektet MIV 15 för anskaffning av havsgående båtar föreslås det ett tilläggsanslag på 3,3 miljoner euro för 2018.

Det föreslås att anslaget för Finlands EU-avgifter sänks med ett nettobelopp på 103 miljoner euro. Sänkningen föranleds närmast av den inverkan EU:s tilläggsbudget har på Finlands avgifter till unionen.

Det föreslås ett tilläggsanslag på 2,3 miljoner euro för språkförsök så att hälften av tilläggsfinansieringen anvisas genom interna överföringar inom undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel.

För utgifterna för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst föreslås ett anslag på 1 miljon euro.

Tiden för insamling av privat kapital till yrkeshögskolorna förlängs till utgången av 2018, varvid det kapital som ska beaktas vid behandlingen av statens medfinansiering kommer att gälla perioden 1.8.2017—31.12.2018. Av denna orsak föreslås anslaget för statens medfinansiering ändras till ett tvåårigt reservationsanslag, vilket möjliggör finansieringsbeslut baserade på medelsinsamlingen från och med ingången av 2019.

I det anslag för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som faller inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås det att ett tillägg på 1,1 miljoner euro reserveras för omfattande insamlingar av frön i norra Finland. Det föreslås dessutom en fullmakt att ingå förbindelser för anskaffningar av frö för skogsträd som föranleder staten utgifter på högst 2,2 miljoner euro efter 2018.

För Patent- och registerstyrelsens omkostnader föreslås det ett tillägg på 950 000 euro på grund av uppgraderingen av plattformen för företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Under finansministeriets huvudtitel föreslås det en överföring på 3 miljoner euro till produktivitetsanslaget under arbets- och näringsministeriets huvudtitel för fortsatt finansiering av projektet Tillstånd och tillsyn och på 460 000 euro till anslaget för NTM-centralernas omkostnader för betalning av eget kapital i landskapens nationella servicecenter.

Ett tillägg på 1,2 miljoner euro föreslås i förslagsanslaget för internationaliseringsunderstöd på grund av att kalkylerna för beräknade utbetalningar har preciserats.

För förslagsanslaget för investeringsstöd för LNG-terminaler föreslås det ett tillägg på 5,5 miljoner euro på grund av att kalkylerna för utbetalningar för terminalprojektet i Fredrikshamn har preciserats.

Anslaget för enheten för hälso- och sjukvård för fångar, som är underställd Institutet för hälsa och välfärd, föreslås bli höjt med sammanlagt 0,6 miljoner euro. Av anslagshöjningen utgörs 150 000 euro av en överföring från justitieministeriets huvudtitel och 150 000 euro av en överföring från social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel.

För omkostnaderna för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården föreslås tilläggsfinansiering på 0,2 miljoner euro för tidsbundna uppgifter åren 2018—2019. Det är meningen att verket därmed ska ha bättre förutsättningar att delta i projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova).

För statens andel av de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen föreslås ett tillägg på sammanlagt 290 000 euro. Anslagsjusteringen föranleds av förkortandet av karenstiden för företagares sjukdagpenning och av den höjda inkomstgränsen i euro för samordning av de regelbundna arbetsinkomster som har tjänats in under utbildning som ordnats som yrkesinriktad rehabilitering.

I statens andel av de utgifter som föranleds av lagen om statens pensioner föreslås en höjning på 6 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag föranleds av de minskade inkomsterna av försäkringspremier och försäkringsavgifter och av att antalet försäkrade bedöms ha minskat.

För ersättning till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna för utveckling av studerandehälsovården föreslås ett bidrag av engångsnatur på 250 000 euro.

Ett tillägg på 0,2 miljoner euro föreslås för slutförandet av första fasen och för planeringen av andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura, som är underkastad konkursförfarande. Det sammanlagda behovet av medel är 1,3 miljoner euro.

För finansieringen av merkostnaderna för den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda behövs ett anslag på 4,6 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag är i detta sammanhang 0,8 miljoner euro.

Det maximibelopp som beviljas ur Statens bostadsfond som statsgaranti för ägarbostadslån föreslås bli höjt till 100 miljoner euro.

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro

  Huvudtitel Regeringens
budgetproposition
Den kompletterande propositionen Sammanlagt
         
21. Riksdagen 124 743 000 - 124 743 000
22. Republikens president 19 030 000 - 19 030 000
23. Statsrådets kansli 210 267 000 74 000 210 341 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 091 905 000 10 636 000 1 102 541 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 940 743 000 348 000 941 091 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 463 996 000 11 324 000 1 475 320 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 871 971 000 - 2 871 971 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 17 194 849 000 23 300 000 17 218 149 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 584 861 000 10 958 000 6 595 819 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 594 529 000 7 900 000 2 602 429 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 362 555 000 13 840 000 3 376 395 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 2 841 524 000 -20 498 000 2 821 026 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 14 960 670 000 39 965 000 15 000 635 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 181 154 000 1 000 000 182 154 000
36. Räntor på statsskulden 1 231 910 000 - 1 231 910 000
Sammanlagt 55 674 707 000 98 847 000 55 773 554 000

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro

  Avdelning Regeringens
budgetproposition
Den kompletterande
propositionen
Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 43 996 981 000 15 000 000 44 011 981 000
12. Inkomster av blandad natur 5 522 448 000 17 080 000 5 539 528 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 2 769 190 000 - 2 769 190 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 413 218 000 - 413 218 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 52 701 837 000 32 080 000 52 733 917 000
       
15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 2 972 870 000 66 767 000 3 039 637 000
Sammanlagt 55 674 707 000 98 847 000 55 773 554 000