Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

4.5. Övriga inkomstposterPDF-versio

  2016 bokslut 2017 uppskattning 2018
budgetprop.
2017—2018 förändr., %
         
Inkomster av blandad natur, mn euro 5 615 5 298 5 522 4
— överföring från statens pensionsfond 1 790 1 827 1 866 2
— inkomster från EU 1 168 1 079 1 081 0
— Avkastning av penningspelsverksamhet (SHM) 543 552 565 2
— Avkastning av penningspelsverksamhet (UKM) 427 455 467 3
— överföring från statens bostadsfond 47 27 12 -55
— övriga 1 640 1 357 1 532 13
  2016 bokslut 2017
uppskattning
2018 budgetprop. 2017—2018 förändr., %
         
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst, mn euro 1 638 2 478 2 769 12
— ränteinkomster 109 96 95 -1
— utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 194 2 110 2 404 14
— andel i Finlands Banks vinst 98 91 90 -1
— intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 237 181 180 -1

Statens inkomster av blandad natur 2018 beräknas uppgå till 5 522 miljoner euro, dvs. ca 226 miljoner euro mer än vad som har budgeterats för 2017. Inkomsterna från EU beräknas förbli oförändrade. Av inkomsterna från Europeiska unionen består de viktigaste posterna av utvecklingsstöd för lantbruket och landsbygden samt av strukturpolitiska stöd. Från statens pensionsfond intäktsförs enligt uppskattning 1 866 miljoner euro i statens budgetekonomi. Inkomsterna av blandad natur i budgetpropositionen ökar till följd av att de återtaganden av överförda anslag som gjorts på basis av de senaste årens genomsnittliga utveckling antas uppgå till 300 miljoner euro, vilket är klart mer än vad som har budgeterats för 2017.

Ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till ett belopp av 2 769 miljoner euro, vilket är ca 291 miljoner euro mer än vad som har budgeterats för 2017. I ränteinkomster beräknas det inflyta 95 miljoner euro, vilket påverkas av den exceptionellt låga räntenivån i euroområdet. Statens ränteinkomster inflyter av räntor på långfristiga lån som staten har beviljat samt på investeringar av kassareserver som överskrider det dagliga behovet. På grund av den låga räntenivån blir avkastningen av statens kassareserv liten.

Utdelningsinkomsterna och inkomsterna av försäljning av aktier beräknas vara 2 404 miljoner euro. Den intäktsföring som baserar sig på utdelning och inkomster av försäljning beräknas jämfört med 2017 öka med 294 miljoner euro till följd av de engångsåtgärder som ökar intäktsföringen och som det fattats beslut om som en del av finansieringen av regeringens spetsprojekt. Enligt lagen om Finlands Bank intäktsför Finlands Bank 50 % av sitt resultat från föregående år till staten. Bankfullmäktige kan dock bestämma att en större andel än så ska intäktsföras. För 2018 antas intäktsföringen uppgå till 90 miljoner euro, vilket på grund av den exceptionellt låga räntenivån är mindre än intäktsföringen under de senaste åren. Intäktsföringen av de statliga affärsverkens vinst beräknas uppgå till 180 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel är 95 miljoner euro och Senatfastigheters andel 85 miljoner euro.